Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3522/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/6/2013

Số hiệu: 3522/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 13/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3522/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/6/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 101/TTr-STP ngày 7/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 124 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/6/2013 gồm: 96 Quyết định, 28 Chỉ thị

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/6/2013 BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai )

Tổng số: 124 văn bản, trong đó:

+ Quyết định: 96 văn bản

+ Chỉ thị: 28 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu; ngày,tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Đề nghị bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

A

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ

I

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008

Phê duyệt chương trình dạy nghề tạm thời trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Quyết định số 01/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, chương trình khung trình độ trung cấp nghề là căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực thi hành do Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề thay thế.

- Nội dung văn bản căn cứ vào văn bản hết hiệu lực thi hành do đó không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2

Quyết định

48/2007/QĐ-UBND ngày 08/08/2007

Về việc ban hành lệ phí hộ khẩu, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản đã bị Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai bãi bỏ từng phần của Quyết định 48/2007/QĐ-UBND, do vậy đề nghị bãi bỏ Quyết định 48/2007/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3

Quyết định

2865/QĐ-UBND ngày 11/10/2006

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mường Khương cho Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai và đổi tên thành Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai đã đổi tên là Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai theo Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

4

Quyết định

93/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Ban hành bộ đơn giá công trình: Lập bản đồ hiện trạng mạng lưới giao thông tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản chỉ áp dụng cho dự án đo vẽ mạng lưới giao thông năm 2005. Hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế

5

Quyết định

81/2006/QĐ-UBND ngày 25/09/2006

Về việc thành lập Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Một số căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Nghị định 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành do Nghị định 16/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về việc bãi bỏ Nghị định 136/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bãi bỏ;

+ Quyết định 37/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai hết hiệu lực thi hành do Quyết định 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai thay thế.

Hiện nay, theo Quyết định 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Lào Cai, cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh thì Phòng Tin học và Công báo (bao gồm cả công tác lưu trữ của Văn phòng hiện hành) nằm trong khối hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

6

Quyết định

80/2006/QĐ-UBND ngày 25/09/2006

Về việc kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay tỉnh Lào Cai đang áp dụng Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lào Cai

7

Quyết định

79/2006/QĐ-UBND ngày 12/09/2006

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai đã giải thể. Do đó nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

8

Quyết định

71/2006/QĐ-UBND ngày 01/08/2006

Về việc thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thuộc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn và đổi tên Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài sản và tài chính công thành Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai. Do đó nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

9

Quyết định

68/2006/QĐ-UBND ngày 28/07/2006

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản triển khai áp dụng theo giai đoạn từ năm 2006-2010. Do đó không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

10

Quyết định

67/2006/QĐ-UBND ngày 24/07/2006

Về việc thành lập phòng Thương mại - Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà

Toàn bộ văn bản

Hiện nay Phòng Thương mại và Du lịch huyện Bắc Hà đã giải thể. Do đó nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

11

Quyết định

66/2006/QĐ-UBND ngày 24/7/2006

Thành lập phòng Thương mại - Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay Phòng Thương mại và Du lịch thành phố Lào Cai đã giải thể. Do đó nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

12

Quyết định

58/2006/QĐ-UBND ngày 03/07/2006

Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay nội dung về đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang áp dụng theo Văn bản số 406/UBND-XDCB ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai - phần khảo sát xây dựng. Do đó nội dung Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế

13

Quyết định

54/2006/QĐ-UBND ngày 20/06/2006

Về việc bổ sung Phụ lục 4 của Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 16/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản chỉ quy định áp dụng trong năm 2006. Đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế

14

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND ngày 21/03/2006

Về việc thành lập Trung tâm Đào tạo cán bộ Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, vì Trung tâm đào tạo cán bộ Văn hóa - nghệ thuật tỉnh Lào Cai là tiền thân của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch, và hiện nay Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và du lịch đã sáp nhập vào Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.

