Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/QĐ-UBDT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017

Số hiệu: 35/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBDT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của y ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng, CNUBDT;
- C
ác TT, PCN UBDT;
- Văn phòng
y ban, Trung tâm Thông tin;
- Các báo, tạp chí thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg;
- Thành viên Ban CCHC;
- Website
UBDT;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBDT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017 được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Quyết định số 737/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc.

- Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của y ban Dân tộc.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền thường xuyên, liên tục nội dung kế hoạch, chương trình và kết quả cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.

- Tuyên truyền cải cách hành chính gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc bằng nhiều hình thức.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

- Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của Ủy ban Dân tộc về cải cách hành chính; vai trò, tác động của cải cách hành chính đối với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan.

- Nội dung, kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố với 7 nội dung/lĩnh vực theo quy định, gm: 1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; 2. Cải cách thể chế; 3. Cải cách thủ tục hành chính; 4. Cải cách tổ chức bộ máy; 5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 6. Cải cách tài chính công và 7. Hiện đại hóa hành chính. Trong đó tập trung tuyên truyền theo các quý như sau:

+ Quý I: Kết quả cải cách hành chính của Cơ quan công tác dân tộc năm 2016; chỉ đạo khắc phục những yếu kém, tồn tại được phát hiện trong kỳ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016; nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; nội dung kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

+ Quý II: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc; sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

+ Quý III: Cải cách tổ chức bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sơ kết 9 tháng công tác cải cách hành chính năm 2017.

+ Quý IV: Kiểm tra, giám sát cải cách hành chính; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Trên các báo, tạp chí do Ủy ban Dân tộc quản lý.

- Trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

- Trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp vụ, đơn vị, hội nghị, hội thảo, tập huấn v.v....

III. TCHỨC THC HIỆN:

1. Vụ Tuyên truyền: Có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban thực hiện Kế hoạch này. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các báo, tạp chí và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc theo định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm.

2. Các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin và Văn phòng y ban: Có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính cho Vụ Tuyên truyền và các báo, tạp chí theo từng nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ có liên quan.

3. Các báo, tạp chí do Ủy ban Dân tộc quản lý và Trung tâm Thông tin của Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc đúng nội dung, lĩnh vực.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan chủ động quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/QĐ-UBDT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


828

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49