Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3824/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015, có tính đến 2020

Số hiệu: 3824/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3824/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2009/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NGHỆ AN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015, CÓ TÍNH ĐẾN 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015 có tính đến 2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 177/TTr-SNV ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 14/11/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015, có tính đến 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3824/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008-2015, có tính đến 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.908
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144