Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3508/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024

Số hiệu: 3508/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 05/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3508/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DI TÍCH ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 25/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 390/TTr-SVHTTDL-QLVH ngày 30/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2024 gồm: 322 di tích (có danh mục kèm theo).

Điều 2. UBND huyện, thị xã, thành phố nơi có di tích đăng ký bảo vệ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các di tích trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
D:\thanh 2019\DT\QD Ban hanh Danh muc di tich bao ve 2019 - 2024.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

DANH MỤC

DI TÍCH ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Stt

Tên di tích

Địa điểm

Loại hình di tích

I. Thành phố Tam Kỳ (11 di tích)

 

1.

Đình làng Đoan Trai

Phường Tân Thạnh

Di tích lịch sử

2.

Khu mộ các sĩ phu yêu nước Tam Kỳ

Xã Tam Phú

Di tích lịch sử

3.

Mộ cụ Trần Xán

Phường Hòa Hương

Di tích lịch sử

4.

Khu mộ tộc Trần - Tiền hiền làng Tam Kỳ

Phường Hòa Hương

Di tích lịch sử

5.

Di tích Lịch sử Chi bộ Sông

Phường Trường Xuân

Di tích lịch sử

6.

Lăng thờ Đức Ông Nam Ngãi

Xã Tam Thanh

Di tích lịch sử

7.

Giếng đôi (Giếng bộng)

Xã Tam Thanh

Di tích lịch sử

8.

Nhà thờ tộc Lê Văn

Xã Tam Thanh

Di tích lịch sử

9.

Đồi bà Lau (ông Lau)

Xã Tam Thanh

Di tích lịch sử

10.

Đồi bà Lan

Xã Tam Thanh

Di tích lịch sử

11.

Giếng Bốn trụ

Phường Hòa Hương

Di tích lịch sử

II. Thành phố Hội An (110 di tích)

1.

Đình Tiền hiền Hội An (Hội An Tiên tự)

Phường Minh An

Di tích lịch sử

2.

Đình Ông Voi

Phường Minh An

Di tích lịch sử

3.

Nhà số 20 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

4.

Nhà số 22 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

5.

Nhà số 54 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

6.

Nhà số 80 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

7.

Nhà số 104 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

8.

Nhà số 41 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

9.

Nhà số 79 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

10.

Nhà số 81 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

11.

Nhà số 105 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

12.

Nhà số 02 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

13.

Nhà số 10 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

14.

Nhà số 16 Nguyễn Thái Học

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

15.

Nhà số 30 Bạch Đằng

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

16.

Nhà số 19 Nhị Trưng

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

17.

Mộ ông Khổng Thiên Như

21 Hai Bà Trưng, phường Minh An

Di tích lịch sử

18.

Nhà số 38 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

19.

Nhà số 40 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

20.

Nhà số 48 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

21.

Nhà số 80 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

22.

Nhà số 140 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

23.

Nhà số 148 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

24.

Nhà số 23 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

25.

Nhà số 37 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

26.

Nhà số 41 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

27.

Nhà số 43 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

28.

Nhà số 47 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

29.

Nhà số 53 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

30.

Nhà số 77 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

31.

Nhà số 103 Trần Phú

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

32.

Nhà thờ tộc Trần

Phường Minh An

Di tích lịch sử

33.

Nhà thờ tộc Phan

Phường Minh An

Di tích lịch sử

34.

Văn chỉ Minh Hương

Phường Minh An

Di tích lịch sử

35.

Miếu Âm Hồn

Phường Minh An

Di tích lịch sử

36.

Tín Nghĩa Từ

Phường Minh An

Di tích lịch sử

37.

Miếu Ngũ Hành

Phường Minh An

Di tích lịch sử

38.

Hội quán Hải Nam

Phường Minh An

Di tích lịch sử

39.

Hội quán Dương Thương

Phường Minh An

Di tích lịch sử

40.

Hội quán Quảng Đông

Phường Minh An

Di tích lịch sử

41.

Nhà thờ tộc Trương

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

42.

Nhà thờ tộc Trương

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

43.

Nhà thờ tộc Phạm

96 Trần Phú, phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

44.

Nhà thờ tộc Phạm

58/9 Lê Lợi, phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

45.

Nhà thờ tộc Lâm

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

46.

Nhà thờ tộc Thái

Phường Minh An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

47.

Tòa Công sứ Hội An

Phường Minh An

Di tích lịch sử

48.

