Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 01/04/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 34-HĐBT NGÀY 1-4-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban Tổ chức Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Kim Sơn, Hải Hậu, Xuân Thuỷ, ý Yên, Gia Viễn, Duy Tiên, Kim Bảng và Vụ Bản thuộc tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

1. Huyện Kim Sơn:

Thành lập xã Kim Hải tại vùng kinh tế mới thuộc huyện Kim Sơn.

Xã Kim Hải có diện tích tự nhiên 512 hécta với 1.500 nhân khẩu.

Địa giới xã Kim Hải ở phía đông giáp nông trường quân đội; phía tây giáp tỉnh Thanh Hoá; phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp thị trấn Bình Minh.

2. Huyện Hải Hậu:

- Thành lập thị trấn Yên Định (thị trấn huyện lỵ huyện Hải Hậu) trên cơ sở 31,72 hécta diện tích tự nhiên của xã Hải Bắc; 79,04 hécta diện tích tự nhiên của xã Hải Hưng và 112,6 hécta diện tích tự nhiên của xã Hải Phương.

Thị trấn Yên Định có tổng diện tích tự nhiên 223,36 hécta với 5.199 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Yên định ở phía đông giáp xã Hải Hưng; phía tây giáp xã Hải Phương; phía nam giáp xã Hải hưng và xã Hải Phương; phía bắc giáp xã Hải Bắc.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Hải Bắc còn 386,28 hécta diện tích tự nhiên với 5.120 nhân khẩu; xã Hải Hưng còn 595,95 hécta diện tích tự nhiên với 6.344 nhân khẩu và xã Hải Phương còn 463,40 hécta diện tích tự nhiên với 4.350 nhân khẩu.

3. Huyện Xuân Thuỷ:

- Thành lập thị trấn Ngô Đồng (thị trấn huyện lỵ huyện Xuân Thuỷ) trên cơ sở 141,25 hécta diện tích tự nhiên của xã Bình Hoà; 72,46 hécta diện tích tự nhiên của xã Hoành Sơn và 2,02 hécta diện tích tự nhiên của xã Xuân Phú.

Thị trấn Ngô Đồng có tổng diện tích tự nhiên 215,73 hécta với 6.006 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Ngô Đồng ở phía đông giáp sông Hàng; phía tây giáp sông Xuân Thuỷ và xã Hoành Sơn; phía nam giáp sông Cồn Nhất; phía bắc giáp sông Ngô Đồng.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Bình Hoà còn 600 hécta diện tích tự nhiên với 6.500 nhân khẩu; xã Hoành Sơn còn 551,6 hécta diện tích tự nhiên với 7.198 nhân khẩu và xã Xuân Phú còn 692,99 hécta diện tích tự nhiên với 7.037 nhân khẩu.

4. Huyện ý Yên:

- Thành lập thị trấn Lâm (thị trấn huyện lỵ huyện ý Yên) trên cơ sở 416,04 hécta diện tích tự nhiên của xã Yên Xá; 30,37 hécta diện tích tự nhiên của xã Yên Ninh; 24,50 hécta diện tích tự nhiên của xã Yên Tiến và 4,27 hécta diện tích tự nhiên của xã Yên Hồng.

Thị trấn Lâm có tổng diện tích tự nhiên 475,18 hécta với 7.636 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Lâm ở phía đông giáp xã Yên Ninh và xã Yên Xá; phía tây giáp xã Yên Hồng; phía nam giáp xã Yên Tiến và đường số 10; phía bắc giáp xã Yên Khánh.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Yên Xá còn 326 hécta diện tích tự nhiên với 5.020 nhân khẩu; xã Yên Ninh còn 804,63 hécta diện tích tự nhiên vớ 6.600 nhân khẩu; xã Yên Tiến còn 870,50 hécta diện tích tự nhiên với 7.766 nhân khẩu và xã Yên Hồng còn 720 hécta diện tích tự nhiên với 4.415 nhân khẩu.

5. Huyện Gia Viễn:

Thành lập thị trấn Me (thị trấn huyện lỵ huyện Gia Viễn) trên cơ sở 70,80 hécta diện tích tự nhiên của xã Gia Vượng và 18,5 hécta diện tích tự nhiên của xã Gia Thịnh.

Thị trấn Me có tổng diện tích tự nhiên 89,30 hécta với 3.297 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Me ở phía đông, phía nam và phía bắc giáp xã Gia Vượng; phía tây giáp xã Gia Thịnh và xã Gia Phúc.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Gia Vượng còn 1.300 hécta diện tích tự nhiên với 3.898 nhân khẩu, xã Gia Thịnh còn 1.100 hécta diện tích tự nhiên với 6.204 nhân khẩu.

6. Huyện Duy Tiên:

- Thành lập thị trấn Hoà Mạc (thị trấn huyện lỵ huyện Duy Tiên) trên cơ sở 46,68 hécta diện tích tự nhiên của xã Yên Bắc; và 122,31 hécta diện tích tự nhiên của xã Trắc Văn.

Thị trấn Hoà Mạc có tổng diện tích tự nhiên 168,99 hécta với 3.917 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Hoà Mạc ở phía đông giáp xã Trắc Văn; phía tây giáp xã Yên Bắc; phía nam giáp xã Yên Bắc và xã Yên Nam; phía bắc giáp xã Châu Giang.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Yên Bắc còn 977,63 hécta diện tích tự nhiên với 7.961 nhân khẩu, xã Trắc Văn còn 644 hécta diện tích tự nhiên với 6.158 nhân khẩu.

7. Huyện Kim Bảng:

- Thành lập thị trấn Quế (thị trấn huyện lỵ huyện Kim Bảng) trên cơ sở 15 hécta diện tích tự nhiên của xã Kim Bình, 111,13 hécta diện tích tự nhiên của xã Văn xá và 62,05 hécta diện tích tự nhiên của xã Ngọc Sơn.

Thị trấn Quế có tổng diện tích tự nhiên 188,18 hécta với 5.667 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Quế ở phía đông giáp xã Kim Bình; phía tây giáp xã Ngọc Sơn; phía nam giáp sông Đáy; phía bắc giáp xã Ngọc Sơn, xã Đồng Hoá và xã Văn Xá.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Kim Bình còn 600 hécta diện tích tự nhiên với 4.205 nhân khẩu, xã Văn Xá còn 584,41 hécta diện tích tự nhiên với 5.300 nhân khẩu và xã Ngọc Sơn còn 749,86 héc ta diện tích tự nhiên với 6.001 nhân khẩu.

8. Huyện Vụ Bản:

- Thành lập thị trấn Gôi (thị trấn huyện lỵ huyện Vụ Bản) trên cơ sở 485,5 hécta diện tích tự nhiên của xã Tam Thanh.

Thị trấn Gôi có diện tích tự nhiên 485,5 hécta với 5.832 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Gôi phía đông giáp xã Liên Minh; phía tây và nam giáp xã Tam Thanh; phía bắc giáp xã Kim Thái.

- Sau khi điều chỉnh địa giới xã Tam Thanh còn 664,5 hécta diện tích tự nhiên với 4.500 nhân khẩu.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh và Ban Tổ chức của Chính Phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34-HĐBT ngày 01/04/1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.448

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!