Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3757/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3757/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2453/CT – TCCB ngày 24/10/2011, đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 583/TTr – SNV ngày 04/11/2011 về việc: “ Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa “,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban chỉ đạo, bao gồm các đồng chí có tên sau:

1.1. Ông Lê Đình Thọ – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa: Trưởng Ban chỉ đạo.

1.2. Ông Lê Ngọc Sơn – Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Phó thường trực Ban chỉ đạo.

1.3. Ông Ngô Đình Chén – Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa: Phó trưởng Ban chỉ đạo.

1.4. Ông Đỗ Thế Hạnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: Ủy viên.

1.5. Ông Cù Đình Hiền - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.6. Ông Trịnh Văn Thọ - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.7. Ông Hồ Xuân Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.8. Ông Mai Đình Tú - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.9. Ông Ngô Đình Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.10. Ông Bùi Huy Hiền - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Ủy viên.

1.11. Ông Lê Chí Thi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ủy viên.

1.12. Ông Hoàng Minh Tường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa: Ủy viên.

1.13. Ông Hoàng Khắc Trung - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.14. Ông Hoàng Văn Lưu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.15. Ông Đỗ Văn Trường - Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa: Ủy viên.

1.16. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa: Ủy viên.

2. Cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo:

2.1. Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

2.3. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành: Trưởng Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của Cục Thuế Thanh Hóa.

2.4. Cục Thuế Thanh Hóa là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ thường trực, gồm một số chuyên viên của các Sở, ngành: Cục Thuế Thanh Hóa, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo:

3.1. Tham mưu cho UBNd tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các chính sách liên quan đến quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành để quản lý tốt đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, chống thất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trân địa bàn tỉnh.

3.3. Chỉ đạo thực hiện thống nhất chính sách về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh. Đông đốc, hướng dẫn các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

3.4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các ngành và các địa phương trong tỉnh.

3.5. Định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chính sách về thuếpử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Các ngành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Thủ trưởng ngành, các đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện );
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2011305 ( 12 ).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.175.129