15

Quyết định

04/2006/QĐ-UBND ngày 24/01/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và bảo vệ Mạng thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

16

Quyết định

2718/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

Về việc quy định chế độ chi cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Toàn bộ văn bản

Hiện nay đang áp dụng Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 12/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai

17

Quyết định

730/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005

Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

18

Quyết định

471/2005/QĐ-UBND ngày 18/08/2005

Về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công thương. Đồng thời theo Thông tư Liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV, ngày 28/5/2008 của Bộ Công thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương có Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Do đó nội dung Quyết định hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế.

19

Quyết định

105/2005/QĐ-UB ngày 14/03/2005

Về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, hiện nay không còn thành lập Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường. Do đó nội dung Quyết định không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

20

Quyết định

780/2004/QĐ-UB ngày 16/12/2004

Về việc thành lập Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do đó nội dung Quyết định hiện nay không còn phù hợp với tình hình thực tế.

21

Quyết định

514/QĐ-UB ngày 17/09/2004

Về việc phê duyệt phương án sáp nhập Đoạn Bảo dưỡng đường bộ I và II để chuyển thành Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện Công ty Quản lý và xây dựng đường bộ Lào Cai đã chuyển thành công ty TNHH Một thành viên (Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 01/10/2010), do đó Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai đã bị xóa tên tại sổ đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT quản lý.

22

Quyết định

473/QĐ-UB ngày 27/08/2004

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Một số căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Nghị định 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về việc thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở được sử dụng làm căn cứ ban hành văn bản hết hiệu lực thi hành do Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thay thế.

- Hiện nay UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3022/QĐ-UBND ngày 7/11/2011 thay thế Quyết định 473/QĐ-UB ngày 27/08/2004.

23

Quyết định

466/2004/QĐ-UB ngày 25/08/2004

Ban hành quy định về giải thưởng văn học - nghệ thuật Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hiện nay đang triển khai thực hiện Quyết định 25/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai

24

Quyết định

315/2004/QĐ-UB ngày 08/06/2004

Về việc Thành lập Trạm Phúc kiểm Lâm sản Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

25

Quyết định

279/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay nội dung về đơn giá khảo sát xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang áp dụng theo Văn bản số 406/UBND-XDCB ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai - phần khảo sát xây dựng. Do đó nội dung Quyết định số 279/2004/QĐ-UB không còn phù hợp với tình hình thực tế

26

Quyết định

278/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

27

Quyết định

277/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004

Về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay nội dung về đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng theo Văn bản số 405/UBND-XDCB ngày 29/2/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng tỉnh Lào Cai. Do đó nội dung Quyết định số 277/2004/QĐ-UB không còn phù hợp với tình hình thực tế.

28

Quyết định

232/QĐ-UB ngày 11/05/2004

Về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng nguồn thu của các cơ sở đào tạo tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

29

Quyết định

154/QĐ-UB ngày 05/04/2004

Về việc thành lập Trung tâm Kiến trúc quy hoạch và kiểm định xây dựng Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Tại điểm d, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai quy định các trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng gồm có: Trung tâm Kiểm định xây dựng và Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch. Do đó nội dung Quyết định số 154/QĐ-UB không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

30

Quyết định

119/2004/QĐ-UB ngày 22/03/2004

Về việc thành lập Ban Quản lý Khu thương mại Kim Thành

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

31

Quyết định

117/2004/QĐ-UB ngày 22/03/2004

Về việc thành lập Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu huyện Mường Khương

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

32

Quyết định

644/2003/QĐ-UB ngày 23/12/2003

Về việc ban hành quy định quản lý các hoạt động trong khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

33

Quyết định

582/QĐ-UB ngày 17/11/2003

Về việc ban hành quy định chuyển nhượng trụ sở làm việc gắn với cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

34

Quyết định

542/QĐ-UB ngày 29/10/2003

Về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

35

Quyết định

213/QĐ-UB ngày 26/05/2003

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn khuyến khích phát triển tiểu, thủ công nghiệp Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay đang áp dụng Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

