Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 362/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 05/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Các quy định ATVSTP sẽ ban hành năm 2014

Bộ NN&PTNT vừa mới ban hành kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014.

Theo đó, trong năm nay Bộ sẽ soạn thảo nhiều văn bản mới trong lĩnh vực này, đáng chú ý có:

- Các quy chuẩn ATVSTP về cơ sở giết mổ động vật và cơ sở nuôi cá tra, cá rô phi, tôm sú, tôm thẻ chân trắng…
- Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
- Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
- Thông tư mới hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu;
- Thông tư hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Thông tư thay thế Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Danh mục chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-BNN-QLCL ngày 05/3/2014.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2014 của Bộ NN&PTNT.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT (để chỉ đạo thực hiện);
- Website của Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 362 /QĐ-BNN-QLCL ngày 05/ 03/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

I

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL, TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

 

1

Tổng Cục Lâm nghiệp

 

1.1

Đánh giá, rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp thành Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

12/2014

1.2

Rà soát lại Quy phạm kỹ thuật xây dựng vườn giống, rừng giống (TCN 15 – 93); Quy phạm kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa (TCN 16 – 93) thành 06 tiêu chuẩn quốc gia để phục vụ công tác quản lý giống:

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật chọn lọc cây trội trong lâm nghiệp;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng vườn cây đầu dòng;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng rừng giống chuyển hóa;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng rừng giống;

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng vườn giống.

12/2014

1.3

Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Tiêu chuẩn công nhận giống cây trồng lâm nghiệp

Quý IV/2014

1.4

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật

 

1.4.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo tai tượng

Quý IV/2014

1.4.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo lá tràm

Quý IV/2014

1.4.3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Keo lá liềm

Quý IV/2014

1.4.4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn camal

Quý IV/2014

1.4.5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn urô

Quý IV/2014

1.4.6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn tê rê

Quý IV/2014

1.4.7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Bạch đàn pellitta

Quý IV/2014

1.4.8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Thông caribaea

Quý IV/2014

1.4.9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống Tràm lá dài (tràm Úc)

Quý IV/2014

1.5

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia[1]

Quý IV/2014

1.5.1

Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lai - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.2

Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lá tràm - Yêu cầu kỹ thuạt

Quý IV/2014

1.5.3

Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo tai tượng - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.4

Giống cây trồng lâm nghiệp - Keo lá liềm - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.5

Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn lai - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.6

Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn ur ô - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.7

Giống cây trồng lâm nghiệp - Bạch đàn camal - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.8

Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.9

Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông đuôi ngựa - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.10

Giống cây trồng lâm nghiệp - Thông caribaea - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.11

Giống cây trồng lâm nghiệp - Tràm Úc - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

1.5.12

Giống cây trồng lâm nghiệp - Tràm ta - Yêu cầu kỹ thuật

Quý IV/2014

2

Cục Bảo vệ Thực vật

 

2.1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

10/2014

2.2

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

12/2014

2.3

Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

9/2014

2.4

Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

12/2014

2.5

 Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Rệp hại cây họ thập tự.

Quý IV/2014

2.6

 Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Rầy lưng trắng hại ngô.

Quý IV/2014

2.7

Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Sâu đục quả hại cây nhãn, vải

Quý IV/2014

2.8

Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ Nhện đỏ hại cây xoài.

Quý IV/2014

2.9

Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thối nhũn hại hành

Quý IV/2014

2.10

Qui chuẩn khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Giả sương mai hại dưa hấu

Quý IV/2014

2.11

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

 

2.11.1

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Bensulfuron Methyl – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Quý IV/2014

2.11.2

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Lufenuron – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Quý IV/2014

2.11.3

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Quinclorax

Quý IV/2014

2.11.4

Thuốc BVTV chứa hoạt chất Metsulfuron-Methyl

Quý IV/2014

2.11.5

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenitrothion

Quý IV/2014

2.11.6

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenthion

Quý IV/2014

2.11.7

Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenvalerate

Quý IV/2014

3

Cục Thú y

 

3.1

Hoàn thiện Dự thảo Luật Thú y

12/2014

3.2

Hoàn thiện và trình Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành các QCVN

Quý III/2014

3.2.1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhập, xuất tại cửa kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuốc thú y

Quý IV/2014

3.2.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát điều tra ổ dịch và ứng phó dịch bệnh thủy sản.

Quý IV/2014

3.2.3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp nhận, xử lý và trả lời kết quả chẩn đoán xét nghiệm.

Quý IV/2014

3.2.4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lưu giữ mẫu chẩn đoán xét nghiệm.

Quý IV/2014

3.2.5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với động vật đưa vào giết mổ.

Quý IV/2014

3.2.6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh thuốc thú y (soát xét)

Quý IV/2014

3.3

Xây dựng Thông tư kiểm tra chất lượng thuốc thú y phù hợp với Luật chất lượng hàng hóa, thay thế Quyết định 72/2007/QĐ-BNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định 72.

