Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 348/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/QĐ-UBND

Qung Ngãi, ngày 19 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê chuẩn kết quả bu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Trên cơ sở thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. UBND tỉnh làm việc theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vừa bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể UBND, vừa đcao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bảo đảm dân chủ, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

2. Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định có liên quan; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc khẩn cấp, cấp bách, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết công việc theo ngành, lĩnh vực phụ trách được phân công tại Quyết định này (trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo). Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch UBND tỉnh khi giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh khi thấy cần thiết.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh tích cực, chủ động sáng tạo giải quyết công việc và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình trước pháp luật, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

4. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh có các cuộc họp chung để cho ý kiến về các nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND tỉnh, về các đề án quan trọng sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và cấp trên có thẩm quyền.

5. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đó. Việc phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (theo quy định tại Điều 2 Quyết định này) có thể thay đổi theo quyết định của Chtịch UBND tỉnh.

6. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về kế hoạch, chủ trương, quyết định đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định đầu tư; thỏa thuận về chủ trương đầu tư tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đối với tất cả các thành phần kinh tế trong và ngoài nước sau khi có ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (đi với các nhóm dự án mà UBND tỉnh phải thỏa thuận). Các bước tiếp theo trong quá trình thực hiện dự án như thu hồi, giao hoặc cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đánh giá tác động môi trường, chỉ đạo, kiểm tra chủ đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (quy định tại Điều 2 Quyết định này) trực tiếp chỉ đạo, điu hành thực hiện.

7. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh thực hiện việc theo dõi và tham gia chỉ đạo các ngành, địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh

1. Ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư.

- Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khn cấp trong phòng chng thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch UBND tỉnh thấy cần phải trực tiếp xử lý.

- Giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kim sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.

2. Ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Phụ trách các lĩnh vực (trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế biển; kinh tế tập thể; chương trình xây dựng nông thôn mới, tài nguyên, môi trường và khoáng sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình bin đông hải đảo; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng cháy chữa cháy.

- Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội, ban liên lạc khác và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long.

d) Được ủy quyền xử lý công việc của UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

đ) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tnh:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Phụ trách các lĩnh vực (trừ các lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): Tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê; đối ngoại (kinh tế đối ngoại, ngoại vụ); chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi; chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; chương trình giảm nghèo (bao gồm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (nhà 167)), sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ Doanh nghiệp.

- Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng quý, 06 tháng, 01 năm.

- Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Cảng vụ Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Ngãi.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tịnh.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực (trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao - du lịch; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; dân số, gia đình và trẻ em, các lĩnh vực xã hội khác.

- Trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tnh, theo dõi các hội, các ban liên lạc khác... thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Mộ Đức.

d) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Các ủy viên UBND tỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tấn Lâm, Ủy viên UBND tỉnh: phụ trách Quân sự.

- Ông Nguyễn Thanh Trang, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Công an.

- Ông Trần Văn Thanh, Ủy viên UBND tnh, phụ trách Nội vụ.

- Ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Kế hoạch.

- Ông Lê Minh Huấn, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Lữ Ngọc Bình, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Thanh tra.

- Ông Huỳnh Chánh, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Tài chính.

- Ông Đoàn Dụng, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Giáo dục - đào tạo.

- Ông Nguyễn Tấn Đức, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Y tế.

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Thông tin - Truyn thông.

- Ông Nguyễn Phong, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Xây dựng.

- Bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Ngoại vụ.

- Ông Nguyễn Trung Tập, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Tư pháp.

- Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Khoa học - công nghệ.

- Ông Hồ Văn Thế, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách công tác dân tộc.

- Ông Dương Văn Tô, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Nông nghiệp.

- Ông Nguyễn Đăng Vũ, Ủy viên UBND tỉnh, phụ trách Văn hóa, thể thao, du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường Trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội;
- VP: T
nh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn t
nh;
- VPUB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 348/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


599
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255