36

Quyết định

197/QĐ-UB ngày 20/05/2003

Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

37

Quyết định

115/2003/QĐ-UB ngày 31/03/2003

Về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

38

Quyết định

71/2003/QĐ-UB ngày 25/02/2003

V/v quy định mức thu thuế tài nguyên đối với gỗ pơ mu khai thác tận thu, tận dụng

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

39

Quyết định

508/2002/QĐ-UB ngày 05/11/2002

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn học phí tại cơ sở đào tạo hệ chính quy trong tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai

40

Quyết định

397/2002/QĐ-UB ngày 16/09/2002

Về việc thành lập Phòng Quản lý Tiểu, thủ công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

41

Quyết định

334/2002/QĐ-UB ngày 14/08/2002

Về việc ban hành Quy định về Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho cán bộ tăng cường, cán bộ y tế các xã ĐBKK trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

42

Quyết định

149/2002/QĐ-UB ngày 19/04/2002

Về việc thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Tại Điều 1 Quyết định 05/2005/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Chi cục Phát triển Lâm nghiệp đã đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thành Chi cục Lâm nghiệp.

43

Quyết định

73/2002/QĐ-UB ngày 28/02/2002

Về việc sửa đổi phương thức thanh toán tiền điện thoại nhà riêng và điện thoại di động của cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

44

Quyết định

430/2001/QĐ-UB ngày 26/12/2001

V/v ban hành quy định chế độ trang bị điện thoại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

45

Quyết định

246/QĐ-UB ngày 09/08/2001

V/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn - ổn định dân cư

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

46

Quyết định

226/2001/QĐ-CT ngày 27/02/2001

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế

47

Quyết định

213/QĐ-UB ngày 29/06/2001

V/v đổi tên và con dấu của Hội đồng các hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

48

Quyết định

200/QĐ-UB ngày 08/06/2001

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo

Toàn bộ văn bản

Nội dung của Quyết định áp dụng trong giai đoạn 2001 - 2005, do đó đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế

49

Quyết định

99/QĐ-UB ngày 02/04/2001

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc phân giới, cắm mốc biên giới.

50

Quyết định

78/QĐ-UB ngày 19/03/2001

Về việc thực hiện chế độ đối với Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

51

Quyết định

278/QĐ-UB ngày 02/10/2000

Về việc ban hành bản quy định tạm thời về sử dụng kinh phí cứu đói hàng năm

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

52

Quyết định

273/2000/QĐ-UB ngày 29/09/2000

Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp của huyện Si Ma Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế

53

Quyết định

108/2000/QĐ-UB ngày 03/04/2000

Về việc cho các Doanh nghiệp XDCB vay vốn nhàn rỗi của Ngân sách địa phương qua Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

54

Quyết định

13/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000

Về việc thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Sở Tài chính - vật giá tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế

55

Quyết định

284/QĐ-UB ngày 19/10/1999

Về việc chỉ định cơ quan thu phí vận chuyển hàng hóa ra, vào bến bãi tại cửa khẩu Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung:

- Tại Điều 1 Quyết định giao trách nhiệm cho cơ quan thu phí vận chuyển hàng hóa ra, vào bến bãi tại cửa khẩu Lào Cai là: Ban quản lý bến xe tỉnh Lào Cai.

Đến nay thực hiện theo: Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, cơ quan có thẩm quyền thu phí vận chuyển hàng hóa ra, vào bến bãi tại cửa khẩu Lào Cai là Trung tâm dịch vụ cửa khẩu tỉnh Lào Cai. Do đó nội dung Quyết định 284/QĐ-UB không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

56

Quyết định

272/1999/QĐ-UB ngày 07/10/1999

Về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của đội kiểm soát liên ngành đường sắt

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

57

Quyết định

87/1999/QĐ-UB ngày 13/04/1999

Về việc sử dụng vốn nhàn rỗi của ngân sách địa phương cho các đơn vị XDCB vay qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của địa phương

58

Quyết định

84/QĐ-UB ngày 07/04/1999

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp từ cơ quan Kiểm lâm sang cơ quan Địa chính

