Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 36/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Văn Chiến
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chc, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan tham mưu trực thuộc Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Th trưng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Vụ Pháp chế - Bộ Ngoại giao;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - BTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Ngoại vụ TP.HCM;
- Sở: Tư pháp; Ngoại vụ; TTCB t
nh;
- LĐVP, P
.NC;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Chiến

 

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Đng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan chủ quản).

3. Cơ quan, đơn vị được ủy quyền trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi là cơ quan quản lý hộ chiếu).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và quản lý hộ chiếu

Nguyên tc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi là Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg).

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 4. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có trách nhiệm thực hiện bo quản và sử dụng hộ chiếu theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg .

2. Thực hiện các quy định khác của cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được ủy quyền quản lý hộ chiếu quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy định này có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc quản lý và sdụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị mình.

2. Cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải thực hiện các quy trình, thủ tục về qun lý và sử dụng hộ chiếu theo quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg .

3. Thông báo ngay bng văn bản cho Sở Ngoại vụ tinh Tây Ninh về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mt, bị hỏng đSở Ngoại vụ thông báo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố HChí Minh) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm trong việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

5. Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình và kết quả quản lý và sử dụng hộ chiếu của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SNgoại vụ) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản

1. Chấp hành đúng các quy định của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế qun lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Quyết định số 353-QĐ/TU ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý thng nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị s 38-CT/TW ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và các văn bản pháp luật khác có liên quan về xuất cnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận các thông tin trong hồ sơ xin đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Không cho phép đi nước ngoài đối với các trường hợp nằm trong diện chưa được xut cảnh, nhập cảnh hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh được quy định tại Điều 21 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP và vi phạm các quy định tại Quy định này.

3. Thông báo bằng văn bn cho Sở Ngoại vụ:

a) Danh sách nhng người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; danh sách những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như: người đã ngh hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích để chuyển cho Bộ Ngoại giao hủy giá trị hộ chiếu; danh sách những người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được điều động, luân chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài tnh để phối hợp quản lý;

b) Tên cơ quan, đơn vị hoặc người trực tiếp qun lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để tổng hợp báo cáo về Bộ Ngoại giao.

4. Tổ chức quán triệt, triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc Quy định này.

5. Phối hợp với Sở Ngoại vụ xem xét, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý và sử dụng hộ chiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tổng hợp, thống kê danh sách tên cơ quan hoặc người trực tiếp quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Ngoại giao theo quy định.

2. Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an khi hộ chiếu do cơ quan quản lý bị mất, bị hư hng.

3. Chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) để hủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu theo quy định, bao gồm: người đã nghhưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích.

4. Tổng hợp về tình hình và kết qusử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo định kỳ 6 tháng và hng năm báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao.

5. Phối hợp với cơ quan quản lý hộ chiếu xem xét, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu đáp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì sẽ áp dụng theo văn bản đó.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Ngoại vụ đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh hoặc thay thế Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66