12/2014

3.4

Xây dựng Thông tư thay thế Quyết định 71/2007/QĐ-BNN, quy định cụ thể điều kiện và trình tự, thủ tục công nhận cơ sở khảo nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y và Quyết định số 18/2002/QĐ-BTS ngày 3/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định về việc ban hành Quy chế khảo nghiệm giống thủy sản, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

12/2014

3.5

Tiêu chuẩn quốc gia-TCVN

 

3.5.1

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Tụ huyết trùng gia cầm.

Quý IV/2014

3.5.2

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh sữa trên tôm hùm.

Quý IV/2014

3.5.3.

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh gan thận mủ trên cá tra.

Quý IV/2014

3.5.4

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Vi bào tử (Enterocytozoon spp) trên tôm

Quý IV/2014

3.5.5

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Lê dạng trùng trên gia súc

Quý IV/2014

3.5.6

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Biên trùng trên gia súc

Quý IV/2014

3.5.7

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Theleria trên gia súc

Quý IV/2014

3.5.8

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Marek trên gia cầm bằng phương pháp đại thể và vi thể

Quý IV/2014

3.5.9

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh Leuco trên gia cầm bằng phương pháp đại thể và vi thể

Quý IV/2014

3.5.10

Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp mạn tính ở gà

Quý IV/2014

3.5.11

Sữa và sản phẩm sữa – Hướng dẫn mô tả chuẩn hóa về phép thử chất ức chế vi khuẩn: Milk and milk products – Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests

Quý IV/2014

3.5.12

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) để phát hiện sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Thử nghiệm hiệu quả đối với chu kỳ nhiệt: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens – Performance testing for thermal cyclers

Quý IV/2014

3.5.13

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) để phát hiện và định lượng sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Các đặc tính thể hiện: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of food-borne pathogens – Performance characteristics

Quý IV/2014

3.5.14

Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phản ứng chuỗi polymeraza (PCR) thời gian thực để phát hiện sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Định nghĩa và các yêu cầu chung: Microbiology of food and animal feeding stuffs – Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens – General requirements and definitions

Quý IV/2014

4

Tổng cục Thủy sản

 

4.1

TCVN - Thức ăn viên công nghiệp dùng cho thuỷ sản nước ngọt: cá rô phi, cá tra, cá diêu hồng.

6/2014

4.2

TCVN - Thức ăn viên công nghiệp dùng cho thuỷ sản nước mặn, lợ: cá giò, cá vược.

6/2014

4.3

TCVN - Cá Song, cá Giò - cá bố mẹ, cá huơng, cá giống, cá thuơng phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.4

TCVN - Cá Chim Vây Vàng - cá bố mẹ, cá hương, cá giống, cá thuơng phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.5

TCVN - Ba Ba - Bố mẹ, giống - Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.6

TCVN - Cá Chim trắng - cá bố mẹ, cá hương, cá giống, cá thuơng phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.7

QCVN - Cơ sở nuôi cá tra – Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

6/2014

4.8

QCVN - Cơ sở nuôi tôm sú – Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

6/2014

4.9

QCVN - Cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng – Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

6/2014

4.10

TCVN - Rong biển – rong câu chỉ vàng – yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.11

TCVN - Ốc hương (giống) – Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.12

TCVN - Ốc hương bố mẹ - Yêu cầu kỹ thuật

6/2014

4.13

TCVN - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm Càng Xanh

6/2014

4.14

TCVN - Thức ăn hỗn hợp dạng viên tôm chân trắng

6/2014

4.15

QCVN - Tôm biển – tôm he chân trắng bố mẹ - yêu cầu chất lượng

06/2014

4.16

TCVN - Phương pháp lấy mẫu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS

06/2014

4.17

TCVN - Tôm thẻ chân trắng – Tôm giống PL 12 – Yêu cầu kỹ thuật

06/2014

4.18

TCVN - Cá mặn lợ - Cá bố mẹ, cá hương, cá giống – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 3: Cá Vược

12/2014

4.19

TCVN - Cá nước lạnh – Cá Tầm, cá Hồi - Trứng thụ tinh, cá bột, cá hương, cá giống – Yêu cầu kỹ thuật

12/2014

4.20

TCVN - Cua giống – Yêu cầu kỹ thuật

12/2014

4.21

TCVN - Giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ (Tu hài, hầu, ngao) – Yêu cầu kỹ thuật

12/2014

4.22

QCVN – Cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

06/2014

4.23

QCVN - Phương pháp khảo nghiệm giống thủy sản

06/2014

4.24

QCVN - Phương pháp khảo nghiệm thức ăn thủy sản

06/2014

4.25

QCVN - Phương pháp khảo nghiệm sản phẩm xử lý cải tạo môi trường NTTS

06/2014

4.26

QCVN – Cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thủy sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

