Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 363/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 363/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 08/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2108/TTr-SNN ngày 16/9/2015, Đề án số 2107/SNN-ĐA ngày 16/9/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 139/BC-SNV ngày 17/9/2015 thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định:

a) Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

b) Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

c) Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

d) Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

đ) Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

e) Quyết định số 42/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

2. Bãi bỏ một phần các Quyết định sau:

a) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thủy sản tại Quyết định số 23/QĐ-UB ngày 05/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

b) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tại Quyết định số 37/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

c) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

d) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tại Quyết định số 40/2005/QĐ-UB ngày 21/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

đ) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tại Quyết định số 142/QĐ -UBND ngày 02/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

e) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

g) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

h) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

i) Bãi bỏ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- PCVP UBND tỉnh;
- TP: TH, NC, KTCNLN;
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 bãi bỏ Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.026

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139