Miếu Ông Ngọc

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

49.

Nhà thờ phái nhì tộc Nguyễn Tường

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

50.

Mộ ông Trần Ngọc Giao

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

51.

Miếu Thần Nông

Phường Cẩm Phô

Di tích lịch sử

52.

Nhà cổ - số 04 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

53.

Nhà cổ - số 05 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

54.

Nhà cổ - số 06 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

55.

Nhà cổ - số 07 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

56.

Nhà cổ - số 11 Nguyễn Thị Minh Khai

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

57.

Nhà thờ tộc Tăng

Phường Cẩm Phô

Di tích kiến trúc nghệ thuật

58.

Đình Thanh Minh người Hoa, Ngũ Bang

Phường Tân An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

59.

Miếu Bà Xóm Mới

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

60.

Miếu Ngũ Hành (Tân Mỹ)

Phường Cẩm An

Di tích lịch sử

61.

Miếu Lục Vị

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

62.

Miếu ấp Bàu Súng

Phường Thanh Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

63.

Nhà thờ tộc Võ Văn

Phường Thanh Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

64.

Nhà thờ tộc Nguyễn Văn

Phường Thanh Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

65.

Đình ấp An Bang

Phường Thanh Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

66.

Lăng Ông (Phước Thắng)

Xã Cẩm Kim

Di tích kiến trúc nghệ thuật

67.

Lăng Bà (Phước Thắng)

Xã Cẩm Kim

Di tích kiến trúc nghệ thuật

68.

Miếu Ngũ Hành Trà Quế

Xã Cẩm Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

69.

Miếu Bà Bạch

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

70.

Miếu Bà Mụ

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

71.

Miếu Thành Hoàng

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

72.

Miếu Bà Mộc

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

73.

Miếu Hiệp Hòa

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

74.

Miếu Ngũ Hành

Xã Tân Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

75.

Khu mộ kiến trúc Pháp

Phường Thanh Hà

Di tích kiến trúc nghệ thuật

76.

Miếu Âm Linh

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

77.

Miếu Ông Địa (Trường Lệ)

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

78.

Miếu Nam Thành

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

79.

Miếu Bà

Phường Cẩm An

Di tích lịch sử

80.

Mộ vợ chồng Đô đốc họ Nguyễn

Phường Sơn Phong

Di tích lịch sử

81.

Hội quán Triều Châu

362 Nguyễn Duy Hiệu

Di tích lịch sử

82.

Mộ ông Gusokukun

Phường Tân An

Di tích lịch sử

83.

Đình Xuân Mỹ (Miếu ông Cọp)

Phường Tân An

Di tích lịch sử

84.

Chùa Thiên Đức

Phường Tân An

Di tích lịch sử

85.

Đình Thanh Tây

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

86.

Lăng Nghĩa Trủng

Phường Cẩm An

Di tích lịch sử

87.

Mộ Đô đốc Nguyễn Đức Lễ

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

88.

Mộ bà Nguyễn Quý Nương

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

89.

Miếu Thần Hời

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

90.

Đình (Miếu) ấp Bộc Thủy

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

91.

Miếu bà Cổ

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

92.

Nhà thờ tộc Võ Văn

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

93.

Nhà thờ tộc Nguyễn Văn

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

94.

Đình ấp An Bang

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

95.

Miếu Trảng Kèo

Xã Cẩm Hà

Di tích lịch sử

96.

Miếu Âm Hồn An Phong

Phường Tân An

Di tích kiến trúc nghệ thuật

97.

Lăng Tiêu Diện

Phường Cửa Đại

Di tích kiến trúc nghệ thuật

98.

Giếng đá Trà Quế

Xã Cẩm Hà

Di tích lịch sử

99.

Bia Nam Diêu

Phường Thanh Hà

Di tích lịch sử

100.

Địa điểm chiến thắng Quận lỵ Hiếu Nhơn

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

101.

Địa điểm chiến thắng Hồ Bà Thiên

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

102.

Vườn Bà Thủ Khóa

Xã Cẩm Kim

Di tích lịch sử

103.

Vùng Thượng Phước

Xã Cẩm Kim

Di tích lịch sử

104.

Xóm Mồ Côi

Phường Cẩm Châu

Di tích lịch sử

105.

Nhà thờ tộc Trần Trung

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

106.

Nhà thờ tộc Trần Đắc

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

107.

Nhà thờ tộc Huỳnh

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

108.

