Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt số người làm việc của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2016

Số hiệu: 3472/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3472/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC CỦA CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI TỈNH SƠN LA NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với hội có tính chất đặc thù;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 636/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng số người làm việc của các tổ chức hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2016 là 71 người và 11 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Gồm các tổ chức hội sau:

1. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La: 04 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

2. Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh: 05 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

3. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh: 08 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

4. Hội Khuyến học tỉnh Sơn La: 02 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

5. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La: 08 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

6. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La: 09 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

7. Liên Minh hợp tác xã tỉnh Sơn La: 12 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

8. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh: 02 người.

9. Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La: 04 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

10. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Sơn La: 08 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

11. Hội Luật gia tỉnh Sơn La: 04 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

12. Hội người mù tỉnh Sơn La: 05 người; 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe cơ quan).

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với người công tác tại các tổ chức hội thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP , cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù theo chỉ tiêu biên chế được giao, giữ các chức vụ chủ chốt gồm: Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký của tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở cấp tỉnh. Chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về Luật Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đối với viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các tổ chức hội theo chỉ tiêu biên chế được giao, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

3. Đối với những người được tuyển dụng theo số lượng người làm việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các hội có tính chất đặc thù, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

4. Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định pháp luật giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

5. Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định trên thực hiện theo thoả thuận giữa hội với người làm công tác hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ Luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính căn cứ phương án được phê duyệt, có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc thực hiện tổng số người làm việc của các hội và cấp kinh phí cho các hội theo quy định.

2. Căn cứ tổng số người được giao các hội chủ động bố trí, sắp xếp để tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D30b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3472/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt số người làm việc của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


281
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238