Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2017 về quy định thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 3402/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 28/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3402/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Công văn số 101/BATGT ngày 06/9/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1429/SNV-TC ngày 21/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thành phần Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

2. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Đối với Ban An toàn giao thông thị xã, thành phố: Trưởng phòng Quản lý Đô thị;

- Đối với Ban An toàn giao thông các huyện: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có thể phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Phó Trưởng ban: Đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố;

4. Một (01) Công chức chuyên trách công tác an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

5. Các Ủy viên là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện:

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Y tế;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Phòng Nội vụ;

- Văn phòng HĐND và UBND;

- Ban Chỉ huy Quân sự;

- Bệnh viện Đa khoa;

- Đài Truyền thanh - Truyền hình;

- Đội Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố;

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn;

6. Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức cấp huyện sau tham gia thành viên:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Liên đoàn Lao động;

- Hội Nông dân;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Huyện, thị, thành Đoàn;

- Hội Chữ Thập đỏ;

- Hội Cựu Chiến binh.

Điều 2. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kế hoạch và biện pháp phối hợp các ngành, phòng, ban, đơn vị và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật, chỉ đạo và hướng dẫn của trung ương và địa phương liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Báo cáo khẩn cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban An toàn giao thông tỉnh về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định, quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBATGTQG;
- BTV Tỉnh ủy; (b/c)
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3402/QĐ-UBND năm 2017 về quy định thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


496
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6