Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 38/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 05/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 38/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 5 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH, ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP , ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248/TTr-SNV, ngày 30 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức vụ, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã)

1. Cán bộ cấp xã gồm 11 chức vụ: (cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã nay gọi chung là cán bộ cấp xã)

a) Bí thư Đảng ủy;

b) Phó bí thư Đảng ủy;

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

d) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

e) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

g) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

h) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

i) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

k) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

l) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

2. Công chức cấp xã gồm 07 chức danh:

a) Trưởng Công an;

b) Chỉ huy trưởng Quân sự;

c) Văn phòng - thống kê;

d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

đ) Tài chính - kế toán;

e) Tư pháp - hộ tịch;

g) Văn hóa - xã hội.

Điều 2. Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã

1. Số lượng

- Cấp xã loại 1: 25 người;

- Cấp xã loại 2: 23 người;

- Cấp xã loại 3: 21 người.

(kèm theo Phụ lục: Bảng tổng hợp quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã của toàn tỉnh; bảng quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã của 09 huyện, thị xã)

2. Bố trí

a) Cán bộ cấp xã

Mỗi chức vụ cán bộ cấp xã bố trí 01 người. Riêng chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí số lượng theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

b) Công chức cấp xã

Mỗi chức danh công chức bố trí 01 người, riêng địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) được bố trí 02 người, để đảm bảo có một công chức chuyên trách theo dõi về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; văn hóa - xã hội được bố trí 02 người, để đảm bảo có một công chức chuyên trách theo dõi về lao động - thương binh và xã hội. Số biên chế còn lại bố trí theo hướng ưu tiên các chức danh công chức như: Tư pháp - hộ tịch, văn phòng - thống kê, tài chính - kế toán. Các cấp xã sau khi bố trí xong theo quy định nêu trên, một số cấp xã còn dư biên chế, địa phương xem xét bố trí thêm ở các chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế của địa phương;

Theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã, địa phương có thể xem xét bố trí kiêm nhiệm một trong các chức danh cán bộ, công chức cấp xã phải theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Điều lệ Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền;

Hàng năm, nếu có phát sinh tăng hoặc giảm số đơn vị xã, phường, thị trấn mới do chia tách, sáp nhập, thành lập mới … thì trước mắt địa phương bố trí đủ số lượng, cơ cấu chức vụ, chức danh theo quy định của cấp xã loại 3. Sau đó, giao Sở Nội vụ căn cứ các quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo chỉ tiêu số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định.

Điều 3. Tiền lương và phụ cấp

Tiền lương và các loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

Điều 4. Chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện kể từ ngày 01/01/2010. Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định này đúng quy định;

Nguồn kinh phí để thực hiện quyết định này do ngân sách địa phương đảm bảo cân đối theo phân cấp ngân sách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký;

2. Thay thế Quyết định số 88/2004/QĐ-UB, ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc Ban hành quy định số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP , ngày 21/10/2003 của Chính phủ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2010/QĐ-UBND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168