Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 360/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 360 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trưởng Ban chỉ đạo;

2. Ông Trần Hồng Nga, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phó Trưởng ban thường trực;

3. Mời ông Lê Văn Tân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy: Phó Trưởng ban;

4. Ông Phạm Gia Luật, Giám đốc Sở Nội vụ: Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên;

6. Ông Trịnh Văn Thế, Giám đốc Sở Tài chính: Ủy viên;

7. Bà Lê Thị Liên, Giám đốc Sở Tư pháp: Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Ủy viên;

9. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Ủy viên;

10. Ông Bùi Quang Cẩm, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy viên;

11. Mời ông Trần Văn Ba, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

3. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Con dấu, kinh phí hoạt động:

1. Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để điều hành hoạt động, giải quyết công việc.

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí theo khoản mục riêng trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chế độ báo cáo

1. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

2. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu, Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động với Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- Lưu VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37