Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/2004/QĐ-BNN về việc đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 38/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, GIÁM ĐỊNH VÀ THÍ NGHIỆM KIỂM DỊCH THỰC VẬT; QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH KIỂM DỊCH THỰC VẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 88/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật thành Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật.

Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật là đơn vị sự nghiệp về kiểm dịch thực vật trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giám định sinh vật gây hại lạ, sinh vật thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật trên tài nguyên thực vật; thực vật, sản phẩm thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

2. Đánh giá nguy cơ dịch hại trên thực vật, sản phẩm thực vật nhập khẩu;

3. Tập hợp thông tin về sinh vật gây hại tài nguyên thực vật của Việt Nam theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc các tổ chức quốc tế, cung cấp thông tin về kiểm dịch thực vật để Cục trưởng trả lời;

4. Tham gia xây dựng, sửa đổi danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam;

5. Tham gia nghiên cứu, khảo sát về đặc điểm sinh học, sinh thái, quy luật phát sinh phát triển và đề xuất biện pháp diệt trừ một số đối tượng kiểm dịch thực vật chủ yếu của Việt Nam;

6. Điều tra, giám sát thành phần sinh vật gây hại thực vật, sản phẩm thực vật xuất khẩu; thử nghiệm và đề xuất biện pháp diệt trừ những loài sinh vật là đối tượng kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu;

7. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy trình về kiểm dịch thực vật;

8. Phối hợp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn về kiểm dịch thực vật;

9. Xây dựng các tiêu bản, mẫu vật đối tượng kiểm dịch thực vật phục vụ công tác kiểm dịch thực vật;

10. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về kiểm dịch thực vật;

11. Quản lý viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được Cục giao;

12. Thực hiện các dịch vụ về kiểm dịch thực vật;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và Phó giám đốc do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm theo qui định.

Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về hoạt động của Trung tâm và về nhiệm vụ được giao.

Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Giám đốc không quá 2 người.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Giám định sinh vật gây hại;

c) Phòng Khảo sát thực nghiệm.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật qui định Quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ; Quyết định này thay thế Quyết định số 81 NN-TCCB/QĐ ngày 08 tháng 02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc thành lập Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2004/QĐ-BNN về việc đổi tên Trung tâm Phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171