Nhà thờ tộc Lê

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

109.

Nhà thờ tộc Nguyễn

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

110.

Đình Xuyên Trung

Phường Cẩm Nam

Di tích kiến trúc nghệ thuật

III. Thị xã Điện Bàn (19 di tích)

1.

Địa điểm trận đánh 7 dũng sĩ Điện Nam Bắc

Phường Điện Nam Bắc

Di tích lịch sử

2.

Địa điểm chiến thắng Đồn Ngũ Giáp

Xã Điện Thắng Nam

Di tích lịch sử

3.

Địa điểm khởi công Sông đào Vĩnh Điện

Phường Vĩnh Điện

Di tích lịch sử

4.

Căn cứ lõm vùng Đông Điện Bàn

Phường Điện Ngọc

Di tích lịch sử

5.

Bàu Sen và Lăng bà Viêm Minh

Phường Điện Ngọc

Di tích lịch sử

6.

Miếu Bà, Làng La Qua

Xã Điện Minh

Di tích lịch sử

7.

Nhà thờ Chư tộc làng La Qua

Xã Điện Minh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

8.

Bia Đá Chùm

Xã Điện Tiến

Di tích lịch sử

9.

Đình làng Giáo Ái

Xã Điện Hồng

Di tích lịch sử

10.

Địa điểm Vụ thảm sát thôn Ba

Xã Điện Hồng

Di tích lịch sử

11.

Địa điểm Vụ thảm sát Đồng Nổ

Xã Điện Hồng

Di tích lịch sử

12.

Nhà thờ tộc Trần Phước

Xã Điện Thắng Bắc

Di tích lịch sử

13.

Nhà thờ và mộ Tiền hiền tộc Nguyễn Văn

Xã Điện Thắng Trung

Di tích lịch sử

14.

Nhà thờ và mộ Tiền hiền tộc Nguyễn Bá

Xã Điện Thắng Trung

Di tích lịch sử

15.

Địa điểm Vụ thảm sát Hà Thanh

Xã Điện Hòa

Di tích lịch sử

16.

Bia tưởng niệm các đồng chí Văn phòng Huyện Ủy Điện Bàn

Thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa

Di tích lịch sử

17.

Vụ thảm sát Vườn Kiến

Xã Điện Nam Trung

Di tích lịch sử

18.

Đình làng Hà Thanh

Xã Điện Hà

Di tích lịch sử

19.

Đình Bàn Lãnh

Xã Điện Trung

Di tích lịch sử

IV. Huyện Đại Lộc (8 di tích)

1.

Đình làng Quảng Đại

Xã Đại Cường

Di tích lịch sử

2.

Dinh Ông - Bàu Ông

Xã Đại Nghĩa

Di tích lịch sử

3.

Khe Cổng

Xã Đại Hồng

Di tích lịch sử

4.

Hòn Am

Xã Đại Hiệp

Di tích lịch sử

5.

Mộ cụ Hồ Lệ

Xã Đại Minh

Di tích lịch sử

6.

Mộ cụ Hứa Tạo

Thị trấn Ái Nghĩa

Di tích lịch sử

7.

Mộ cụ Trương Hoành

Xã Đại Nghĩa

Di tích lịch sử

8.

Mộ cụ Trần Phước

Xã Đại Hồng

Di tích lịch sử

V. Huyện Duy Xuyên (30 di tích)

1.

Vụ thảm sát thôn Vĩnh Trinh

Xã Duy Hòa

Di tích lịch sử

2.

Địa điểm thành lập chi bộ Trường Sơn

Xã Duy Hòa

Di tích lịch sử

3.

Vụ thảm sát Bàu Sâu

Xã Duy Hòa

Di tích lịch sử

4.

Địa điểm Trạm phẫu vùng Đông

Xã Duy Nghĩa

Di tích lịch sử

5.

Đồn Trường Tôn

Xã Duy Nghĩa

Di tích lịch sử

6.

Đình Túi

Xã Duy Nghĩa

Di tích lịch sử

7.

Miếu Mà Ca

Xã Duy Nghĩa

Di tích lịch sử

8.

Địa điểm thành lập chi bộ Sông Lô

Xã Duy Phú

Di tích lịch sử

9.

Mộ bà Tố - Địa điểm thành lập Chi bộ Bàn Thạch

Xã Duy Vinh

Di tích lịch sử

10.