06/2014

4.27

TCVN - Artemia – Yêu cầu kỹ thuật

03/2014 đến 6/2015

4.28

QCVN: Cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Phần 1: Cá tra

03/2014 đến 6/2015

4.29

QCVN: Cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Phần 2: Cá rô phi

03/2014 đến 6/2015

4.30

QCVN: Cơ sở sản xuất giống thủy sản mặn, lợ – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng

03/2014 đến 6/2015

4.31

QCVN – Cơ sở sản xuất giống nhuyễn thể - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; Phần 1: Nhuyễn thể hai mảnh vỏ (ngao, nghêu, tu hài, hầu thái bình dương); Phần 2: Ốc hương

03/2014 đến 6/2015

4.32

QCVN – Cơ sở nuôi cá rô phi– Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường

03/2014 đến 6/2015

4.33

 QCVN – Vùng nuôi tôm hùm – Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm

6/2014

4.34

QCVN - Chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản - Hàm lượng cho phép

Phần 1: Khoáng chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Phần 2: Hóa chất khử trùng, diệt khuẩn dụng cụ và trong môi trường nuôi.

03/2014 đến 6/2015

4.35

QCVN- Chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản có - Hàm lượng cho phép

Phần 1: Có thành phần là vi sinh vật, enzyme dạng lỏng (gồm cả dạng mềm, gel).

Phần 2: Có thành phần là vi sinh vật, enzyme dạng khô (bột, viên).

Phần 3: Có thành phần là Saponin.

03/2014 đến 6/2015

4.36

ĐMKTKT trong khảo nghiệm, vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản

Phần 1: Giống thủy sản.

Phần 2: Thức ăn thủy sản.

Phần 3: Chất xử lý cải tạo môi trường, chế phẩm sinh học.

03/2014 đến 6/2015

4.37

QCVN - Cơ sở kinh doanh, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú ý và bảo vệ môi trường

6/2014

4.38

Phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT xây dựng Thông tư về khảo nghiệm, đăng ký lưu hành vật tư nông nghiệp

6/2014

4.39

Rà soát, sa đổi bổ sung Quyết định số 1503 /QĐ-BNN-TCTS ngày 5 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành Quy phạm thực hành Nuôi trồng thuỷ sản tốt tại Việt Nam (VietGAP)

12/2014

4.40

Thông tư quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản

12/2014

4.41

Thông tư quy định về đăng ký diện tích sản lượng và cấp mã số cơ sở nuôi các tra thương phẩm

12/2014

5

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

 

5.1

Xây dựng Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu thay thế Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 68/2011/TT-BNNPTNT.

9/2014

5.2

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

5/2014

5.3

Bổ sung, hoàn thiện biểu mẫu Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở chế biến nông sản

Quý I/2014

5.4

Xây dựng Đề án sản xuất, tiêu thụ rau an toàn

1/2014

5.5

Tiêu chuẩn quốc gia

 

5.5.1

Quy phạm thực hành để ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm Ochratoxin A trong các loại hạt từ cây

Quý IV/2014

5.5.2

Đu đủ quả tươi

Quý IV/2014

5.5.3

Bơ quả tươi

Quý IV/2014

5.5.4

Chanh quả tươi

Quý IV/2014

5.5.5

Nho khô

Quý IV/2014

5.5.6

Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng arsen – Phương pháp đo quang dùng bạc diethyldithiocarbamat

Quý IV/2014

5.5.7

Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng thuỷ ngân tổng số – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh

Quý IV/2014

5.5.8

Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng chì tổng số – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Quý IV/2014

5.5.9

Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng cadimi – Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Quý IV/2014

5.5.10

Muối (natri clorua) – Xác định các anion – Phương pháp sắc ký ion hiệu năng cao

Quý IV/2014

5.5.11

Sầu riêng quả

Quý IV/2014

5.5.12

Dừa tươi quả

Quý IV/2014

5.5.13

Dưa hấu quả tươi

Quý IV/2014

5.5.14

Ổi quả tươi

Quý IV/2014

5.5.15

Nho tươi

Quý IV/2014

5.5.16

Bưởi quả tươi

Quý IV/2014

5.5.17

Cá ngừ đại dương ướp lạnh – Yêu cầu chất lượng

Quý IV/2014

5.5.18

Muối Natri clorua – Xác định hàm lượng Canxi và magie bằng phương pháp đo phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa

