Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 345-TTg năm 1996 về tổ chức Thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 345-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 27/05/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 345-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh thanh tra ngày 01 tháng 04 năm 1990;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 81/CP ngày 08-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng Thanh tra Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin có chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin về xuất bản, báo chí, in, phát hành sách, điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thư viện, bảo tồn bảo tàng, quảng cáo và các lĩnh vực khác thuộc quyền quản lý nhà nước của ngành Văn hoá - Thông tin.

Điều 2.- Hệ thống tổ chức thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin gồm có:

1. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin trên phạm vi cả nước.

2. Thanh tra Sở văn hoá - thông tin là cơ quan trực thuộc Sở văn hoá - thông tin, giúp Giám đốc Sở văn hoá - thông tin thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước và thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, thanh tra Sở văn hoá - thông tin có Chánh thanh tra, các Phó chánh thanh tra và thanh tra viên.

Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin và thanh tra Sở văn hoá - thông tin có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin và hướng dẫn nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Sở văn hoá - thông tin sau khi thống nhất ý kiến với Tổng thanh tra Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng thanh tra Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 345-TTg

Hanoi ,May 27, 1996

 

DECISION

ON THE ORGANIZATION OF THE STATE INSPECTORATE ON CULTURE AND INFORMATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Ordinance on Inspectorate of April 1st, 1990;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the Ministries and the ministerial-level agencies and Decree No.81-CP of November 8, 1993 of the Government on functions, tasks, powers and the organization of the Ministry of Culture and Information;
At the proposals of the Minister of Culture and Information, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and the State Inspector General,

DECIDES

Article 1.- The State Inspectorate on culture and information has the function of State inspection and specialized culture-information inspection of publication, press, printing, book distribution, cinematography, photography, performance arts, fine arts, library, conservation and museology, advertisement and other domains under State management of the culture and information service.

Article 2.- The organizational system of the State Inspectorate on culture and information is composed of:

1- The Inspectorate of the Ministry of Culture and Information is an agency attached to the Ministry of Culture and Information assisting the Minister in performing the function of State inspection and specialized culture-information inspection in the whole country.

2- The Inspectorates of the provincial/municipal Services of Culture and Information are agencies attached to the provincial/municipal Culture and Information Services assisting the Services Directors in performing the function of State inspection and specialized culture-information inspection in the provinces and cities directly under the Central Government.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 345-TTg năm 1996 về tổ chức Thanh tra Nhà nước về văn hoá - thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.800
DMCA.com Protection Status