Mộ ông Tế - Nguyễn Hữu Nhượng

Xã Duy Vinh

Di tích lịch sử

11.

Gò Miếu Bà

Xã Duy Trung

Di tích khảo cổ

12.

Vụ thảm sát Cầu Chìm

Xã Duy Trung

Di tích lịch sử

13.

Khu căn cứ cách mạng Đập Đá- Đồng Kè

Xã Duy Trung

Di tích lịch sử

14.

Khu mộ táng Gò Mả Vôi

Xã Duy Trung

Di tích khảo cổ

15.

Phế tích tháp Chăm Gò Gạch

Xã Duy Trung

Di tích khảo cổ

16.

Vụ thảm sát xóm Hoàn Châu

Xã Duy Sơn

Di tích lịch sử

17.

Bia Hòn Cụp

Xã Duy Trinh

Di tích lịch sử

18.

Địa điểm Vụ thảm sát Mỹ - Vĩnh

Xã Duy Trinh

Di tích lịch sử

19.

Phế tích Chăm Gò Chùa

Xã Duy Trinh

Di tích khảo cổ

20.

Địa điểm hy sinh Nhà văn, nhà báo - Liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý

Xã Duy Thành

Di tích lịch sử

21.

Địa điểm chứng tích pháo kích trường tiểu học Tây Sơn Tây

Xã Duy Hải

Di tích lịch sử

22.

Lăng Ông

Xã Duy Hải

Di tích lịch sử

23.

Xóm Chùa

Xã Duy Phước

Di tích lịch sử

24.

Địa điểm Chiến thắng đồn Câu Lâu

Xã Duy Phước

Di tích lịch sử

25.

Địa điểm Vụ thảm sát thôn Thanh Châu và thôn Tân Phong

Xã Duy Châu

Di tích lịch sử

26.

Mộ ông, bà Trần Phước Thiện

Xã Duy Châu

Di tích lịch sử

27.

Địa điểm Vụ thảm sát Lệ Bắc

Xã Duy Châu

Di tích lịch sử

28.

Địa điểm chiến thắng trung đội Bảo An

Thị trấn Nam Phước

Di tích lịch sử

29.

Địa điểm nuôi dấu cán bộ cách mạng Xóm Đình

Thị trấn Nam Phước

Di tích lịch sử

30.

Phế tích Chăm An Hòa

Xã Duy Thu

Di tích khảo cổ

VI. Huyện Quế Sơn (08 di tích)

1.

Hang mũi thuyền

Xã Quế Hiệp

Di tích lịch sử

2.

Nhà thờ Anh hùng Liệt sĩ Ngô Viết Hữu

Xã Quế Hiệp

Di tích lịch sử

3.

Đồi Hàng Nhãn

Xã Hương An

Di tích lịch sử

4.

Đình làng Đồng Tràm

Xã Hương An

Di tích lịch sử

5.

Hang Ông Tân

Thị trấn Đông Phú

Di tích lịch sử

6.

Địa điểm Vụ thảm sát Cầu Sông Con

Thị trấn Đông Phú

Di tích lịch sử

7.

Bia Văn Thánh Quế Sơn

Thị trấn Đông Phú

Di tích lịch sử

8.

Hang Trinh

Thị trấn Đông Phú

Di tích lịch sử

VII. Huyện Nông Sơn (12 di tích)

1.

Am Tiên

Xã Phước Ninh

Di tích lịch sử

2.

Khe nước vàng

Xã Phước Ninh

Danh thắng

3.

Hang Hố Lù

Xã Sơn Viên

Di tích lịch sử

4.

Hang đá Hố Nhi

Xã Quế Ninh

Di tích lịch sử

5.

Địa điểm vụ thảm sát núi Trại Tiệp

Xã Quế Ninh

Di tích lịch sử

6.

Cấm Đông An

Xã Quế Phước

Di tích lịch sử

7.

Địa điểm Căn cứ Tân Tỉnh

Xã Quế Lộc

Di tích lịch sử

8.

Địa điểm chiến thắng Thạch Bích, Nhụ Sơn

Xã Quế Trung

Di tích lịch sử

9.

Miếu Ngũ Nương

Xã Quế Trung

Di tích lịch sử

10.

Hồ Trung Lộc (đập ông Đà)

Xã Quế Trung

Di tích lịch sử

11.

Dinh Hố Chuối

Xã Quế Trung

Di tích lịch sử

12.