Quý IV/2014

5.5.19

Muối Natri clorua – Xác định hàm lượng florua bằng phương pháp điện thế

Quý IV/2014

5.5.20

Muối Natri clorua – Xác định hàm lượng nitrit

Quý IV/2014

5.5.21

Muối Natri clorua – Xác định hàm lượng Brom và Iod tổng số

Quý IV/2014

5.5.22

Xây dựng Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm cho Codex

Quý IV/2014

5.5.23

Quy phạm thực hành vệ sinh đối với rau quả tươi

Quý IV/2014

5.5.24

Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm sấy khô

Quý IV/2014

5.5.25

Cà phê hòa tan – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Quý IV/2014

5.5.26

Quy phạm thực hành bảo quản, vận chuyển thủy sản sống

Quý IV/2014

5.5.27

Thủy sản khô – Yêu cầu chất lượng

Quý IV/2014

5.6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

5.6.1

QCVN: Cơ sở chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Quý II/2014

5.6.2

QCVN: Cơ sở chế biến hạt tiêu – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Quý II/2014

5.6.3

QCVN: Cơ sở chế biến nông sản quy mô hộ gia đình – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Quý IV/2014

5.6.4

QCVN: Cơ sở chế biến muối – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Quý IV/2014

5.6.5

QCVN: Quy chuẩn quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai

Quý IV/2014

6

Cục Trồng trọt

 

6.1

Thông tư hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón

4/2014

6.2

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/1/2011của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật

10/2014

6.3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

11/2014

6.4

Thông tư thay thế Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 về công nhận giống cây trồng mới

văn bản hợp nhất do Vụ Pháp chế chủ trì

6.5

Thông tư bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

văn bản hợp nhất do Vụ Pháp chế chủ trì

6.6

Hoàn thiện trình Bộ ban hành Thông tư Quy định về công nhận cho áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác và tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ khác trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

6/2014

6.7

Xây dựng 26 TC, QCKT mới về giống cây trồng, phân bón, đất, vi sinh vật

Quý IV/2014

7

Cục Chăn nuôi

 

7.1

Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Quý II/2014

7.2

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

Quý II/2014

7.3

Thông tư về quản lý môi trường trong chăn nuôi

Quý II/2014

7.4

Thông tư về quản lý sử dụng kháng sinh hóa dược trong thức ăn chăn nuôi

Quý IV/2014

7.5

Hoàn thiện ban hành 38 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn được phê duyệt trước năm 2014

Quý II/2014

7.6

Hoàn thiện dự thảo 35 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đề xuất xây dựng trong năm 2014

Quý IV/2014

7.7

Danh mục TĂCN được phép lưu hành tại Việt Nam

Quý II/2014

8

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

8.1

Thông tư thay thế Quyết định 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

10/2014

8.2

Thông tư thay thế Quyết định 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 ban hành Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

12/2014

8.3

Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

3/2014

8.4

Thông tư thay thế Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

8/2014

8.5

Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế 02 QCVN 01-02:2009; QCVN 02-02:2009 về cơ sở chế biến dầu cá và cơ sở SXKD thủy sản nhỏ lẻ

Quý IV/2014

8.6

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xác định nhóm beta Agonist bằng sắc ký lỏng khối phổ

Quý IV/2014

8.7

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xác định nhóm Cúc bằng sắc ký khí khối phổ

Quý IV/2014

8.8

QCVN - Thực hành sản xuất tốt GMP-Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm

Quý IV/2014

8.9

TCVN: tiêu chí lựa chọn và điều kiện thực hiện chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Quý IV/2014

8.10

TCVN: Xác định hàm lượng Trifluralin trong thủy sản bằng GC-MS

Quý IV/2014

8.11

TCVN: Xác định hàm lượng Ethoxyquin trong thủy sản bàng LC-MS/MS

Quý IV/2014

8.12

TCVN: Xác định hàm lượng Quinolones trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (LC/MS/MS)

Quý IV/2014

8.13

TCVN: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng- yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm

Quý IV/2014

8.14

TCVN: Cá tra – yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm

Quý IV/2014

8.15

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xác định đ hàm lượng nhiều kim loại trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước bằng thiết bị ICP-MS

Quý IV/2014

8.16

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xác định hàm lượng polyphosphas trong thực phẩm bằng sắc ký ion IC

Quý IV/2014

8.17

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Xác định hoạt độ phóng xạ gamma trong mẫu thực phẩm bằng phổ kế gamma đầu dò HPGe

Quý IV/2014

II

CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

 

1

Tổng Cục Lâm nghiệp

 

1.1

Rà soát, cập nhật thông tin trang Web “Giống cây trồng lâm nghiệp”. Thông qua trang Web để cung cấp thông tin cho các nhóm đối tượng tham gia trong mạng lưới giống.