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế

59

Quyết định

81/1999/QĐ-UB ngày 31/03/1999

Về việc ban hành tạm thời định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh, thoát thải nước, công viên cây xanh đô thị tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

60

Quyết định

46/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999

Về việc điều chỉnh bổ sung một số quy định trong việc huy động đóng góp quỹ hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của địa phương

61

Quyết định

36/1999/QĐ-UB ngày 06/02/1999

Ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

62

Quyết định

312/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998

Về chế độ đối với giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

63

Quyết định

308/QĐ-UB ngày 13/11/1998

Về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh

Toàn bộ văn bản

Đã được thay thế bởi Quyết định 296/2008/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai

64

Quyết định

277/1998/QĐ-UB ngày 21/10/1998

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí bến xe, lệ phí trông xe và hoa hồng bán vé tại các Bến xe trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

65

Quyết định

98/QĐ-UB ngày 14/05/1998

Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bảo Yên

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hiện nay là Trung tâm văn hóa huyện

66

Quyết định

170/QĐ-UB ngày 14/08/1997

Về việc tổ chức chỉ đạo và sắp xếp lại lực lượng quản lý liên ngành và chống buôn lậu qua biên giới

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

67

Quyết định

153/QĐ-UB ngày 30/07/1997

Về việc điều chỉnh Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 17/7/1997

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hiện nay

68

Quyết định

148/QĐ-UB ngày 21/07/1997

Về việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng phát triển trường lớp

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

69

Quyết định

143/QĐ-UB ngày 17/07/1997

Về việc huy động sức dân đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hiện nay

70

Quyết định

206/QĐ-UB ngày 25/10/1996

Về thành lập Hội đồng sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

71

Quyết định

205/QĐ-UB ngày 22/10/1996

Về giá cho thuê Ki ốt tại chợ Bắc Hà

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai

72

Quyết định

166/QĐ-UB ngày 09/09/1996

Về việc thành lập Chi cục quản lý nước và công trình thủy lợi thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Thực hiện theo Quyết định 46/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, trong đó có Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão không còn Chi cục quản lý nước và công trình thủy lợi.

73

Quyết định

163/QĐ-UB ngày 31/08/1996

Về việc bổ sung điều chỉnh một số chính sách của tỉnh đối với giáo viên vùng cao, sâu, xa đặc biệt khó khăn

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản hiện nay không còn phù hợp với Luật Giáo dục năm 2005 và các văn bản liên quan

74

Quyết định

142/QĐ-UB ngày 15/08/1996

Về việc chuyển Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải từ đơn vị sự nghiệp có thu thành đơn vị “Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích”

Toàn bộ văn bản

Hiện đơn vị Đăng kiểm đã chuyển thành công ty TNHH Một thành viên, không hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Lào Cai) trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai sang công ty TNHH Một thành viên

75

Quyết định

137/QĐ-UB ngày 20/07/1996

Về việc thành lập Trung tâm khảo sát thiết kế, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ KHKT và Công nghệ công nghiệp Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hiện nay là Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai

76

Quyết định

127/QĐ-UB ngày 11/07/1996

Về việc ban hành quy định tạm thời hoạt động kiểm soát liên ngành tại ga liên vận quốc tế Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

77

Quyết định

79/QĐ-UB ngày 27/03/1996

Về việc triển khai giá thu 1 phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Việc thu viện phí hiện nay thực hiện theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

78

Quyết định

53/QĐ-UB ngày 09/03/1996

Về việc ban hành bản “Quy định tiêu chuẩn xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh”

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

79

Quyết định

1135/QĐ-UB ngày 18/08/1995

Về việc ban hành bản quy định trình tự và thủ tục giao, cho thuê, thu hồi, chuyển quyền sử dụng và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

80

Quyết định

618/QĐ-UB ngày 15/06/1995

Về việc ban hành "quy định hệ số để tính tiền sử dụng đất và phân loại đường phố tại thị xã Lào Cai"