Khe Chín Khúc

Xã Quế Lâm

Di tích lịch sử

VIII. Huyện Thăng Bình (16 di tích)

1.

Tiền hiền Hà Lam

Thị trấn Hà Lam

Di tích lịch sử

2.

Mộ cổ Ông Hộ

Xã Bình Phục

Giá trị di tích mờ nhạt

3.

Mộ Đức Tiền hiền Ngọc Sơn

Xã Bình Phục

Di tích lịch sử

4.

Núi Chùa Ngọc Sơn

Xã Bình Phục

Di tích lịch sử

5.

Hộc Bom Động ông Đề

Xã Bình Phục

Di tích lịch sử

6.

Địa đạo Ngọc Sơn

Xã Bình Phục

Di tích lịch sử

7.

Chiến thắng ấp Hà Châu - An Lý

Xã Bình Phú

Di tích lịch sử

8.

Hầm nhà ông Bậc

Xã Bình Nam

Di tích lịch sử

9.

Giếng Hóc Mèo

Xã Bình Lãnh

Di tích lịch sử

10.

Nhà bà Lê Thị Đỉnh

Xã Bình Trị

Di tích lịch sử

11.

Tuyến giao hào công sự Biều ông Truất

Xã Bình Dương

Di tích lịch sử

12.

Đình Lạc Câu

Xã Bình Dương

Di tích lịch sử

13.

Tiền hiền làng Tiên Đõa

Xã Bình Sa

Di tích lịch sử

14.

Mộ tiền hiền làng Tiên Châu

Xã Bình Sa

Di tích lịch sử

15.

Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Thăng Bình

Xã Bình Sa

Di tích lịch sử

16.

Tiền Hiền Đức An

Xã Bình Phú

Di tích lịch sử

IX. Huyện Núi Thành (44 di tích)

1.

Suối Lởm Ngỡm

Xã Tam Trà

Danh thắng

2.

Hang Đá Dơi

Xã Tam Trà

Di tích lịch sử

3.

Nhà ông Trần Đăng Tịnh

Xã Tam Xuân 1

Di tích lịch sử

4.

Lăng mộ Tộc Đỗ Tiền Hiền

Xã Tam Xuân 1

Di tích lịch sử

5.

Miếu Bà (Miếu Ông Bổng)

Xã Tam Xuân 1

Di tích lịch sử

6.

Khu Phế tích Phú Hưng

Xã Tam Xuân 1

Di tích khảo cổ

7.

Di chỉ Bàu Dũ

Xã Tam Xuân 1

Di tích khảo cổ

8.

Khu Mộ Chum Tam Mỹ

Xã Tam Xuân 1

Di tích khảo cổ

9.

Khu Mộ Chum Phú Hòa

Xã Tam Xuân 1

Di tích khảo cổ

10.

Di chỉ Bàu Nê

Xã Tam Xuân 1

Di tích khảo cổ

11.

Nhà thờ Làng Vĩnh An

Xã Tam Xuân 2

Di tích lịch sử

12.

Địa điểm chiến thắng Lùm Tràm

Xã Tam Tiến

Di tích lịch sử

13.

Mộ Trần Văn Thái

Xã Tam Tiến

Di tích lịch sử

14.

Giếng làng Bốn trụ

Xã Tam Tiến

Di tích lịch sử

15.

Địa điểm Đại hội miền Trung Trung bộ - Hóc Sen

Xã Tam Thạnh

Di tích lịch sử

16.

Địa điểm xuất quân của đại đội 2 tiểu đoàn 70

Xã Tam Thạnh

Di tích lịch sử

17.

Hầm ông Truyền

Xã Tam Thạnh

Di tích lịch sử

18.

Suối Nà Nghệ

Xã Tam Sơn

Danh thắng

19.

Gò Soạn

Xã Tam Sơn

Di tích lịch sử

20.

Địa điểm Công binh xưởng Trần Phú

Xã Tam Sơn

Di tích lịch sử

21.

Đèo Đá Én – Địa điểm làm việc của Tỉnh ủy Quảng Nam

Xã Tam Sơn

Di tích lịch sử

22.

Đèo Ba Ví - Nơi dừng chân của vua Quang Trung

Xã Tam Sơn

Di tích lịch sử

23.

Làng chè Đức Phú

Xã Tam Sơn

Di tích lịch sử

24.

Địa điểm trận đánh Mỹ đầu tiên của du kích xã Kỳ Sanh

Xã Tam Mỹ Tây

Di tích lịch sử

25.