Quý III/2014

1.2

Xây dựng 2.000 ha mô hình thâm canh rừng trồng bằng các giống bạch đàn lai, Keo tai tượng và Keo lai mới được công nhận thông qua các dự án khuyến lâm tại các vùng sinh thái làm cơ sở cho các đơn vị sử dụng giống có điều kiện tham quan, học hỏi

Quý IV/2014-2015

1.3

Xây dựng và ban hành “Sổ tay giới thiệu các nguồn giống được công nhận” để cung cấp thông tin cho người sử dụng giống

Quý IV/2014

2

Cục Bảo vệ Thực vật

 

2.1

Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Luật BV&KDTV, Luật Xử lý vi phạm hành chính

Quý I, II, III, IV

2.2

Hội nghị tập huấn Nghị định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giống cây trồng, BV&KDTV

Quý III

2.3

Hội nghị, hội thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc BVTV; Thông tư quy định về chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV, Thông tư về mã số HS

Quý III, IV

2.4

Tập huấn các Tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật về lấy mẫu, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu ATTP có nguồn gốc thực vật trong xuất, nhập khẩu và lưu thông trong nước

Quý II, III

3

Cục Thú y

 

3.1

Phối hợp với Dự án LIFSAP tổ chức 03 lớp tập huấn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ Chi cục Thú y 12 tỉnh tham gia dự án và các đơn vị đầu mối thuộc Cục Thú y

QII/2014

3.2

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và người nuôi

Thường xuyên

4

Tổng Cục Thủy sản

 

4.1

Hoàn thiện phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường.

Quý III và IV

4.2

Tổ chức các Hội nghị - Hội thảo về công tác quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường, nuôi trồng thủy sản.

Quý II và III

4.3

Tổ chức các Hội nghị - Hội thảo về công tác quản lý giống thủy sản

Quý I đến III

4.4

Hướng dẫn công tác quản lý giống thủy sản cho cán bộ quản lý địa phương

Quý I- III

4.5

Hướng dẫn kiểm tra, gián sát điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản cho cơ quan quản lý địa phương theo Thông tư 44/2010/TT-BNNPTNT và 45/2010/TT-BNNPTNT

Quý II- III

4.6

Xây dựng quy trình nuôi tôm kiểm soát tốt dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Quý IV

4.7

Hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP

Quý III-IV

5

Cục Trồng trọt

 

5.1

Tổ chức 5 lớp tập huấn phổ biến các văn bản QPPL, TCVN, QCVN lĩnh vực trồng trọt cho các đối tượng liên quan; 8 lớp bồi dưỡng về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng, ATTP cho cán bộ, công chức của Cục và các Sở NN & PTNT

Quý III, IV

5.2

Phát hành 04 số Bản tin VietGAP trồng trọt, đăng tải các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các mô hình tiên tiến về quản lý vật tư nông nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm, gửi mỗi Sở NN&PTNT từ 30-50 bản/tỉnh

mỗi quý/số

5.3

Đăng tải các thông tin về hoạt động sản xuất an toàn lĩnh vực trồng trọt, cấp Giấy chứng nhận VietGAP trực tuyến trên trang web: WWW.vietgap.gov.vn

Thường xuyên khi có kết quả

6

Cục Chăn nuôi

 

6.1

Tổ chức 02-04 khóa tập huấn để phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý chất lượng và VSATTP (Nghị định 119/2013/NĐ-CP, Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 66/2011; Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 08/2010/NĐ-CP; một số Quy chuẩn kỹ thuật)

Quý III/2014

6.2

Phối hợp với báo Nông nghiệp Việt Nam xây dựng chuyên mục VietGAP chất lượng và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi

Hàng tháng

7

Cục Quản lý Chất lượng NLTS

 

7.1

Thông tin kịp thời kết quả điều tra, xác định nguyên nhân, xử lý các sự cố ATTP đến các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan thẩm quyền nước XK các trường hợp phát hiện vi phạm ATTP.

Thường xuyên khi phát hiện

7.2

Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2014 trên VTV, VTC, VOV, các báo (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay), website của NAFIQAD.

Hàng quý

8

Văn phòng Bộ

 

8.1

Giải đáp về một số quy định của Bộ và thị trường nhập khẩu trên VTV, VTC, VOV, các báo (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay), website của NAFIQAD.

Hàng quý

8.2

Giới thiệu chuỗi/ mô hình sản xuất sản phẩm an toàn, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm (tập trung vào các sản phẩm có nguy cơ cao) trên VTV, VTC, VOV, các báo (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay), website của Bộ, NAFIQAD.

Hàng quý

8.3

Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn trên VTV, VTC, VOV, các báo (Nông nghiệp, Nông thôn ngày nay), website của Bộ, NAFIQAD.

Hàng quý

9

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

 

 

Tổ chức hội thảo tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ATTP trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản thực phẩm

Quý IV/2014

III

THANH, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

1

Tổng Cục Lâm nghiệp

 

1.1

Xây dựng chỉ thị của Bộ trưởng về sử dụng giống và quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.