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

81

Quyết định

481/QĐ-UB ngày 08/12/1995

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn tạm thời bảo vệ môi trường ở tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành

82

Quyết định

390/QĐ-UB ngày 27/9/1995

Về việc dành tỷ lệ % đất nông nghiệp cho nhu cầu công ích xã

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế và Luật Đất đai năm 2013

83

Quyết định

382/QĐ-UB ngày 19/09/1995

Về việc chuyển giao nhiệm vụ về quản lý đất đô thị từ ngành xây dựng và sở ngành liên quan sang ngành địa chính trong tỉnh

Toàn bộ văn bản

Các căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành. Nội dung văn bản căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực thi hành do đó không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

84

Quyết định

367/QĐ-UB ngày 08/09/1995

Về việc về việc quy định mức thu thuế tài nguyên

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành

85

Quyết định

332/QĐ-.UB ngày 07/08/1995

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển sinh tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

86

Quyết định

330/QĐ-UB ngày 04/08/1995

Về việc ban hành công tác xây dựng và quản lý cho vay dự án nhỏ giải quyết việc làm

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

87

Quyết định

239/QĐ-UB ngày 27/05/1995

Về việc ban hành "Quy chế tạm thời quản lý cửa khẩu và các lối đi trên biên giới Việt trung tỉnh Lào Cai"

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

88

Quyết định

30/QĐ-UB ngày 08/02/1995

Về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hiện nay triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

89

Quyết định

125/QĐ-UB ngày 29/05/1993

Ban hành “ Điều lệ tạm thời Hội đồng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Lào Cai”

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

90

Quyết định

01/QL-XDĐT ngày 02/10/1991

Về việc ban hành quy định tạm thời về công tác quản lý đô thị thị xã Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

II

CHỈ THỊ

91

Chỉ thị

05/2006/CT-UBND ngày 13/06/2006

Về việc tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Chỉ thị 02/2011/CT-UB ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

92

Chỉ thị

19/2005/CT-UB ngày 08/8/2005

Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và Luật An toàn thực phẩm

93

Chỉ thị

12/2005/CT-UB ngày 20/5/2005

Triển khai Nghị định 14/NĐ-CP ngày 4/2/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Toàn bộ văn bản

- Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê hết hiệu lực thi hành do Nghị định 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế. Đồng thời thực hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

- Nội dung văn bản triển khai văn bản đã hết hiệu lực thi hành, do đó không còn phù hợp

94

Chỉ thị

10/2005/CT-UB ngày 06/5/2005

Tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

95

Chỉ thị

04/2005/CT-UB ngày 18/02/2005

Tổ chức tổng kết đánh giá các chương trình mục tiêu và các đề án, chương trình của tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản áp dụng trong năm 2005 nên không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

96

Chỉ thị

13/2004/CT-UB ngày 01/09/2004

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

97

Chỉ thị

02/2003/CT-UB ngày 23/01/2003

Về việc đẩy mạnh công tác y dược học cổ truyền

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

98

Chỉ thị

18/2002/CT-UB ngày 24/09/2002

Về việc tăng cường quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

99

Chỉ thị

15/2002/CT-UB ngày 21/08/2002

Về việc đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

- Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hết hiệu lực thi hành do Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 thay thế;

Hiện nay, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 đã có hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản căn cứ vào văn bản đã hết hiệu lực thi hành, do đó không còn phù hợp

100

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 06/06/2002

Về việc tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản được triển khai thực hiện vào thời điểm xảy ra lũ lụt trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2002 do đó, không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

101

Chỉ thị

03/2002/CT-CT ngày 19/03/2002

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

102

Chỉ thị

29/CT-UB ngày 31/12/2001

Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013

103

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 24/04/2001

V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch gia súc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản bao gồm cả huyện Than Uyên nhưng hiện nay huyện Than Uyên đã sáp nhập về tỉnh Lai Châu.