Mộ cụ Nguyễn Chỉ

Xã Tam Giang

Di tích lịch sử

26.

Mộ cụ Nguyễn Liệu

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

27.

Địa điểm trận đánh Mỹ ở thôn Hòa Bình

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

28.

Miếu Chàm

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

29.

Đình Phú Vinh

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

30.

Đền Đông Thạnh

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

31.

Miếu Bà Vàng

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

32.

Miếu Đá Một (Miếu Vạn)

Xã Tam Hòa

Di tích lịch sử

33.

Nhà cổ Võ Đình Long

Xã Tam Hiệp

Di tích kiến trúc nghệ thuật

34.

Giếng cổ Thuận An

Xã Tam Hải

Di tích lịch sử

35.

Nhà ông Đào Khoa

Xã Tam Hải

Di tích lịch sử

36.

Địa điểm chiến thắng Bà Bầu

Xã Tam Anh Bắc

Di tích lịch sử

37.

Bàu Trám

Xã Tam Anh Bắc

Di tích khảo cổ

38.

Chiến thắng Núi Miếu

Xã Tam Anh Nam

Di tích lịch sử

39.

Rừng Dừa nước Tịch Tây

Xã Tam Nghĩa

Không rõ địa điểm cụ thể, diện tích di tích quá lớn

40.

Biển Rạng

Xã Tam Quang

Danh thắng

41.

Nhà thờ Tiền Hiền xã Tam Quang

Xã Tam Quang

Di tích lịch sử

42.

Chùa Quảng Phong và giếng Vua

Xã Tam Quang

Di tích lịch sử

43.

Nhà ông Huỳnh Văn Trơn và Bà Võ Thị Đào

Xã Tam Quang

Di tích lịch sử

44.

Địa điểm đóng quân Tiểu đoàn đặc công 409 tại Mặt trận Chu Lai

Núi Thành

Di tích lịch sử

X. Huyện Phú Ninh (17 di tích)

1.

Đồn Chóp Chài

Xã Tam Đại

Di tích lịch sử

2.

Chiến Lũy Đá Rồng

Xã Tam Vinh

Di tích lịch sử

3.

Mộ Hồ Học

Xã Tam Dân

Di tích lịch sử

4.

Gành Gấu - Hang dơi

Xã Tam Lãnh

Di tích lịch sử

5.

Hầm Phái Nam

Xã Tam Lộc

Di tích lịch sử

6.

Địa điểm chiến thắng Quán Rường

Xã Tam An

Di tích lịch sử

7.

Chiến thắng Dương Đá Bầu

Xã Tam Vinh

Di tích lịch sử

8.

Địa điểm vụ thảm sát An Kim Tiền

Xã Tam An

Di tích lịch sử

9.

Gành Đá Kiều

Xã Tam Dân

Di tích lịch sử

10.

Hố ông Được

Xã Tam Đại

Di tích lịch sử

11.

Hố bà Kẹo

Xã Tam Thái

Di tích lịch sử

12.

Địa đạo Gò Miên

Xã Tam Đàn

Di tích lịch sử

13.

Địa đạo Vườn Dãy

Xã Tam Đại

Di tích lịch sử

14.

Địa đạo Phước Thượng

Xã Tam Đại

Di tích lịch sử

15.

Địa đạo Gò Trại

Xã Tam Lộc

Di tích lịch sử

16.

Đình Thành Mỹ

Xã Tam Phước

Di tích lịch sử

17.

Địa đạo Vườn Huề

Xã Tam Vinh

Di tích lịch sử

XI. Huyện Tiên Phước (31 di tích)

1.

Địa điểm thành lập chi bộ Tài Đa

Xã Tiên Phong

Di tích lịch sử

2.

Địa điểm Căn cứ Nà Lầu - Nghĩa Hội Quảng Nam

Xã Tiên Thọ

Di tích lịch sử

3.

Khe Vệ Sinh

Xã Tiên Hà

Di tích lịch sử

4.

Địa điểm trận địa chiến Bàu Ông Trấn

Xã Tiên Lộc

Di tích lịch sử

5.

Hang đá đen

Xã Tiên Lập

Di tích lịch sử

6.

Địa điểm Vụ thảm sát Hầm bí mật Hố Dầu

Xã Tiên Lập

Di tích lịch sử

7.

Thác Ồ Ồ

Xã Tiên Châu

Danh thắng

8.

