Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 370/QĐ-NHNN 2022 hoạt động Ban Chỉ đạo chống tham nhũng ngành Ngân hàng

Số hiệu: 370/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM NGÀNH NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-BCĐ138/CP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 54/QĐ-NHNN ngày 18/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTN,TC;
- Ban Nội Chính TW;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Cổng thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, TTGSNH7.
Trần Hoài Nam (02b)

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM NGÀNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 3 năm 2022)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tại các đơn vị).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

3. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong ngành Ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố; đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN); các Tổ chức tín dụng; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 3. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng do Thống đốc NHNN thành lập, chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm trong phạm vi ngành Ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc, chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị cùng cấp và Ban Chỉ đạo cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

3. Ban Chỉ đạo hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tập thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng dùng con dấu của NHNN để thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm tại các đơn vị dùng con dấu của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

THÀNH PHẦN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Mục 1. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM NGÀNH NGÂN HÀNG

Điều 5. Thành phần Ban Chỉ đạo

Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có:

- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN làm Trưởng Ban Chỉ đạo;

- 01 Phó Thống đốc NHNN làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực;

- Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

- Ủy viên gồm có: Thủ trưởng một số đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên một số Tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm (PCTN,TC&TP) và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng.

2. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu tại Điều 2 triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC&TP và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN/TC&TP.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nêu tại Điều 2.

4. Chỉ đạo các đơn vị nêu tại Điều 2 trong việc phối hợp hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan khác trong công tác PCTN,TC&TP; tiếp nhận thông tin và tổng hợp tình hình các vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật, vụ án tham nhũng tại các đơn vị để đưa ra các biện pháp xử lý; báo cáo các cơ quan chức năng về công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng.

5. Tham mưu giúp Ban cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN trong việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN quản lý; chỉ đạo cấp có thẩm quyền của các đơn vị nêu tại Điều 2 tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nếu có căn cứ cho rằng người đó có thể tiếp tục có hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc gây cản trở cho công tác kiểm tra, xác minh.

6. Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN,TC&TP liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Ban Cán sự Đảng NHNN về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

b. Chỉ đạo việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP, thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng; triệu tập, chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất, thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện.

c. Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 2 tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

d. Chỉ đạo, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền để xảy ra tình trạng tham nhũng; đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

đ. Ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực

a. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP, thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng.

b. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật trong ngành Ngân hàng, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

c. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hành Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

d. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo theo ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo.

đ. Khi Trưởng Ban Chỉ đạo đi vắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thường trực được ủy quyền tổ chức họp Ban Chỉ đạo theo định kỳ hoặc đột xuất để xử lý công việc của Ban Chỉ đạo.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng Ban Chỉ đạo

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn là Thủ trưởng của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, chịu trách nhiệm trước pháp, luật và Ban Chỉ đạo.

b. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điểm a, b, d Khoản 2 Điều này.

c. Triển khai việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp liên quan đến công tác PCTN,TC&TP tại các đơn vị ngành Ngân hàng.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Ban Chỉ đạo

a. Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

b. Chủ động đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo về các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng, nhất là những chủ trương, giải pháp gắn liền với lĩnh vực, đơn vị được phân công trực tiếp quản lý, phụ trách.

c. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp liên quan đến công tác PCTN,TC&TP theo chức năng của đơn vị mình.

d. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị do mình trực tiếp quản lý, phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 trong công tác PCTN,TC&TP.

3. Chỉ đạo đơn vị, cá nhân trực thuộc nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả pháp luật về PCTN,TC&TP.

5. Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, gửi báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất; báo cáo tình hình vụ việc quy định tại Khoản 4 Điều 6 Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo.

6. Tham mưu trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi lạm quyền, lộng quyền nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động ngân hàng và trong hoạt động PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng.

