Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3682/QĐ-BKHCN 2019 phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng

Số hiệu: 3682/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3682/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Đ án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- V
ăn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để đă
ng tải);
- Lưu: VT, TTra, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3682/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” (sau đây gọi chung là Đề án), Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN), tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, gắn với giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động nhằm tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp được quy định trong hệ thống các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ để phân công trách nhiệm cụ thể; đồng thời, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt sâu sắc quan điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN của công chức, viên chức và người lao động.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng; và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và đồng thuận cao trong việc tuân thủ pháp lut về PCTN.

2.3. Kế thừa và phát huy kết quả tốt, mô hình hay, kinh nghiệm trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng.

2.4. Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN với công tác tuyên truyn, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức theo quy định.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ có nội dung pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính.

- Hằng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- Hằng năm, 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III. NỘI DUNG KHOẠCH

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.

5. Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

6. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước Liên Hp quốc về PCTN; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế v PCTN.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

9. Quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Từ nay đến hết năm 2021, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, báo, tạp chí;

2. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị;

3. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động chuyên môn, nhất là công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính;

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, nhất là đợt tổ chức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành lập ngành;

5. Hàng năm, mời báo cáo viên của bộ, ngành có các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng để tchức hội nghị phổ biến chuyên đề về công tác PCTN tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thanh tra B

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính, phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Đ án.

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác về PCTN; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Vụ Pháp chế

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ và các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng, Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm về PCTN và đạo đức liêm chính cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động, gắn với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi pháp luật về PCTN theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Tổng cục và đơn vị tương đương

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Tiêu chí lựa chọn: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng hoặc tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

Nội dung thực hiện:

- Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết các công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể như tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật PCTN trong công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị; hỗ trợ tài liệu pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng, hộp thư điện t; để tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, Cổng/Trang Thông tin điện tử, tạp chí, các cơ quan báo chí thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ động xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính; nêu gương điển hình trong và ngoài Ngành Khoa học và Công nghệ trong công tác PCTN.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Đề nghị Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ

Chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trực thuộc tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức niêm chính.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

VI. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục V của Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch của Bộ phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Chủ động rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch;

- Báo cáo Bộ trưởng tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ quý, 06 tháng, 09 tháng và năm (trong báo cáo định kỳ về công tác PCTN) hoặc đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời, gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và bố trí bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án.

3. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ánh về Thanh tra Bộ để tổng hp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3682/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!