Quý I/2014

1.2

Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo các địa phương quyết liệt triển khai Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp và định kỳ báo cáo theo quy định: 2 văn bản theo kế hoạch và các văn bản phát sinh theo yêu cầu

Quý II và Quý IV/2014

1.3

Thanh tra công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại tỉnh Yên Bái theo Chương trình của Tổng cục đã phê duyệt

Quý III/2014

1.4

Kiểm tra thực hiện quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tổ chức đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện Thông tư 14 tại các tỉnh: miền núi phía Bắc (Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang), vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) và vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận).

Quý II, Quý IV/2014

2

Cục Bảo vệ Thực vật

 

2.1

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật BV&KDTV trong sản xuất thuốc BVTV, lấy mẫu thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng, Đánh giá, phân loại các doanh nghiệp theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT tại 20 doanh nghiệp sản xuất, thuốc (lấy 3-5 mẫu thuốc/DN)

Quý II, III, IV

2.2

Thanh tra, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, việc triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BV&KDTV tại 10 Chi cục BVTV tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Quý I, II, III, IV

2.3

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại 03 Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng

Quý III, IV

2.4

Thanh tra việc chấp hàng các qui định, qui trình về khảo nghiệm thuốc BVTV của một số đơn vị khảo nghiệm thuốc BVTV tại 02 Đơn vị khảo nghiệm thuốc BVTV

Quý II, III

2.5

Nghiên cứu triển khai thực chất Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013 quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; đề xuất chọn một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm để triển khai phân tích nguy cơ theo chuỗi, xác định sản phẩm trọng yếu, khâu trọng yếu, nước nhập khẩu trọng yếu tập trung kiểm soát ATTP

Quý II/2014

3

Cục Thú y

 

3.1

Theo dõi, xử lý kịp thời sự cố về an toàn thực phẩm

Thường xuyên

3.2

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác trong lĩnh vực được giao theo yêu cầu của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và Bộ Nông nghiệp & PTNT

Thường xuyên

3.3

Tiếp tục kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT; Thông tư số 51/ 2009/TT-BNNPTNT và hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận GMP theo quy định Thông tư số 07/2012/TT-BNNPTNT

Hàng tháng

3.4

Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc thú y lưu thông trên thị trường

Hàng tháng

3.5

Triển khai Chương trình giám sát ô nhiễm vi sinh vật và chất độc hại trong thịt gia súc, gia cầm; Chương trình giám sát an toàn thực phẩm mật ong; Chương trình giám sát chất lượng, ATTP thuỷ sản nhập khẩu

Hàng tháng

3.6

Kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc thú y ti các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y

Hàng tháng

3.7

Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở sơ chế, kinh doanh sản phẩm động vật tại một số tỉnh thành phố phía Bắc và phía Nam

Quý IV-2014

3.8

Thực hiện phân tích nguy cơ theo chuỗi thịt lợn để kiểm soát ATTP

Quý IV-2014

3.9

Tập huấn về Quản lý chất lượng, ATTP trong sơ chế, chế biến các sản phẩm thịt; tập huấn lấy mẫu phục vụ công tác thanh, kiểm tra ATVSTP. Phối hợp với một số địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình xây dựng các mô hình mẫu về Nông thôn mới trong đó có kiểm soát chất lượng thịt, các sản phẩm thịt đảm bảo ATTP theo chuỗi.

Quý IV-2014

3.10

Nghiên cứu triển khai thực chất Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013 quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; đề xuất chọn một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm để triển khai phân tích nguy cơ theo chuỗi, xác định sản phẩm trọng yếu, khâu trọng yếu, nước nhập khẩu trọng yếu tập trung kiểm soát ATTP

Quý II-2014

4

Tổng cục Thủy sản

 

4.1

Thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, chất bổ sung thức ăn

Quý II

4.2

Thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Quý III và IV

4.3

Kiểm tra quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn, chất bổ sung thức ăn thủy sản

Quý II, III, IV

4.4

Kiểm tra quản lý sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học, chất xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Quý I, II, III, IV

4.5

Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giống thủy sản tại địa phương theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT, tập trung vào 2 đối tượng chính là cá tra và tôm nước lợ

Quý I, II, III, IV

4.6

Kiểm tra giám sát điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản theo Thông tư số 14

Quý II và Quý III

4.7

Kiểm tra giám sát hoạt động của một số Tổ chức chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thuỷ sản đã được Tổng cục Thuỷ sản chỉ định và đã tổ chức hoạt động đánh giá, cấp chứng nhận VietGAP

Quý II, III và IV

5

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

 

5.1

Kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng, VSATTP các cơ sở chế biến nông lâm sản thực phẩm

Quý IV/2014

5.2

Kiểm tra, giám sát chất lượng muối đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2014

Quý IV/2014

6

Cục Trồng trọt

 

