Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2009 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 45/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 3615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 07/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3615/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1883/SNV-CBCC ngày 24 tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 45/NQ-CP NGÀY 11/9/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Căn cứ nghị quyết của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát những nhiệm vụ thuộc cơ quan, đơn vị mình để chủ động tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ đặt ra, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tổ chức rà soát số lượng và đánh giá chất lượng đội ngũ thanh niên của tỉnh hiện nay, đồng thời tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh hiện đang áp dụng cho các đối tượng thanh niên. Trên cơ sở đó có báo cáo, đánh giá cụ thể những kết quả và hạn chế của các chính sách trên để một mặt tổng hợp, kiến nghị với Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời, mặt khác nhằm nghiên cứu đề xuất áp dụng các chính sách mới phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thanh niên phát huy hết năng lực phục vụ cho mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội đồng Công tác Thanh niên tỉnh Đồng Nai (thời gian thực hiện trong quý IV năm 2010).

2. Sở Nội vụ tổng hợp tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, trong đó chú trọng đến đào tạo cán bộ trẻ và cán bộ làm công tác quản lý thanh niên (thực hiện quý I năm 2010).

Thường xuyên tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, tôn vinh những thanh niên có thành tích học tập, làm kinh tế giỏi và tạo được nhiều việc làm cho xã hội.

Tham mưu tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ. Xây dựng cơ chế bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị. Tạo bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trong độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học trong thanh, thiếu niên của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phổ cập của tỉnh đến hết năm 2009 để báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong các năm tiếp theo, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu phổ cập của tỉnh (thực hiện trước quý I/2010).

Tiếp tục triển khai đào tạo, tuyển chọn hoàn thiện đội ngũ giáo viên đảm bảo đạt và trên chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực trong các trường đào tạo. Xác định rõ mục tiêu đào tạo từng cấp học, bảo đảm giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mỹ nhằm hình thành lớp thanh niên có đủ bản lĩnh, năng lực, có tri thức vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước.

Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng thanh niên mà trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 5 trong đề án nguồn nhân lực; sơ kết, đánh giá hiệu quả của chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học tập trong các cơ sở đào tạo sau giáo dục phổ thông trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất giải pháp cho phù hợp với thực tế; củng cố và tăng cường đầu tư cho các Trung tâm học tập cộng đồng.

Đẩy mạnh xây dựng một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao, nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo. Tham mưu đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực đào tạo, khuyến khích và hỗ trợ đào tạo các tài năng trẻ, những sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực.

4. Hội đồng Công tác Thanh niên tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp chặt chẽ với Tỉnh Đoàn và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” trên địa bàn tỉnh; tổ chức để các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các nhà khoa học, các anh hùng, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu giao lưu, đối thoại với thanh, thiếu niên tỉnh nhà nhằm giúp thế hệ trẻ Đồng Nai cùng với thanh niên cả nước xác định mục tiêu, lý tưởng sống, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão lớn để xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tiếp tục tuyên truyền tổ chức các hoạt động để động viên thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng mô hình tổ chức các “Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi”.

5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Công tác Thanh niên tỉnh Đồng Nai tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế và mức hỗ trợ kinh phí cho tổ chức đoàn thanh niên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Nhà nước nhằm tạo điều kiện hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn - cái nôi giáo dục cho đoàn viên, thanh niên trưởng thành.

Thời gian thực hiện: Trong quý II năm 2010.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên theo Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng.

7. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tập trung tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội (thực hiện quý I - 2010).

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát các đối tượng thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo... thuộc phạm vi quản lý để từ đó đánh giá và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chế độ hỗ trợ để giúp các đối tượng này có điều kiện phát triển, hòa nhập cùng cộng đồng (thực hiện quý I - 2010).

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; đề xuất chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh; đẩy mạnh dạy nghề, phổ cập sơ cấp nghề cho thanh niên; khuyến khích thanh niên học và phát triển nghề truyền thống tại các địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ ở vùng nông thôn; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ thanh niên nông thôn đi lao động ở một số Quốc gia có điều kiện phù hợp.

Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động như: “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”, gặp gỡ trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động để tạo cơ hội học nghề - lập nghiệp cho thanh niên.

9. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chế độ thu hút cán bộ của tỉnh (thu hút về cấp xã, thu hút ngành y tế), đồng thời đề xuất chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút thanh niên có tay nghề và trình độ cao tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - TB & XH.

10. Tập trung đào tạo, thu hút để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Cần khẩn trương tham mưu ban hành chế độ ưu đãi thu hút với các đối tượng cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin.

Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông.

11. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh báo cáo việc huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho thanh niên vay giải quyết việc làm, học tập (thực hiện trước 01/2010) trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

12. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhanh và có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phối hợp với Tỉnh Đoàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thành lập các “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ” hoặc “Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân” để giáo dục, chăm lo cho đời sống thanh niên trong các khu công nghiệp (thời gian: Quý I năm 2010).

Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục, chăm lo đời sống thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chủ trì vận động các doanh nghiệp trong các KCN, KCX tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các chương trình dịch vụ phục vụ người lao động. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách khuyến khích và phát triển công tác đào tạo, tào tạo lại nghề cho người lao động nói chung và lực lượng thanh niên trong các KCN, KCX nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Tích cực phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tham mưu triển khai nhanh các chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ về chỗ ở cho công nhân trong các KCN, KCX.

14. Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là chính sách về vốn, đất đai, cơ sở hạ tầng, thuế đối với các doanh nhân trẻ để tạo việc làm cho thanh niên.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt các nội dung về phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế, mô hình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho thanh niên. Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm phát huy hoạt động tình nguyện của thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; phát triển mô hình “Dạy nghề lưu động” gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, quân nhân xuất ngũ nhằm tạo điều kiện cho thanh niên ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được hưởng chính sách ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm.

16. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm giúp thanh niên hiểu rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong thanh niên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, sức khỏe, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác văn hóa - thể thao, phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh niên; xây dựng các quy định nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa - thể thao, phát huy hiệu quả của hệ thống này trong công tác tập hợp, giáo dục thanh, thiếu niên. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc nâng cao chất lượng dân số, hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Chương trình hành động này và các nội dung được đề cập trong Chương trình hành động của Chính phủ, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện các quy định, đề án, chính sách của các cơ quan ở Trung ương ban hành để cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ về công tác thanh niên.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán kinh phí bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình này và hàng năm có tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này. Hàng năm có tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3615/QĐ-UBND năm 2009 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 45/NQ-CP thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121