7. Có trách nhiệm phối hợp công tác với các đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng hoặc trong trường hợp chuyển hồ sơ vụ việc tham nhũng cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

8. Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân; thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo về PCTN,TC&TP đến các đơn vị; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác PCTN,TC&TP trong ngành Ngân hàng.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Mục 2. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM TẠI CÁC ĐƠN VỊ

Điều 9. Ban Chỉ đạo tại NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố

1. Thành phần của Ban Chỉ đạo

a. Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP tại NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố được thành lập theo Quyết định của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố; do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

b. Chánh Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố làm Phó trưởng Ban thường trực.

c. Tùy tình hình cụ thể tại địa phương, có thể bố trí thêm 01 Phó trưởng Ban.

d. Thành viên Ban Chỉ đạo là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức của một số chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn. Số lượng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

a. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng về thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP đến các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn; triệu tập, chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất, thay mặt Ban Chỉ đạo kết luận và tổ chức thực hiện; phân công đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo theo từng lĩnh vực, địa bàn hoạt động.

b. Xây dựng chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo về thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN,TC&TP.

c. Phối hợp với cơ quan tham mưu về công tác PCTN,TC&TP cấp tỉnh/thành phố, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP.

d. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh/thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng theo quy định; đối với những vụ việc tham nhũng làm thất thoát số tiền lớn cần phải báo cáo đầy đủ, chi tiết.

đ. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng xử lý các vấn đề về công tác PCTN,TC&TP.

Điều 10. Ban Chỉ đạo tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc NHNN, các Tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo

a. Các đơn vị có mạng lưới tổ chức gồm trụ sở chính và các đơn vị/chi nhánh trực thuộc phải thành lập Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP để chỉ đạo công tác PCTN,TC&TP đối với toàn hệ thống đơn vị.

b. Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP tại các đơn vị xem xét, quyết định việc triển khai mô hình Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP tại các đơn vị/chi nhánh trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức, tình hình hoạt động.

2. Thành phần Ban Chỉ đạo (tại trụ sở chính)

Trưởng Ban Chỉ đạo do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảm nhiệm. Các chức danh còn lại do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị. Số lượng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

a. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN - Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng về thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP trong hệ thống đơn vị mình; phân công đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo.

b. Phối hợp với Ban Chỉ đạo PCTN&TP của NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Ngân hàng trong việc thực hiện pháp luật về PCTN,TC&TP của đơn vị/chi nhánh trực thuộc hệ thống.

c. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị/chi nhánh trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN,TC&TP; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng theo quy định.

d. Tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng và tiến hành xử lý những vấn đề về công tác PCTN,TC&TP.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động

1. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP và xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của đơn vị mình.

2. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo vắng mặt tại đơn vị trên 03 tháng, thành viên đó phải thông báo để Trưởng Ban Chỉ đạo biết để phân công điều hành hoạt động. Trường hợp thành viên đó vắng mặt tại đơn vị trên 12 tháng hoặc có những thay đổi về nhân sự, đơn vị phải thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Quan hệ công tác

1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng NHNN và Thống đốc NHNN trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo trao đổi thông tin cần thiết đối với các cơ quan, tổ chức; mời đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Chế độ họp

1. Ban Chỉ đạo định kỳ 06 tháng họp một lần để tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch và họp đột xuất do Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu hoặc do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền.

2. Cơ quan Thường trực hoặc đơn vị tham mưu của Ban Chỉ đạo đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định nội dung, thành phần tham gia, thời gian tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

3. Ủy viên Ban Chỉ đạo tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; phối hợp chuẩn bị nội dung họp khi có yêu cầu của Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Trường hợp không tham dự, phải báo cáo và xin ý kiến Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp và ủy quyền cho cấp phó dự họp thay.

Điều 14. Chế độ báo cáo

1. Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP tại các đơn vị gửi kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo của đơn vị mình định kỳ 6 tháng và năm về Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP ngành Ngân hàng (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

2. Các đơn vị thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 3205/NHNN-TTGSNH ngày 10/5/2021 của NHNN cho tới khi có các quy định thay thế.

3. Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác PCTN&TP ngành Ngân hàng để trình Thống đốc NHNN thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 370/QD-NHNN

Hanoi, March 16, 2022

 

DECISION

PROMULGATING OPERATING REGULATIONS OF STEERING COMMITTEE ON PREVENTION AND CONTROL OF CORRUPTION, MISCONDUCT AND CRIMES IN BANKING SECTOR

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Anti-corruption dated November 20, 2018;

Pursuant to the Law on Inspection dated November 15, 2010;

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law on amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decision No. 165/QD-BCD138/CP dated March 10, 2020 of the Head of the Governmental Steering Committee on crime prevention and control on promulgation of operating regulations of the Governmental Steering Committee on crime prevention and control;

At the request of the Head of the SBV Banking Supervision Agency;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The “Operating regulations of the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector” is promulgated together with this Decision.

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed and supersedes the Decision No. 54/QD-NHNN dated January 18, 2021 of the Governor of the State Bank of Vietnam on promulgation of operating regulations of the Steering Committee on prevention and control of corruption and crimes in banking sector.

Article 3. Members of the Steering Committee, Chief of Office, heads of relevant units affiliated to the State Bank of Vietnam, Chairpersons of Boards of Directors, Chairpersons of Boards of Members, and General Directors of credit institutions, Deposit Insurance of Vietnam, and Vietnam Asset Management Company are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OPERATING REGULATIONS

OF STEERING COMMITTEE ON PREVENTION AND CONTROL OF CORRUPTION, MISCONDUCT AND CRIMES IN BANKING SECTOR
(Enclosed with the Decision No. 370/QD-NHNN dated March 16, 2022)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This document provides regulations on functions, tasks, rights, powers, working principles, regime and relationship of the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector, Steering Committees on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in provincial branches of State Bank of Vietnam, administrative units and enterprises affiliated to State Bank of Vietnam, credit institutions and Deposit Insurance of Vietnam (hereinafter referred to as "Steering Committees of units”).

Article 2. Regulated entities

1. Members of the Steering Committee.

2. Standing agency of the Steering Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Functions of Steering Committee

The Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector is established by the SBV’s Governor, assumes responsibility before the Communist Party’s Civil Affairs Committee of SBV and the SBV’s Governor for directing, expediting and inspecting the prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector in accordance with regulations of law.

Article 4. Working principles and regime

1. A Steering Committee shall assume responsibility before the Executive Committee of the Communist Party, heads of same-level units, and the superior Steering Committee for performing its tasks and powers in preventing and controlling corruption, misconduct and crimes.

2. The Steering Committee shall work by adhering to the democracy principle whereby all members participate in discussion and the Steering Committee’s head will draw conclusions and direct the implementation of such conclusions.

3. The Steering Committee shall operate within the ambit of its assigned functions, tasks and powers; comply with the Communist Party’s guidelines and State laws; respect and neither obstruct normal activities nor perform tasks on behalf of other authorities, organizations, units and competent officials in the fields of corruption, misconduct and crime prevention and control.

4. Members of the Steering Committee shall work under the dual-office holding regime; assume collective responsibility during the performance of functions, tasks and powers of the Steering Committee; and assume individual responsibility before the law and the Steering Committee’s head for their performance of assigned tasks.

5. The Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector shall use the SBV’s seal during its performance of tasks. The Steering Committee in a unit shall use the seal of that unit during its performance of tasks.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 1. STEERING COMMITTEE ON PREVENTION AND CONTROL OF CORRUPTION, MISCONDUCT AND CRIMES IN BANKING SECTOR

Article 5. Composition

The Steering Committee is composed of:

- The Steering Committee’s head who is the Secretary of the Communist Party’s Civil Affairs Committee and Governor of SBV;

- The Steering Committee’s standing deputy head who is Deputy Governor of SBV;

- The Steering Committee’s deputy head who is the head of SBV Banking Supervision Agency;

- Members of the Steering Committee, including: heads of some units affiliated to SBV, Chairpersons of Boards of Members of some credit institutions, General Director of Vietnam Bank for Social Policies, and Chairperson of the Board of Members of Deposit Insurance of Vietnam.