Thác Đèo Liêu

Xã Tiên Cảnh

Danh thắng

9.

Hang Dơi

Xã Tiên An

Danh thắng

10.

Thác Ồ - Vực Vin

Xã Tiên An

Danh thắng

11.

Suối Lung

Xã Tiên Hà

Danh thắng

12.

Thác nước Ồ Ồ Cẩm Lãnh

Xã Tiên Cẩm

Danh thắng

13.

Xai Mưa

Xã Tiên Lãnh

Danh thắng

14.

Vũng Dội

Xã Tiên Cảnh

Danh thắng

15.

Đập Hố Quờn

Thị trấn Tiên Kỳ

Danh thắng

16.

Đập Đá Vách

Xã Tiên Cảnh

Danh thắng

17.

Nhà cổ Nguyễn Hào

Xã Tiên Cảnh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

18.

Nhà thờ tộc Nguyễn

Xã Tiên Châu

Di tích kiến trúc nghệ thuật

19.

Nhà cổ Nguyễn Mão

Xã Tiên Châu

Di tích kiến trúc nghệ thuật

20.

Nhà cổ Nguyễn Đình Đồng

Xã Tiên Châu

Di tích kiến trúc nghệ thuật

21.

Nhà cổ Nguyễn Bá Anh

Xã Tiên Châu

Di tích kiến trúc nghệ thuật

22.

Nhà cổ Nguyễn Thị Hương

Xã Tiên Mỹ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

23.

Nhà cổ Đoàn Kim Chế

Xã Tiên Mỹ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

24.

Nhà cổ Võ Hồng Đào

Xã Tiên Mỹ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

25.

Nhà cổ Huỳnh Bá Viên

Xã Tiên Mỹ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

26.

Đình Làng Phú Nhơn

Xã Tiên Mỹ

Di tích kiến trúc nghệ thuật

27.

Mộ Nguyễn Phúc

Xã Tiên Châu

Di tích lịch sử

28.

Khu mộ cổ Tộc Lê

Xã Tiên Cảnh

Di tích kiến trúc nghệ thuật

29.

Địa điểm Chiến thắng Tiên Phước 10/3/1975

Thị trấn Tiên Kỳ

Di tích lịch sử

30.

Lò Thung

Xã Tiên Cảnh

Danh Thắng

31.

Địa điểm Căn cứ Huyện ủy Tiên Phước

Xã Tiên Thọ

Di tích lịch sử

XII. Huyện Hiệp Đức (07 di tích)

1.

Đình Làng Phước Sơn

Xã Quế Bình

Di tích lịch sử

2.

Đình Làng Trà Sơn

Xã Sông Trà

Di tích lịch sử

3.

Địa điểm Văn chỉ Tổng An Mỹ

Xã Quế Thọ

Di tích lịch sử

4.

Tiền hiền làng An Sơn

Xã Quế Thọ

Di tích lịch sử

5.

Đình làng Hóa Quê

Xã Quế Thọ

Di tích lịch sử

6.

Dinh Bà Trà Linh

Xã Hiệp Hòa

Di tích lịch sử

7.

Tiền hiền làng An Lâm

Xã Thăng Phước

Di tích lịch sử

XIII. Huyện Bắc Trà My (02 di tích)

1.

Lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Xã Trà Tân và xã Trà Đốc

Danh thắng

2.

Suối Nước Ví

Xã Trà Nú và xã Trà Kót

Danh thắng

XIV. Huyện Nam Trà My (01 di tích)

1

Địa điểm Ban cán sự miền Tây Quảng Nam

Xã Trà Mai

Di tích lịch sử

XV. Huyện Đông Giang (01 di tích)

1

Địa điểm Căn cứ Liên khu ủy V

Xã Tư

Di tích lịch sử

XVI. Huyện Nam Giang (01 di tích)

1

Làng Rô

Xã Cà Dy

Di tích lịch sử

XVII. Huyện Tây Giang (04 di tích)

1.

Đồn Zilang

Xã Lăng

Di tích lịch sử

2.

Đình làng Arâng

Xã Axan

Di tích kiến trúc nghệ thuật

3.

Địa điểm Con đường Muối

Thôn A rớh, xã Lăng đến thôn Voòng

Di tích lịch sử

4.

Đồn Ga’lâu

Xã A Vương

Di tích lịch sử

Tổng cộng: 322 di tích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3508/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về Danh mục di tích đăng ký bảo vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188