Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 365/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Lợi
Ngày ban hành: 01/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 01 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 188/BCH-DQTV ngày 22/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Phước gồm các ông, bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Huy Phong              - PCT. UBND tỉnh - CT Hội đồng

2. Ông Nguyễn Phi Hùng                 - CHT Bộ CHQS tỉnh - PCT TTHĐ

3. Ông Hoàng Văn Huệ                   - Giám đốc Công an tỉnh - PCT Hội đồng

4. Ông Nguyễn Văn Hùng                - Giám đốc Sở GD&ĐT - PCT Hội đồng

5. Ông Đỗ Văn Quang                     - Giám đốc Sở Nội vụ                              - Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà                - Giám đốc Sở LĐTB&XH                         - Ủy viên

7. Ông Phạm Công                         - Giám đốc Sở Tài chính                          - Ủy viên

8. Ông Vũ Thành Nam                    - Giám đốc Sở KH&ĐT                            - Ủy viên

9. Ông Vũ Sỹ Thắng                       - Giám đốc Sở TT và TT                           - Ủy viên

10. Ông Huỳnh Thanh                     - Trưởng Ban Dân tộc                              - Ủy viên

11. Ông Phan Minh Hoàng              - Giám đốc Đài PT và TH                          - Ủy viên

12. Ông Nguyễn Trọng Ánh             - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh                   - Ủy viên

13. Ông Nguyễn Quốc Bình             - Phó CHT-TMT Bộ CHQS tỉnh                  - Ủy viên

14. Ông Bùi Ngọc Phúc                  - Phó Giám đốc Công an tỉnh                    - Ủy viên

15. Ông Lê Văn Phong                    - PCHT. Bộ CHĐBP tỉnh                           - Ủy viên

16. Ông Nguyễn Hữu Tư                 - Phó Giám đốc Sở Nội vụ                        - Ủy viên

17. Ông Nguyễn Văn Khánh            - Chánh Văn phòng UBND tỉnh                  - Ủy viên

18. Ông Đoàn Tử Mạo                    - Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh-         - Ủy viên

19. Bà Trần Thị Bích Lệ                   - PCT. UBND huyện Lộc Ninh                   - Ủy viên

20. Ông Lê Hải Đăng                      - PCT. UBND thị xã Đồng Xoài                  - Ủy viên

21. Ông Phạm Hồng Khanh             - PCT.UBND huyện Bù Gia Mập               - Ủy viên

22. Ông Phan Xuân Vĩnh                 - PCT. UBND thị xã Bình Long                  - Ủy viên

23. Ông Nguyễn Trọng Sơn             - PCT. UBND huyện Chơn Thành              - Ủy viên

24. Ông Diệp Hoàng Thu                 - PCT. UBND huyện Bù Đốp                     - Ủy viên

25. Ông Đinh Ngọc Ngạn                 - PCT. UBND thị xã Phước Long              - Ủy viên

26. Ông Trịnh Công Sơn                 - PCT. UBND huyện Bù Đăng                   - Ủy viên

27. Ông Nguyễn Văn Tặng              - PCT. UBND huyện Đồng Phú                 - Ủy viên

28. Ông Lê Hoàng Lâm                   - PCT. UBND huyện Hớn Quản                 - Ủy viên.

Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh:

1. Ông Giang Văn Khoa                               - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy                             - PCT HĐ

2. Ông Nguyễn Văn Tính                 - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy                  - Ủy viên

3. Ông Trần Văn Gôm                     - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh                       - Ủy viên

4. Ông Huỳnh Thiện Hùng               - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh             - Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Kim Nga              - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh                     - Ủy viên

6. Bà Huỳnh Thị Hằng                     - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh                          - Ủy viên

7. Bà Tôn Ngọc Hạnh                      - Bí thư Tỉnh đoàn                                    - Ủy viên

8. Ông Lâm Văn Phúc                    - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh            - Ủy viên

9. Bà Nguyễn Thị Lan Hương                    - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh           - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn; cơ quan chuyên trách; kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh:

1. Nhiệm vụ:

a) Phối hợp các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất, trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương, phương pháp, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ quan trọng về giáo dục quốc phòng - an ninh;

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; kiến nghị với cơ quan chức năng giải quyết hoặc trình Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trên giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh;

c) Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cấp tỉnh và huyện, thị;

d) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh;

e) Thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

f) Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Quyền hạn :

a) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh có quyền yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cấp dưới báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng - an ninh;

b) Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Quân khu, Trung ương;

c) Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh quyết định ban hành: Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng, Thường trực Hội đồng, để giúp Hội đồng giải quyết công việc thường xuyên.

3. Cơ quan chuyên trách:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chuyên trách Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.

b) Tổ chức, biên chế cơ quan Thường trực, cán bộ chuyên trách giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán trong tổng ngân sách chi cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.530
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37