Article 6. Tasks and powers of Steering Committee

1. Advise the Communist Party’s Civil Affairs Committee of SBV and the SBV’s Governor about formulating programs, plans and measures for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control, and other Communist Party’s or State documents on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Direct, expedite and organize inspection of performance of anti-corruption tasks by authorities, organizations and units mentioned in Article 2.

4. Direct the units mentioned in Article 2 to cooperate with inspection agencies and other authorities in performing corruption, misconduct and crime prevention and control tasks; receive and consolidate information about corruption matters, violations and corruption cases in their units to work out handling measures; submit reports on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector to competent authorities.

5. Advise the Communist Party’s Civil Affairs Committee of SBV and the SBV’s Governor about issuing decisions on suspension of officials under their management; direct competent authorities of the units mentioned in Article 2 to suspend officials, public employees and workers who show signs of violations or when there are sufficient grounds that they are still performing misconduct or corrupt activities or likely to obstruct inspection or verification.

6. Suggest solutions for improving efficiency of prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector to competent authorities.

Article 7. Tasks and powers of members of Steering Committee

1. Tasks and powers of head of Steering Committee

a. Play the leading role, direct and manage general activities of the Steering Committee and members of the Steering Committee to ensure that they work within the ambit of their assigned functions, tasks and powers. Assume responsibility before the Communist Party’s Civil Affairs Committee of SBV for operations of the Steering Committee.

b. Direct the implementation of programs and plans for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control, and other Communist Party’s or State documents on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector; convene and chair periodical or ad hoc meetings of the Steering Committee, act on behalf of the Steering Committee to draw conclusions and direct the implementation of such conclusions.

c. Direct heads of the units mentioned in Article 2 to conduct inspection, verification, reach conclusions and take actions against acts of misconduct or corruption or violations against regulations of law within their competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. Authorize standing deputy head and deputy head of the Steering Committee to perform certain tasks and powers of the Steering Committee’s head, where necessary.

2. Tasks and powers of standing deputy head of Steering Committee

a. Assist the Steering Committee’s head in disseminating and organizing implementation of the Steering Committee’s programs and plans for implementation of programs and plans for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control, and other Communist Party’s or State documents on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector.

b. Assist the Steering Committee’s head in dealing with acts of misconduct or corruption or violations against law in banking sector, report such cases to the Steering Committee’s head or notify them to competent authorities for consideration in accordance with regulations of law.

c. Assist the Steering Committee’s head in directing and managing the standing agency of the Steering Committee.

d. Perform tasks and powers of the Steering Committee’s head as authorized by the Steering Committee’s head, and assume responsibility for his/her performance before the law and the Steering Committee’s head.

dd. In case the Steering Committee’s head is absent, the standing deputy head of the Steering Committee is authorized to convene periodical or ad hoc meetings of the Steering Committee to deal with arising issues of the Steering Committee.

3. Tasks and powers of deputy head of Steering Committee

a. Perform tasks and powers of the head of the standing agency of the Steering Committee as prescribed in Article 8 of this document, and assume responsibility for his/her performance before the law and the Steering Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Organize the implementation of programs, plans and measures for performing corruption, misconduct and crime prevention and control tasks in units of banking sector.

4. Tasks and powers of other members of Steering Committee

a. Perform assigned tasks and assume responsibility before the law and the Steering Committee for their performance of assigned tasks.

b. Proactively propose guidelines and solutions for improvement of efficiency of prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector, especially those associated with their assigned or managed fields or units, to the Steering Committee and the Steering Committee’s head.

c. Direct the implementation of programs, plans and measures for performing corruption, misconduct and crime prevention and control tasks within the functions of their units.

d. Members of the Steering Committee are allowed to use apparatus, officials, public employees and workers of their units to perform tasks assigned by the Steering Committee and its head.

