Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3721/QĐ-BCT năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3721/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3721/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3335/VPCP-TCCV ngày 22 tháng 5 năm 2008 về việc thực hiện Đề án 30 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Vỵ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Trọng Phong, Phó Văn phòng Bộ, Tổ phó.

3. Ông Phạm Trường Thịnh, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Tuyên truyền, Chuyên gia pháp lý và thư ký nội dung.

4. Ông Nguyễn Như Diễm, Trưởng phòng Hành chính, Thư ký hành chính.

5. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính và Tuyên truyền, Cán bộ hỗ trợ.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm rà soát tất cả các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý theo mẫu biểu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ cho Đề án 30 theo quy định của pháp luật. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Thành viên chuyên trách của Tổ công tác được hưởng hệ số trách nhiệm 0,6 trong thời gian làm việc tại Tổ công tác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- VPCP, Bộ Nội vụ (để b/c);
- Phòng Kế toán – Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3721/QĐ-BCT năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118