Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 35/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B CÁC CH TH QUY PHM PHÁP LUT TRONG LĨNH VC TƯ PHÁP DO UBND TNH BÌNH PHƯC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị đnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ điểm e khoản 7 Chỉ thị s 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ v việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 15 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 17 Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Lý do: Không phù hợp với Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản, Cục Công tác phía Nam);
- TT.
TU; TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP, các phòng;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN40

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Q
uyết định số: 35/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Số, Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

01

23/2000/CT-UB

28/9/2000

Tchức thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

02

27/2000/CT-UB

07/12/2000

Tổ chức trin khai xây dựng hương ước.

03

15/2006/CT-UBND

09/8/2006

Thực hiện các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

04

22/2006/CT-UBND

27/11/2006

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

05

10/2009/CT-UBND

20/7/2009

Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tnh Bình Phước.

06

12/2009/CT-UBND

21/7/2009

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

07

15/2011/CT-UBND

22/11/2011

Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh

08

02/2012/CT- UBND

07/02/2012

Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh

09

10/2013/CT-UBND

17/6/2013

Tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

10

11/2013/CT-UBND

04/7/2013

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

11

15/2013/CT-UBND

30/8/2013

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

12

17/2013/CT-UBND

15/10/2013

Tăng cường công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

13

18/2013/CT- UBND

22/10/2013

Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

14

09/2014/CT- UBND

10/4/2014

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15

15/2014/CT-UBND

11/6/2014

Tăng cường thực hiện công tác kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

16

16/2014/CT- UBND

08/7/2014

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bỉnh Phước

17

02/2015/CT- UBND

29/01/2015

Triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày 12/08/2016 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.16.13
server251