Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 358/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Xuân Điền
Ngày ban hành: 12/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 13/TTr- PTP ngày 09 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 10 hết hiệu lực, ngưng hiệu lc toàn bộ năm 2017 (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết và đăng tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 10.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- STP (Phòng KTrVB);
- TT.Công báo TP;
- QU/Q10;
- H
ĐND/Q10;
- UBND/Q10: CT, các PCT;
- VP.HĐND&UBND/Q10: CPVP;
- Lưu: VT, PTP (03b).

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Điền

 

Mu số: 03

Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10
(Kèm theo Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ- UBND ngày 17/10/2017

17/10/2017

2

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

30/11/2017

3

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X về chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng Chính quyền đô thị giai đoạn 2011- 2015.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

4

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 04/5/2012

V/v ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn Q10.

Bãi bỏ toàn bộ theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

08/11/2017

5

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

11/9/2017

6

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Q10.

Thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

11/9/2017

7

Quyết đnh

04/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014

V/v ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 10

Thay thế bằng Quyết định số 7536/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

25/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN B TRƯỚC NGÀY 01/01/2017:

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND ngày 09/8/2011

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012 - 2015 của Quận 10.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

2

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND ngày 27/4/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

3

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND ngày 22/01/2015

V/v công tác Đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

Hết hiệu lực theo năm ban hành

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2017 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


940
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93