Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 352/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 28/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2018, số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018, số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018, số 3780/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2018, số 4863/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr- SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Sửa đổi một số nội dung thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 24/08/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang;

- Danh mục thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kèm theo Quyết định này được bổ sung, sửa đổi thay thế của danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.

- Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế kèm theo Quyết định này sẽ sửa đổi, bổ sung các danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cụ thể:

+ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang;

+ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám Sở Giáo dục và Đạo tạo, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT(3b).

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

A

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

1

Phê duyệt liên kết giáo dục

40 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

2

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

10 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

3

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

15 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

4

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

5

Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

6

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

7

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

20 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

8

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài

10 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

9

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

10

Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

30 ngày làm việc

Sở GDĐT, Số 12, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang (nộp hồ sơ qua Trung tâm hành chính công tỉnh: Số 05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang)

Không

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 Quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285215

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

2

BGD-AGI-285216

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

3

BGD-AGI-285341-TT

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

4

BGD-AGI-285342-TT

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

BGD-AGI-285345-TT

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

BGD-AGI-285343-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

7

BGD-AGI-285344-TT

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

8

BGD-AGI-285360

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

9

BGD-AGI-285361

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

BGD-AGI-285364

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

BGD-AGI-285362

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

12

BGD-AGI-285363

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

13

BGD-AGI-285337

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

14

BGD-AGI-285338

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

BGD-AGI-285339

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

16

BGD-AGI-285340

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

17

BGD-AGI-285350

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

18

BGD-AGI-285351

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

19

BGD-AGI-285206

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

20

BGD-AGI-285353

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

21

BGD-AGI-285354

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

22

BGD-AGI-285355

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

BGD-AGI-285358

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

24

BGD-AGI-285356

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

25

BGD-AGI-285357

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

26

BGD-AGI-285365

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

27

BGD-AGI-285366

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

BGD-AGI-285369

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

29

BGD-AGI-285367

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

30

BGD-AGI-285368

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

31

BGD-AGI-285329

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

32

BGD-AGI-285330

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

33

BGD-AGI-285334

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

BGD-AGI-285332

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

BGD-AGI-285333

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

36

BGD-AGI-285335

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

37

BGD-AGI-285326

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

38

BGD-AGI-285239

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo

3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285229

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Giáo dục và đào tạo

Sở giáo dục và đào tạo

2

BGD-AGI-285225

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường THCS; THPT có nhiều cấp học; trường PT DTNT huyện; tỉnh PT DTNT trực thuộc Bộ; trường PTDT bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 18/2018/TT- BGDĐT Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Giáo dục và đào tạo

Sở giáo dục và đào tạo

3

BGD-AGI-285217 BGD-AGI-285218 BGD-AGI-285219

-Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia -Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia -Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Ghép 3 thủ tục)

Thông tư số 18/2018/TT- BGDĐT Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường trung học

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

4

BGD-AGI-285224

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

4. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285154

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ- CP ngày 6/6/2018

Đào tạo nước ngoài

UBND tỉnh

2

BGD-AGI-285156

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ- CP ngày 6/6/2018

Đào tạo nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

BGD-AGI-285157

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ- CP ngày 6/6/2018

Đào tạo nước ngoài

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

BGD-AGI-285158

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 86/2018/NĐ- CP ngày 6/6/2018

Đào tạo nước ngoài

UBND tỉnh

5

BGD-AGI-285346

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

6

BGD-AGI-285349

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

7

BGD-AGI-285347

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

8

BGD-AGI-285348

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh

5. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH LĨNH VỰC:

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực

Lĩnh vực được điều chỉnh

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285182

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Thông tư số 05/2017/TT- BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Văn bằng, chứng chỉ

Cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT

6. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẦM QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285372

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

2

BGD-AGI-285373

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

BGD-AGI-285375

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4

BGD-AGI-285374

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

5

BGD-AGI-285376

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

6

BGD-AGI-285388

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

7

BGD-AGI-285390

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

8

BGD-AGI-285383

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

9

BGD-AGI-285384

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và đào tạo

10

BGD-AGI-285387

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và đào tạo

11

BGD-AGI-285385

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

12

BGD-AGI-285386

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

13

BGD-AGI-285370

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

14

BGD-AGI-285371

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

15

BGD-AGI-285392

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

16

BGD-AGI-285378

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp huyện

17

BGD-AGI-285379

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

18

BGD-AGI-285382

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

19

BGD-AGI-285380

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và Đào tạo

7. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẦM QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

BGD-AGI-285397

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp xã

2

BGD-AGI-285393

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp xã

3

BGD-AGI-285396

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp xã

4

BGD-AGI-285394

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

UBND cấp xã

  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 về danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.244.12