Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 348/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG VỚI BẢO TÀNG TỈNH THÀNH BẢO TÀNG TỈNH NINH THUẬN TRỰC THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 596/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2646/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Ban Quản lý di tích và danh thắng với Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Bảo tàng) là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng ban Ban Quản lý di tích và danh thắng chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác thời gian đến của đơn vị để bàn giao cho Bảo tàng.

2. Chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức cho Bảo tàng tiếp nhận nguyên trạng Ban Quản lý di tích và danh thắng.

3. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng và lãnh đạo Giám đốc Bảo tàng tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Bảo tàng sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức các phòng thuộc đơn vị bảo đảm tinh gọn, hợp lý, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bảo tàng trong thời gian đến.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực các Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 48/2002/QĐ-UB ngày 26 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận.

2. Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh Ninh Thuận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Ban Quản lý di tích và danh thắng; thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 348/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về hợp nhất Ban Quản lý di tích và danh thắng với Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.467

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!