Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 373/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Số hiệu: 373/QĐ-TCDS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Người ký: Dương Quốc Trọng
Ngày ban hành: 30/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 373/QĐ-TCDS

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng (sau đây viết tắt là Trung tâm Đào tạo) là tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết lắt là Tổng cục). Tên giao dịch tiếng Anh là Center for Population Training (CPT).

Trung tâm Đào tạo có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức và thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và cơ sở đào tạo tại thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia dình; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức biên soạn giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số- kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình trong từng giai đoạn;

c) Xây dựng, kiện toàn và phát triển đội ngũ giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên nguồn và cộng tác viên tham gia công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình;

d) Tổ chức thực hiện hoạt động đào tào, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; cấp chứng chỉ đào tào, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên các cấp;

đ) Phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục, các tổ chức để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ công chức, viên chức và những người làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;

e) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; khảo sát nhu cầu và đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình;

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng về dân số- kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ làm công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt hàng năm;

h) Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng cục;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

2. Quyền hạn

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình;

b) Được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

c) Được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng với các tổ chức, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

d) Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cới các tổ chức trong và nhoài nước theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

đ) Được sử dụng cơ chế cộng tác viên, giảng viên kiêm nhiệm theo quy định hiện hành

e) Được tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực dân số- kế hoạch hóa gia đình cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động

1. Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc, Phó Giám đốc do Tổng cục trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các hoạt động của Trung tâm Đào tạo. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Trung tâm Đào tạo gồm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Kế hoạch - Đào tạo;

c) Phòng Nghiệp vụ.

3. Cơ chế hoạt động

a) Trung tâm Đào tạo hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đào tạo đã được Tổng cục trưởng giao;

c) Chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm Đào tạo do Tổng cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Trung tâm Đào tạo được sử dụng lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật;

đ) Trung tâm Đào tạo được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo quy định của pháp luật;

e) Giám đốc Trung tâm Đào tạo quy định Quy chế làm việc của Trung tâm Đào tạo trên cơ sở Quy chế làm việc của Tổng cục.

4. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Đào tạo được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được bổ sung, điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu và chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của các phòng thuộc Trung tâm Đào tạo do Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở biên chế của Trung tâm Đào tạo đã được phân bổ.

5. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Đào tạo do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Tổng cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế);
- Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Quốc Trọng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 373/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57