Article 8. Tasks and powers of standing agency of Steering Committee

The SBV Banking Supervision Agency acts as the standing agency of the Steering Committee that shall take charge of advising, assisting and serving operation of the Steering Committee. The standing agency of Steering Committee shall have the following tasks and powers:

1. Advise and assist the Steering Committee in performing tasks and powers of the Steering Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Direct its affiliated units and individuals to study and formulate periodical and ad hoc working programs and plans of the Steering Committee.

4. Direct, instruct and expedite units to effectively implement regulations on corruption, misconduct and crime prevention and control.

5. Request units to provide information and periodical or ad hoc reports, and reports on the cases specified in Clause 4 Article 6 of this document for preparing and submitting consolidated reports to the Steering Committee and its head.

6. Provide advice on prevention and control of abuse of position, acting beyond authority, or harassment by officials, public employees and workers in banking sector and during prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector.

7. Cooperate with units of the Party Central Committee’s Commission of Internal Political Affairs, the Government Inspectorate, the State Audit Office of Vietnam and law enforcement agencies in detecting and preventing acts of misconduct, corruption or in transferring corruption cases to law enforcement agencies for consideration.

8. Play the leading role or cooperate in preparing contents, organizing and serving meetings and working sessions of the Steering Committee or the Steering Committee’s head with other authorities, organizations, units, local governments and individuals; notify directions and conclusions given by the Steering Committee or the Steering Committee’s head on corruption, misconduct and crime prevention and control to units; monitor, expedite and inspect the implementation of such directions and conclusions; consolidate and submit consolidated reports on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector to the Steering Committee’s head.

9. Perform other tasks as assigned by the Steering Committee or the Steering Committee’s head.

Section 2. STEERING COMMITTEES ON PREVENTION AND CONTROL OF CORRUPTION, MISCONDUCT AND CRIMES OF UNITS

Article 9. Steering Committees of SBV’s provincial branches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. A Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes of a SBV's provincial branch shall be established under decision of the Director of that SBV's provincial branch. The Steering Committee’s head shall be the head of the executive committee of the Communist Party of that SBV's provincial branch.

b. The Steering Committee’s standing deputy head shall be the head of SBV Banking Supervision Agency’s provincial branch.

c. Depending on specific conditions of each province, the Steering Committee may have 01 deputy head.

d. Other members of the Steering Committee are heads of executive committees of the Communist Party or agencies/organizations of provincial branches of some credit institutions. Depending on actual conditions of each province, the Steering Committee’s head shall decide the number of its members.

2. Functions, tasks and powers of Steering Committee

a. The Steering Committee’s head shall assume responsibility before the SBV’s Governor – Head of the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector for his/her direction and organization of implementation of programs and plans for implementing the Communist Party’s, State and banking branch’s documents on implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control to local branches of credit institutions; convene and chair periodical or ad hoc meetings of the Steering Committee, and act on behalf of the Steering Committee to draw conclusions and direct the implementation of such conclusions; assign a contact point in charge of advising and assisting the Steering Committee and assigning tasks to the deputy head and members of the Steering Committee in each operating field or area.

b. Develop the Steering Committee’s programs and plans for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control.

c. Cooperate with provincial advisory agency on corruption, misconduct and crime prevention and control, local governments in directing and organizing the implementation of programs, plans and documents of the Communist Party, State, executive committees of the Communist Party, local governments and banking branch for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control.

d. Direct, inspect and expedite provincial branches of credit institutions in implementing programs, plans and documents of the Communist Party, State, executive committees of the Communist Party, local governments and banking branch for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control; consolidate implementation results and submit reports to the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector as prescribed; reports on corruption cases involving loss of a large amount of money must include adequate and detailed information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Steering Committees of administrative units, SBV’s affiliated units, credit institutions and Deposit Insurance of Vietnam

1. Establishment  

a. Every unit that maintains a network of its headquarters and affiliated units/branches is required to establish a Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes to take charge of performing corruption, misconduct and crime prevention and control tasks for its entire network.

b. The Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes of a unit shall consider and decide to develop a model of Steering Committees on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in its affiliated units/branches in conformity with their organizational model and actual operating status.

