Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 92/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 38/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 29/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 92/2006/QĐ-UBND NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 29/2007/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 5 như sau:

“a) Cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác nước ngoài (bao gồm cả cán bộ thuộc các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể) theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 9 của Quy định này.”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền quyết định các việc nêu tại khoản 1 Điều 5 (trừ Điểm a, Khoản 1 Điều 5) cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ thành phố. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi ủy quyền.”

3. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1 Điều 9 như sau:

“b) Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cho UBND thành phố quyết định việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố trong các trường hợp sau:

- Việc đi nước ngoài về việc công và việc riêng đối với tất cả các trường hợp xuất cảnh của cán bộ thuộc diện xét duyệt nhân sự của Thành ủy, các trường hợp xuất cảnh theo đoàn (từ 10 người trở lên), các trường hợp xuất cảnh xin ngân sách của thành phố và các trường hợp nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, v.v…

- Việc đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố và các trường hợp phức tạp theo đề nghị của cơ quan quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 9 như sau:

“2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể có trách nhiệm:

a) Quản lý, hướng dẫn cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

b) Ban hành Quyết định cho phép cán bộ, công chức thuộc quyền đi nước ngoài về việc riêng (du lịch, thăm thân, chữa bệnh) trừ các trường hợp đã nêu tại Điểm b, Khoản 1 điều 9.

c) Tổ chức quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức ngay sau khi họ về nước và đảm bảo hộ chiếu công vụ được sử dụng theo mục đích, đối tượng.

d) Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Ngoại vụ số lượng, nước đến, mục đích, thời gian cán bộ, công chức đi nước ngoài theo định kỳ quý, 6 tháng và năm.”

5. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 9 như sau:

“c) Giữ gìn và sử dụng hộ chiếu đúng pháp luật”

6. Sửa đổi khoản 4 Điều 9 như sau:

“4.Cá nhân, đơn vị nào không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 3 Điều này thì Ủy ban nhân dân thành phố hoặc đơn vị quản lý trực tiếp sẽ không giải quyết chuyến đi công tác nước ngoài tiếp theo đối với cá nhân đó”.

Điều 2. Bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 92/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.005
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6