6.1

Tổ chức kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ, phân bón khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT

quý II, III, IV

6.2

Tập trung thanh tra, kiểm tra gắn với tổ chức lại hệ thống cung ứng giống để tạo chuyển biến trong quản lý giống cây công nghiệp, cây ăn quả dài ngày, trước hết là giống cà phê, giống điều cho tái canh, giống cây ăn quả chủ lực

quý II, III, IV

6.3

Kiểm tra, thanh tra điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất rau, quả thuộc phạm vi được Bộ giao theo Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT

quý III, IV

6.4

Kiểm tra chất lượng giống, phân bón trên thị trường, xử lý nghiêm, công khai các đơn vị vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng và Website của Cục Trồng trọt

quý II, III, IV

7

Cục Chăn nuôi

 

7.1

Kiểm tra, giám sát thực hiện Thông tư 14 về sản xuất kinh doanh TACN

Quý IV/2014

7.2

Hoàn thiện biểu mẫu phân loại các cơ sở chăn nuôi trang trại theo TT 14

Quý II/2014

7.3

Thanh, kiểm tra các phòng thử nghiệm về thức ăn chăn nuôi khu vực các tỉnh phía Bắc và phía Nam

Quý III/2014

7.4

Thanh, kiểm tra các đơn vị được chỉ định kiểm tra chất lượng TACN nhập khẩu

Quý III/2014

7.5

Thanh, kiểm tra chất lượng con giống, TACN và môi trường chăn nuôi trong sản xuất

Hàng tháng

7.6

Xây dựng Dự án “Nâng cao năng lực kiểm soát chất cấm sử dụng trong chăn nuôi”

Quý II/2014

8

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

 

8.1

Tổng hợp ý kiến đề xuất của các Cục chuyên ngành để trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi các biểu mẫu kiểm tra, đánh giá các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản còn bất cập theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT.

3/2014

8.2

Hướng dẫn địa phương triển khai kế hoạch hoạt động quản lý chất lượng VTNN, ATTP năm 2014.

2/2014

8.3

Nghiên cứu triển khai thực chất Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013 quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối; đề xuất chọn một sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm để triển khai phân tích nguy cơ theo chuỗi, xác định sản phẩm trọng yếu, khâu trọng yếu, nước nhập khẩu trọng yếu tập trung kiểm soát ATTP

Quý II/2014

8.4

Duy trì lấy mẫu giám sát theo kế hoạch kết hợp với thông tin vi phạm ATTP từ các nguồn khác nhau làm cơ sở đánh giá nguy cơ, xác định sản phẩm nguy cơ cao, công đoạn nguy cơ cao, địa bàn nguy cơ cao và tổ chức thanh tra, điều tra nguyên nhân, xử lý vi phạm (kể cả thu hồi sản phẩm không an toàn)

Hàng tháng

8.5

Nghiên cứu, đề xuất qui định thí điểm việc công khai kết quả xếp loại A, B, C tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và thí điểm cấp giấy chứng nhận sản phẩm được sản xuất, kinh doanh theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Quý I/2014

8.7

Thanh tra đột xuất các cơ sở loại C, có dấu hiệu vi phạm quy định về ATTP

Quý 1 - 4/2014

8.8

Thanh, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về ATTP của 13 doanh nghiệp tại 9 tỉnh/thành phố

Quý 2-4/2014

8.9

Thanh, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về ATTP tại các Chi cục Quản lý CL NLTS và các đơn vị trực thuộc Cục

Quý 2-4/2014

8.10

Kiểm tra liên ngành Tháng hành động về VSATTP (4-5/2014), Tết Trung thu, Tết Dương lịch 2015

Tháng 4,5/2014 và 10,12/2014

8.11

Công bố công khai kết quả kiểm tra xếp loại, các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng

Hàng tháng và các trường hợp vi phạm.

IV

KIỆN TOÀN BỘ MÁY QUẢN LÝ

 

1

Tổng Cục Lâm nghiệp

 

5.1

Đề xuất, trình Bộ trưởng bổ sung và phân cấp nhiệm vụ quản lý, kiểm tra giám sát công tác giống cây trồng lâm nghiệp cho lực lượng kiểm lâm vùng tại các Quyết định số: 537/QĐ-KL-VP, Số: 538/QĐ-KL-VP, Số: 539/QĐ-KL-VP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Cục Kiểm lâm về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm vùng I, vùng II và vùng III.

Quý III/2014

5.2.

Đề xuất, trình Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp đối với kiểm lâm địa bàn tại Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 4 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về nhiệm vụ công chức kiểm lâm đại bàn cấp xã.

