Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 341/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Lê Quang Tiến
Ngày ban hành: 08/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một squy định của Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 232/TTr-SGTVT ngày 01/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (có quy trình nội bộ chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT,HCC.
Nttrang.
01. 2011

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tiến

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I:

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ

STT

Tên quy trình nội bộ

1

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

2

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

3

Công bố lại cảng thủy nội địa

4

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

5

Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Phần II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC

1. Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

1.1. Trường hợp đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Sở.

Trưởng phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 6

Gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Bộ Giao thông vận tải xem xét, ra quyết định, gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải đtrả cho cá nhân/tổ chức

Bộ Giao thông vận tải

05 ngày

Bước 8

Tiếp nhận kết quả từ Bộ Giao thông vận tải và chuyển kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

 

1/2 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

1.2. Trường hợp đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Đơn vị phê duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Đơn vị

1/4 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm vic

2. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

2.1. Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận h sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Sở.

Trưởng phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 6

Gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Bộ Giao thông vận tải xem xét, ra quyết định, gửi kết quả vSở Giao thông vận tải đtrả cho cá nhân/tổ chức

Bộ Giao thông vận tải

05 ngày (không bao gồm thời gian lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)

Bước 8

Tiếp nhận kết quả từ Bộ Giao thông vận tải và chuyển kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

 

1/2 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

(không bao gồm thời gian lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an)

2.2. Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

02 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Đơn vị phê duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Đơn vị

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

3. Công bố lại cảng thủy nội địa

3.1. Đi với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài:

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải; báo cáo lãnh đạo Sở.

Trưởng phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ gửi Bộ Giao thông vận tải

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 6

Gửi hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Bộ Giao thông vận tải xem xét, ra quyết định, gửi kết quả vSở Giao thông vận tải đtrả cho cá nhân/tổ chức

Bộ Giao thông vận tải

03 ngày

Bước 8

Tiếp nhận kết quả từ Bộ Giao thông vận tải và chuyển kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

 

1/2 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

06 ngày làm việc

3.2. Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận h sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Đơn vị phê duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Đơn vị

1/4 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm việc

4. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận h sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, thẩm định hồ sơ; Dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trình lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo kết quả giải quyết trước khi trình Lãnh đạo Đơn vị phê duyệt kết quả.

Trưởng phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Đơn vị

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

04 ngày làm việc

5. Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận, cập nhật thông tin hồ sơ vào phần mềm một cửa và lưu trữ hồ sơ điện tử; Chuyển hồ sơ cho Phòng Chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì từ chối tiếp nhận, nêu rõ lý do, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/2 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, phân công chuyên viên xử lý hồ sơ.

Trưởng phòng Phòng Chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định hồ sơ; dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh; báo cáo lãnh đạo Phòng.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Bước 4

Xem xét, xác nhận dự thảo hồ sơ trình UBND tỉnh; báo cáo lãnh đạo Sở.

Trưởng phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày

Bước 6

Gửi hồ sơ đến UBND tỉnh

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

UBND tỉnh xem xét, quyết định, gửi kết quả về Sở Giao thông vận tải đtrả cho cá nhân/tổ chức

UBND tỉnh

03 ngày

Bước 8

Tiếp nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển kết quả đến Trung tâm PVHCC tỉnh để trả cho cá nhân/tổ chức

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 9

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân/ tổ chức.

Công chức của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm PVHCC tỉnh

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm vic

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11