Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Dương

Số hiệu: 34/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 22/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015;

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định 99/2013NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ Quy định xử pht vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định s 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyn sở hu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ các Thông tư: s 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đi, bổ sung một s quy định của Thông tư s 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007; s 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, b sung một s quy định của Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đi, bổ sung theo Thông tư s 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư s 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009; số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ KHCN về sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định s 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một s điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư s 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ th:

1. Chỉ thị số 19/2004/CT-UBND ngày 20/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định quản lý một số hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- B
KHCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu: VT, Ô Chính (55b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2019/QĐ-UBND ngày 22/07/2019 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91