2. Composition of Steering Committee (in headquarters of a unit)

The Steering Committee’s head shall be the head of the executive committee of the Communist Party or head of that authority or organization. Depending on the unit’s operation, other position holders shall be appointed by the Steering Committee’s head. The Steering Committee’s head shall decide the number of its members.

3. Functions, tasks and powers of the Steering Committee of a unit  

a. The Steering Committee’s head shall assume responsibility before the SBV’s Governor – Head of the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector for his/her direction and organization of implementation of programs and plans for implementing the Communist Party’s, State and banking branch’s documents on implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control within the network of its unit; assign a contact point in charge of advising and assisting the Steering Committee and assigning specific tasks to the deputy head and members of the Steering Committee.

b. Cooperate with Steering Committees on corruption, misconduct and crime prevention and control of SBV’s provincial branches in directing and organizing the implementation of programs, plans and documents of the Communist Party, State, executive committees of the Communist Party, local governments and banking branch for implementation of regulations of law on corruption, misconduct and crime prevention and control in its affiliated units/branches.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Advise and propose measures to the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector, and directly deal with issues concerning corruption, misconduct and crime prevention and control.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 11. Strengthening Steering Committees and formulating, revising operating regulations

1. Based on the Operating Regulations of the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector, the heads of the units mentioned in Article 2 of this document shall strengthen the Steering Committees of their own units, and formulate and revise operating regulations of the Steering Committees of their units.

2. A member of the Steering Committee who is absent from the unit for more than 03 months is required to notify his/her absence to the Steering Committee’s head for assignment of tasks. If a member of the Steering Committee is absent from the unit for more than 12 months or there are changes in the unit’s personnel, the unit is required to strengthen the staff of the Steering Committee.

Article 12. Working relationship

1. The Steering Committee shall bear the direct management and direction from the Communist Party’s Civil Affairs Committee of SBV and the SBV’s Governor during the performance of its assigned functions, tasks and powers, and submit reports as prescribed.

2. The Steering Committee shall exchange necessary information with relevant authorities and organizations; invite central government authorities and local government authorities to conferences on performance of tasks of the Steering Committee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Steering Committee shall meet every 06 months to consider and report the implementation of its programs and plans, and convene ad hoc meetings at the request of the Steering Committee’s head or deputy head as authorized by the Steering Committee’s head.

2. The standing agency or advisory agency of the Steering Committee shall propose the agenda, participants and organization time of meetings of the Steering Committee to its head for decision.

3. Members of the Steering Committee are required to participate in all meetings of the Steering Committee; cooperate in preparing the meeting agenda if requested by the standing agency of the Steering Committee. If a member is absent from the meeting, he/she is required to obtain approval from the Steering Committee’s head or deputy head who chairs the meeting and authorizes his/her deputy to attend the meeting on his/her behalf.

Article 14. Reporting

1. Steering Committees of units shall send biannual and annual reports on conclusions drawn in their meetings to the Steering Committee on prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector (via the SBV Banking Supervision Agency).

2. Reports on anti-corruption shall be prepared and submitted in accordance with the Circular No. 02/2021/TT-TTCP dated March 22, 2021 of the Government Inspectorate and the Document No. 3205/NHNN-TTGSNH dated May 10, 2021 of the State Bank of Vietnam until new regulations are promulgated.

3. The standing agency of the Steering Committee shall monitor, expedite, prepare and submit consolidated reports on performance results of prevention and control of corruption, misconduct and crimes in banking sector to SBV's Governor for reporting as prescribed./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 370/QĐ-NHNN ngày 16/03/2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.564

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!