Quý III/2014

2

Cục Bảo Vệ Thực Vật

 

2.1

Phát huy hiệu quả Dự án tăng cường năng lực kiểm tra ATTP (03 cửa khẩu phía Bắc)

Quí I, II

2.2

Đầu tư trang thiết bị kiểm tra ATTP có nguồn gốc thực vật

Quí II, III

2.3

Bổ sung các dụng cụ, vật tư lấy mẫu kiểm tra ATTP và thiết bị phân tích nhanh các chỉ tiêu ATTP

Quí II, III

3

Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối

 

 

Đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm

Quý IV/2014

4

Cục Trồng trọt

 

4.1

Tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp Giấy chứng chỉ đào tạo, cấp mã số người lấy mẫu, người kiểm

Hàng quý

4.2

Chỉ định, giám sát hoạt động của các PTN, TCCN, kiên quyết dừng hoạt động của các PTN, TCCN không đáp ứng điều kiện, nâng cao chất lượng của các PTN, TCCN

Hàng quý

4.3

Đẩy mạnh áp dụng GAP trong sản xuất

- Trình Bộ hướng dẫn rõ hơn về 02 cấp độ áp dụng VietGAP: mức tối thiểu (cấp độ 1) bắt buộc áp dụng là quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện đảm bảo ATTP (hiện nay còn gọi là theo hướng VietGAP) nhằm tới thị trường trong nước và mức cao hơn (cấp độ 2) khuyến khích áp dụng là VietGAP, các GAP khác, tiêu chuẩn hữu cơ; chỉnh sửa VietGAP hài hòa với GAP Hoa Kỳ để hướng tới các thị trường nhập khẩu nông sản chính.

- Trình Bộ bổ sung, hoàn thiện Ban chỉ đạo áp dụng VietGAP lĩnh vực Trồng trọt;

- Chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng GAP trong sản xuất trồng trọt, đặc biệt trên rau, quả, chè, cà phê, tiêu.

2014

4.4

Đào tạo người lấy mẫu đất, nước, rau, quả tươi; nghiệp vụ đánh giá VietGAP cho các chuyên gia đánh giá của các tổ chức chứng nhận VietGAP

Quý II, III

5

Cục Chăn nuôi

 

5.1

Chuẩn hóa quy chế kiểm tra xác nhận chất lượng TACN nhập khẩu của các đơn vị được chỉ định

Quý II/2014

5.2

Tổ chức chương trình thử nghiệm chéo, thử nghiệm thành thạo cho các phòng thử nghiệm được chỉ định thử nghiệm lĩnh vực TACN và môi trường chăn nuôi

Quý III/2014

6

Cục Quản lý Chất lượng NLTS

 

6.1

Đề xuất Bộ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 29/2008/QĐ-BNN quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

01/2014-3/2014

6.2

Chủ trì, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp giữa trung ương và địa phương để triển khai hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo các nguyên tắc chỉ đạo tại công văn số 6248/TB-BNN-VP ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT.

10/2014-12/2014

6.3

Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, II chủ trì tổ chức các lớp đào tạo tập trung tại Trường và các tỉnh:

 

6.3.1

Đào tạo cập nhật, nâng cao cho đội ngũ Tiểu giảng viên

T5-6/2014

6.3.2

Đào tạo cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông sản, thủy sản

T7-9/2014

6.3.3

Đào tạo cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên trách kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản

T10-11/2014

6.4

Tiếp tục tuyển dụng bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trên cơ sở biên chế được Bộ giao năm 2014

01/2014-12/2014

6.5

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức về quản lý nhà nước,...

01/2014-12/2014

6.6

Tổ chức và tham gia các chương trình liên phòng quốc tế và trong nước. Tổ chức/tham gia các khóa đào tạo cho cán bộ thuộc hệ thống Cục liên quan đến ISO 17025

01/2014-12/2014

6.7

Tổ chức đánh giá định kỳ 11 phòng thử nghiệm chất lượng NLTS đã được chỉ định

Quý I-4/2014

6.8

Tổ chức đánh giá lần đầu 05 PTN theo qui định của Thông tư liên tịch số 20

Quý I-4/2014

6.9

Xây dựng phòng KNKC của ngành, quốc gia

 

a

Hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt Dự án đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản (theo lịch trình của JICA)

2014

b

Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc khởi công xây dựng phòng KNKC cho trung tâm

T9/2014

c

Tổ chức thi công xây dựng công trình

T9/2014-T12/2015

7

Vụ TCCB

 

7.1

Trình Bộ trưởng ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của các đơn vị trực thuộc Bộ phù hợp với Nghị định số "199".

Quý II/2014

7.2

Ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số "61" quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của UBND cấp xã về nông nghiệp và PTNT.

Quý II/2014

7.3

Hướng dẫn các địa phương triển khai Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số "61".

Quý III/2014

 

 


[1] Tiêu chuẩn tại mục 1.5.1, 1.5.3, 1.5.5 đã được đưa vào kế hoạch thực hiện chính thức tại Quyết định số 129/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/01/2014

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 362/QĐ-BNN-QLCL ngày 05/03/2014 về Kế hoạch quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84