Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 3765/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3765/-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT, TV UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH;
- VP.TU, các Ban Tỉnh ủy;
- VPĐĐBQH, VPHĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (60);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố TDM;
- LĐVP;TH, DT, CB, T.Học, QT, HCTC, KSTTHC, Website, CV các phòng NC, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018)

Quí

Tháng

Chủ trì

 

Nội dung thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Quí I

Tháng 1

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 1 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định 03/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh).

Sở Thông tin Truyền thông

 

 

UBND tỉnh

3

Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; thẩm quyn cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh).

Sở Thông tin Truyền thông

 

Tháng 2

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 2 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

CT - PCT

2

Báo cáo một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (thông qua Thường trực Tỉnh ủy vào tháng 02/2019).

Văn phòng UBND tỉnh

 

Tháng 3

UBND tỉnh

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.

VP.UBND tỉnh, SKH&ĐT, Cục T.kê

 

 

UBND tỉnh

2

Quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 4/2019).

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thanh tra tnh

 

 

UBND tỉnh

4

Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

UBND tỉnh

5

Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã.

Sở Nội vụ

 

 

CT-PCT

6

Quy định mức chi nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quí II

Tháng 4

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Quy định về mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg , ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

UBND tỉnh

3

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tháng 5

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích đất chuyên dùng (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 6/2019).

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

3

Đề án điều tra, đánh giá thực hạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương (thông qua BTV vào tháng 6/2019 và HĐND vào tháng 7/2019).

Sở Công Thương

 

 

UBND tỉnh

4

Thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ

 

 

UBND tỉnh

5

Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (đề nghị xây dựng Nghị quyết QPPL):

 

 

 

 

 

(1) Điều chỉnh Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Sở Tài chính

 

 

 

 

(2) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Sở Tài chính

 

 

 

 

(3) Quy định mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Dương và chi tiếp khách trong nước (thay thế Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010).

Sở Tài chính

 

 

 

 

(4) Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương.

Sở Công Thương

 

 

 

 

(5) Quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công Thương

 

 

 

 

(6) Quy định quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

 

(7) Chế độ hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

 

 

(8) Phương án về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

 

 

(9) Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

 

 

(10) Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

(11) Bãi bỏ, hợp nhất, điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

(12) Chính sách, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế

 

 

 

 

(13) Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm cho người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; chế độ chi hỗ trợ người theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện tại cộng đồng.

Sở LĐ-TB&XH

 

 

 

 

(14) Thay thế Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 của HĐND tỉnh về ban hành chế độ hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở LĐ-TB&XH

 

 

 

 

(15) Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở LĐ-TB&XH

 

 

 

 

(16) Quy định chế độ chính sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương.

Sở VH-TT&DL

 

 

 

 

(17) Thay thế Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 07/4/2009 ngày 07/4/2009 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thanh tra tỉnh

 

 

 

 

(18) Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ

 

 

 

 

(19) Bãi bỏ Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 ngày 16/12/2009 về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ

 

Tháng 6

UBND tỉnh

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

VP.UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Cục T.kê

 

 

UBND tỉnh

2

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

VP.UBND tỉnh Sở, ngành liên quan

 

 

UBND tỉnh

3

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

UBND tỉnh

4

Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019

Đơn vị được phân công

 

 

 

 

a) Các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết QPPL: 20 nội dung.

 

 

 

 

 

(1) 19 nội dung xin đề xuất xây dựng nghị quyết trong tháng 5/2019.

 

 

 

 

 

(2) Hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

b) Các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết cá biệt: 08 nội dung.

 

 

 

 

 

(1) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 2) (Thông qua BTV tháng 6/2019).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

(2) Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công tỉnh Bình Dương năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

(3) Định giá rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

SNN&PTNT

 

 

 

 

(4) Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2019 các huyện, thị, thành phố, trong đó có các dự án sử dụng đất lúa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

(5) Quyết định giao 01 quỹ đầu tư nhà nước đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

(6) Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

(7) Đề án thành lập 4 phường: Hội Nghĩa, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Tân Uyên

Sở Nội vụ

 

 

 

 

(8) Đề án thành lập thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An.

Sở Nội vụ

Quý III

Tháng 7

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công Thương

 

 

UBND tỉnh

3

Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

UBND tỉnh

4

Sửa đổi chế độ hỗ trợ sinh viên y dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế

 

 

CT - PCT

5

Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

CT - PCT

6

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Tháng 8

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

UBND tỉnh

3

Điều chỉnh Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

CT - PCT

4

Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học 2019-2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tháng 9

UBND tỉnh

1

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019.

VP.UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Cục T.kê

 

 

UBND tỉnh

2

Thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và QĐ số 26/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh về Quy định về tiêu chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Nội vụ

 

 

UBND tỉnh

3

Nghiệm thu Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Sở Nội vụ

Quý IV

Tháng 10

UBND tỉnh

1

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2019.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

2

Quy hoạch chi tiết Bến xe Bình Dương mới.

Sở Giao thông Vận tải

 

 

UBND tỉnh

3

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thanh tra tỉnh

 

 

UBND tỉnh

4

Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (đề nghị xây dựng Nghị quyết QPPL):

 

 

 

 

 

(1) Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

 

 

(2) Phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở NN&PTNT

 

 

 

 

(3) Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

(4) Thay thế Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

SLĐ-TB&XH

 

 

 

 

(5) Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

(6) Chế độ phụ cấp và hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

4

02 nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019 (Nghị quyết cá biệt) (thông qua BTV vào tháng 10/2019):

 

 

 

 

 

(1) Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021.

Sở Nội vụ

 

 

 

 

(2) Quy hoạch các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

Sở Nội vụ

 

 

CT - PCT

5

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2019.

Văn phòng UBND tnh

 

Tháng 11

UBND tỉnh

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

VP.UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Cục T.kê

 

 

UBND tỉnh

2

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019.

VP.UBND tỉnh Sở, ngành liên quan

 

 

UBND tỉnh

3

Chương trình làm việc năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tnh

 

 

UBND tỉnh

4

Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022.

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

5

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

UBND tỉnh

6

Các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019:

 

 

 

 

 

a) Các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết QPPL: 06 nội dung xin đề xuất xây dựng nghị quyết trong tháng 10/2019.

b) Các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết cá biệt: 07 nội dung.

 

 

 

 

 

(1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

(2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vòng 1) (thông qua BTV vào tháng 11/2019).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

(3) Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Dương năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

(4) Tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.

Sở Tài chính

 

 

 

 

(5) Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

Sở Tài chính

 

 

 

 

(6) Danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2020 các huyện, thị, thành phố, trong đó có các dự án sử dụng đất lúa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

(7) Kế hoạch biên chế hành chính, Kế hoạch biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác năm 2020.

Sở Nội vụ

 

Tháng 12

UBND tỉnh

1

Hệ số điều chỉnh giá đất (K) để áp dụng trong năm 2020 (thông qua Thường trực HĐND tỉnh vào tháng 12/2019).

Sở Tài chính

 

 

UBND tỉnh

2

Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

UBND tỉnh

3

Đề án Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Sở Công Thương

 

 

UBND tỉnh

4

Đề án phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Sở Công Thương

 

 

UBND tỉnh

5

Đề án định hướng ngành nghề, dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Công Thương

 

 

UBND tỉnh

6

Tiêu chuẩn công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt danh sách công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

7

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

8

Đề án thực hiện bố trí nhân viên bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

UBND tỉnh

9

Đề án xây dựng đội tình nguyện viên thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ TTHC Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3765/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70