Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3489/QĐ-BVHTTDL năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3489/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3489/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc kiện toàn Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Tờ trình số 354/TTr-BTLSQG ngày 19 tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1775/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, HMT (25).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA
(Ban hành theo Quyết định số 3489/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày) được kiện toàn theo Quyết định số 2229/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện, quản lý dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Là đầu mối gắn kết việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) với việc xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng).

3. Điều phối các tiểu dự án và trực tiếp thực hiện một số tiểu dự án về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

4. Tổ chức thẩm định và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tiểu dự án thuộc nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trình cơ quan có thm quyền phê duyệt.

5. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BXây dựng) lập dự toán kinh phí về xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Lập kế hoạch kinh phí hàng năm, tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn, thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, gồm:

1. Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

2. Các công chức, viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng, quản lý dự án, kế toán tài chính được phân thành các nhóm gồm:

a) Các nhóm thực hiện công tác quản lý đầu tư, tham mưu, kế hoạch, tài chính, hành chính.

b) Các nhóm thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ và các hạng mục công việc của Dự án.

3. Các thành viên của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trích từ kinh phí dự án theo chế độ hiện hành.

4. Nhân sự cụ thể của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày do Trưởng ban báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

5. Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên

1. Trưởng ban:

a) Là người đứng đầu và lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày.

b) Trưởng ban do Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia kiêm nhiệm, là chủ tài khoản đầu tư Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, Trưởng ban chủ động tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; xác định và phân công trách nhiệm, quyền hạn cho từng thành viên trong Ban.

c) Ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc các thành viên trong Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày giải quyết công việc cụ thể trong phạm vi chuyên môn, lĩnh vực được giao.

d) Trình Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo dự án thành phần và các Hội đồng tư vấn chuyên môn về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

đ) Có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu tài chính của đơn vị để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán của Ban.

2. Phó Trưởng ban:

a) Giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo công tác của Ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về phần công việc được phân công phụ trách.

b) Thay mặt Trưởng ban điều hành và giải quyết công việc của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

3. Các thành viên:

a) Xây dựng chế độ báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Ban theo quy định.

b) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các thành viên chủ động lập kế hoạch công việc, trực tiếp theo dõi, đôn đốc kiểm tra, xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

c) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc được ủy quyền.

d) Có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban tiến độ, kết quả công việc nhiệm vụ được phân công; đề xuất lãnh đạo Ban giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền, nhằm đảm bảo thực hiện dự án đạt yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Chương III

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Điều 5. Công tác Kế hoạch

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể thực hiện công việc, kế hoạch hàng năm, hàng quý trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 6. Công tác Tài chính, kế toán

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và hạch toán các nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

2. Xây dựng kế hoạch dự toán hàng năm, trung hạn, trình các cấp có thẩm quyền thm định, phê duyệt. Thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ tổng hợp tình hình thanh quyết toán tài chính, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo chung của Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều 7. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được sử dụng văn phòng và trang thiết bị làm việc của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

2. Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày từ nguồn kinh phí của Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các nguồn khác theo đúng quy định của pháp luật. Mua sắm, quản lý, sử dụng, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đối với các tài sản hình thành từ kinh phí hoạt động của Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, phải được theo dõi riêng và phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị, hiện trạng và tình trạng tăng, giảm của tài sản theo quy định pháp luật.

Điều 8. Kinh phí hoạt động, chế độ sử dụng con dấu, tài khoản

1. Kinh phí hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày được cấp trong Tổng mức đầu tư Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày sử dụng con dấu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đgiao dịch; được mở tài khoản đầu tư, tài khoản tiền gửi của Dự án và được cấp mã số dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia theo quy định của pháp luật.

3. Để đảm bảo các yêu cầu về hoạt động thường xuyên, đầu tư thực hiện dự án thành phần cũng như tiếp nhận các nguồn viện trợ, hỗ trợ, Trưởng ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày (do Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia kiêm nhiệm) mở và làm chủ tài khoản tiền gửi Việt Nam đồng, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tài liệu, hồ sơ của Dự án thành phần được lưu giữ tại Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày và Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Quan hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu sự quản lý, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày chịu sự hướng dẫn, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ, Cục, cơ quan chức năng trực thuộc Bộ và phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 10. Quan hệ trong Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia để huy động nguồn lực thực hiện Dự án thành phần nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Điều 11. Quan hệ với các cơ quan liên quan thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

1. Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các Cục, Vụ chức năng (thuộc Bộ Xây dựng), các Bộ, ban, ngành liên quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội...) trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; xây dựng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thông tin cần thiết, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu của dự án.

2. Lập kế hoạch tiến độ và dự toán kinh phí Dự án thành phần, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hàng năm để tổng hợp chung vào Tổng mức đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, phân bkinh phí hàng năm để thực hiện Dự án.

Điều 12. Quan hệ với các Bảo tàng Trung ương, bảo tàng chuyên ngành, địa phương và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân khác

1. Phối hợp với các Bảo tàng Trung ương, bảo tàng chuyên ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kim kê, bảo quản,...để thực hiện Dự án thành phần.

2. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm quan hệ, giao dịch với các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

3. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm quan hệ, làm việc, hợp tác, ký kết với các cơ quan, tổ chức quốc tế theo quy định pháp luật và ủy quyền của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các thành viên của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày có văn bản trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3489/QĐ-BVHTTDL năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79