104

Chỉ thị

08/CT-UB ngày 03/04/2001

Về xây dựng lực dân quân thường trực luân phiên tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

105

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 15/01/2001

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản chỉ áp dụng trong năm 2001 nên không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

106

Chỉ thị

01/2000/CT-UB ngày 13/01/2000

Về việc triển khai thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Quyết định 18/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản

107

Chỉ thị

15/CT-UB ngày 21/09/1998

Về việc thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng

Toàn bộ văn bản

- Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng hết hiệu lực thi hành do Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 thay thế;

- Nội dung văn bản triển khai văn bản đã hết hiệu lực thi hành, do đó không còn phù hợp

108

Chỉ thị

10/1998/CT-UB ngày 01/08/1998

Về việc phân loại và tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Toàn bộ văn bản

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

109

Chỉ thị

05/1998/CT-UB ngày 14/04/1998

Về việc đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp tiến tới tổng kết phong trào sản xuất nông lâm nghiệp giỏi, gắn với việc xóa đói giảm nghèo lần thứ IV tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

110

Chỉ thị

01/CT-UB ngày 08/01/1998

Về việc tăng cường lãnh đạo Ban xóa đói giảm nghèo các xã, phường

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

111

Chỉ thị

21/CT-UB ngày 22/12/1997

Về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Toàn bộ văn bản

Không còn phù hợp với Bộ Luật Lao động năm 2012 và văn bản liên quan. Hiện nay thực hiện theo Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai

112

Chỉ thị

15/CT-UB ngày 18/09/1997

Về việc tăng cường công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp Luật Lưu trữ năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành

113

Chỉ thị

14/CT-UB ngày 13/09/1997

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

114

Chỉ thị

19/CT-UB ngày 26/08/1996

Về công tác giáo dục và đào tạo

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

115

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 10/06/1995

Về việc thực hiện tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp toàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

116

Chỉ thị

02/CT-UB ngày 18/02/1995

Về việc cấm các phương tiện vận tải thủy hoạt động trái phép trên vùng sông biên giới

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

117

Chỉ thị

17/CT-UB ngày 30/07/1994

Về công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

118

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 04/06/1994

Về việc bảo vệ mạng cáp cổng thông tin dưới hè phố đường Hoàng Liên

Toàn bộ văn bản

Nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

B

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ MỘT PHẦN

I

QUYẾT ĐỊNH

119

Quyết định

686/2004/QĐ-UB ngày 19/11/2004

Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai

Đoạn 2, đoạn 3 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5

Ngày 31/7/2014 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai. Do đó nội dung của Đoạn 2, đoạn 3 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định 686/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

120

Quyết định

405/2004/QĐ-UB ngày 29/07/2004

Về việc thành lập Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai

Đoạn 2, đoạn 3 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4

Ngày 17/3/2011 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai và ngày 19/6/2013 UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.

Do đó nội dung của Đoạn 2, đoạn 3 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 405/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy biên chế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

121

Quyết định

205/2004/QĐ-UB ngày 23/04/2004

Về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điều 2 và Điều 3

Điều 2 và Điều 3 của Quyết định hiện nay không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

122

Quyết định

564/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003

Về việc đổi tên Sở Tài chính - vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Điều 2

Điều 2 của Quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Sở Tài chính. Quy định này không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Sở Tài chính hiện nay thực hiện theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 04/09/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

123

Quyết định

181/2001/QĐ-UB ngày 18/05/2001

Về việc công nhận thôn, bản, tổ dân phố và giải quyết chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố Bí thư Chỉ bộ,Tổ trưởng đảng, trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

Điều 2

Điều 2 của Quyết định quy định về mức trợ cấp đối với trưởng thôn bản tổ dân phố là không còn phù hợp với Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 về chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

124

Quyết định

352/QĐ-UB ngày 18/08/1995

Về việc thành lập hệ thống tổ chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Lào Cai

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định không còn phù hợp với quy định của Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Liên bộ: Bộ Lao động - Thương binh vã Xã hội; Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3522/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/6/2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98