Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 2016 Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra

Số hiệu: 358/QĐ-VKSTC-T1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Hồ Đức Anh
Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-VKSTC-T1

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI HỆ THỐNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CHÁNH THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-VKSTC-T1 ngày 22/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để báo cáo);
- Các Đ/c PVT VKSTC (để báo cáo);
- Lưu: T1.

CHÁNH THANH TRA
Hồ Đức Anh

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ

VỀ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA THANH TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-VKSTC-T1 ngày 18/8/2016 của Chánh Thanh tra VKSND tối cao)

MẪU SỐ

TÊN BIỂU MẪU

GHI CHÚ

I

Biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý thanh tra

1.

Báo cáo công tác thanh tra tháng

 

2.

Báo cáo công tác thanh tra (6 tháng/năm)

 

II

Biểu mẫu công tác thanh tra

 

3.

Quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra

 

4.

Quyết định thanh tra đột xuất

 

5.

Quyết định thanh tra lại

 

6.

Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra

 

7.

Quyết định thay đổi Trưởng đoàn thanh tra

 

8.

Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra

 

9.

Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra

 

10.

Kế hoạch thanh tra (dùng cho cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra lại)

 

11.

Quyết định trưng cầu giám định

 

12.

Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

 

13.

Yêu cầu báo cáo giải trình

 

14.

Biên bản công bố Quyết định thanh tra

 

15.

Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu

 

16.

Biên bản làm việc

 

17.

Biên bản kiểm tra, xác minh

 

18.

Biên bản công bố kết luận thanh tra

 

19.

Báo cáo kết quả thanh tra

 

20.

Kết luận thanh tra

 

21.

CV về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho CQĐT

 

22.

Biên bản bàn giao hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang CQĐT

 

23.

Danh mục hồ sơ

 

III

Biểu mẫu công tác giải quyết khiếu nại

24.

Biên bản ghi nội dung khiếu nại trực tiếp

 

25.

Giấy biên nhận khiếu nại

 

26.

Thông báo việc thụ lý, giải quyết khiếu nại

 

27.

Thông báo việc không thụ lý, giải quyết khiếu nại

 

28.

Quyết định xác minh nội dung khiếu nại

 

29.

Biên bản công bố QĐ về việc xác minh nội dung khiếu nại

 

30.

Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại

 

31.

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

 

32.

Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại

 

33.

Quyết định giải quyết khiếu nại

 

34.

Quyết định giải quyết khiếu nại (lần 2)

 

35.

Biên bản đối thoại

 

IV

Biểu mẫu công tác giải quyết tố cáo

36.

Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp

 

37.

Giấy biên nhận tố cáo

 

38.

Phiếu đề xuất

 

39.

Thông báo việc không thụ lý, giải quyết tố cáo

 

40.

Thông báo việc không thụ lý, giải quyết tố cáo tiếp

 

41.

Quyết định thụ lý, giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn xác minh

 

42.

Thông báo việc thụ lý, giải quyết tố cáo

 

43.

Kế hoạch tiến hành xác minh nội dung tố cáo

 

44.

Biên bản công bố quyết định thụ lý giải quyết tố cáo, thành lập đoàn xác minh

 

45.

Công văn đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu

 

46.

Biên bản giao nhận

 

47.

Yêu cầu báo cáo giải trình

 

48.

Biên bản làm việc

 

49.

Quyết định gia hạn việc giải quyết tố cáo

 

50.

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

 

51.

Biên bản thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo

 

52.

Kết luận nội dung tố cáo

 

53.

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 ngày 18/08/2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


733

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.18.161