Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3510/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3510/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 1163-QĐ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 686/TTr-SNN ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Hồng Hoanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng tổ công tác;

2. Ông Trần Hữu Thạnh, Phó trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp Văn phòng Thành ủy, Tổ phó tổ công tác;

3. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Tổ phó Thường trực tổ công tác;

4. Ông Nguyễn Văn Mai, Chuyên viên chính Phòng Công Nông nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên;

5. Ông Đặng Hạo, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

6. Ông Trần Viết Mỹ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Ủy viên;

8. Ông Lê Chu Long, Phó Giám đốc Trung Tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Ủy viên;

9. Ông Trần Trường Sơn, Trưởng ban kinh tế xã hội Hội Nông dân thành phố, Ủy viên;

10. Ông Phạm Tri Ân, Phó Văn phòng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, Ủy viên;

11. Ông Hồ Quốc Ánh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Công Đức, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp Sở Công Thương, Ủy viên;

13. Ông Chu Văn Tần, Chánh Văn phòng Sở Y tế, Ủy viên;

14. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch chung Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Thanh San, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

16. Ông Lê Văn Thành, Chuyên viên Phòng Kinh tế Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

17. Ông Trần Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách Quận Huyện - Phường - Xã Sở Tài chính, Ủy viên;

18. Ông Phan Văn Út, Chuyên viên Văn phòng Sở Xây dựng, Ủy viên;

19. Ông Vũ Xuân Nguyên, Chuyên viên Phòng Quản lý Giao thông bộ, Sở Giao thông vận tải, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Chuyên viên Phòng Văn hóa – Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố phân công.

2. Hướng dẫn, tư vấn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của các xã điểm lập đề án xây dựng mô hình nông thôn mới, trên cơ sở đề cương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với tình hình thực tiễn từng địa phương.

3. Tham mưu thực hiện thẩm định dự án theo các tiêu chí của Trung ương và thành phố đối với các xã điểm, trình Ban chỉ đạo cấp thành phố xem xét quyết định.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm từ 2009 - 2011 và tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch.

5. Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt chương trình xây dựng nông thôn mới cho các Sở, Ban, Ngành và địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để tạo chuyển biến về nhận thức và huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thành công chương trình này.

6. Định kỳ tham gia kiểm tra tiến độ thực hiện của các đề án để có báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo thành phố xem xét, chỉ đạo.

7. Xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm trình Ban Chỉ đạo phê duyệt.

8. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp, ghi biên bản và soạn thảo thông báo kết luận cuộc họp và các văn bản liên quan khác của Ban Chỉ đạo.

9. Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết, nhân rộng điển hình các mô hình cá nhân, tập thể tiên tiến để các địa phương khác có thể tham khảo, học tập.

Điều 3. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Tổ công tác

1. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Tổ trưởng Tổ công tác phân công trách nhiệm cho các thành viên Tổ công tác.

3. Các văn bản của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác ký, sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách thành phố đảm bảo theo quy định chung của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở - Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực BCĐ và thành viên BCĐ;
- TTUB : CT, các PCT;
- VPUBND : Các PVP;
- Các Phòng CNN, VX, KH-TH,
TC-TM-DV, ĐT-MT;
- Lưu:VT, (CNN/M) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3510/QĐ-UBND ngày 21/07/2009 về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.339
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60