Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 340/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/04/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 340/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VIỆN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-74 ngày 12/9/1974 của Chánh Phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chánh quyền các cấp;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-76 ngày 20/01/1976 của Hội đồng Chánh phủ về việc thành lập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa địa phương;
- Xét nhu cầu công tác qui hoạch thành phố;
- Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Nay thành lập Viện Qui hoạch trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Viện Qui hoạch là cơ quan sự nghiệp có chức năng nghiên cứu lập dự án qui hoạch cải tạo, xây dựng và phát triển toàn diện Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố lớn xã hội chủ nghĩa phù hợp với qui hoạch vùng và qui hoạch chung của cả nước.

Điều 2 .- Viện Qui hoạch có nhiệm vụ :

1)- Phối hợp với các ngành có liên quan của Trung ương và Thành phố, với Ủy ban nhân dân Quận, Huyện thuộc Thành phố, căn cứ vào qui hoạch vùng và qui hoạch chung của cả nước mà nghiên cứu lập qui hoạch tổng hợp, toàn diện về cải tạo, xây dựng và phát triển nội thành và ngoại thành để Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng Chính phủ xét duyệt.

2)- Phối hợp với các ngành Trung ương, chỉ đạo và hướng dẫn các ngành của Thành phố lập qui hoạch ngành trong phạm vi địa phương cho phù hợp với qui hoạch ngành thống nhất cả nước để trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Chánh phủ xét duyệt.

3)- Chỉ đạo các ngành hữu quan địa phương, nghiên cứu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trình Chánh phủ duyệt luận chứng, báo cáo kinh tế-kỹ thuật và nhiệm vụ thiết kế qui hoạch xây dựng đô thị, xây dựng các vùng nông nghiệp, các khu công nghiệp, khu dân cư, các loại công trình của các ngành theo qui chế của Trung ương về phân công, phân cấp quản lý xây dựng thành phố.

4)- Quản lý qui hoạch Thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố xét cấp giấy phép, giải quyết địa điểm và cấp đất cho xây dựng; giúp Ủy ban nhân dân kiểm tra, đôn đốc các ngành, Quận, Huyện thực hiện công tác cải tạo, xây dựng và phát triển ngành mình, Quận, Huyện mình theo đúng qui hoạch chung của thành phố.

5)- Tổ chức nghiên cứu và thông tin khoa học - kỹ thuật. Tổng kết rút kinh nghiệm về công tác qui hoạch và tham gia xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, các qui trình, qui phạm, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xây dựng của các ngành, các Quận, Huyện thuộc Thành phố.

6)- Quản lý và sử dụng tốt lao động, vật tư và tiền vốn theo đúng chế độ đã quy định. Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, công nhân viên về các mặt chính trị, đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ theo sự phân cấp quản lý cán bộ và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân viên.

Điều 3 .- Viện Qui hoạch đặt dưới quyền điều khiển của một Viện trưởng và có từ 2 đến 3 Viện phó giúp việc. Tổ chức của Viện được hình thành trên cơ sở cải tiến và hoàn thiện các tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất -kỹ thuật về qui hoạch hiện có của Sở Xây dựng Thành phố.

Bộ máy, biên chế và điều lệ hoạt động của Viện do Ông Viện trưởng xây dựng và cùng với Ban Tổ chức chánh quyền trình Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định.

Điều 4 .- Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Qui hoạch Thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

K/T CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 340/QĐ-UB ngày 28/04/1977 về việc thành lập Viện Quy hoạch thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.241

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!