Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2007/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 34/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành: 28/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/QĐ-UBND

Tam kỳ, ngày 28 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC HẠT KIỂM LÂM HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức - viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 940/TTr-NN&PTNT ngày 20 tháng 8 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT, Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch-Đầu tư;
- Sở Nội vụ tỉnh, TCBC;
- Lưu VP UBND tỉnh, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HẠT KIỂM LÂM HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam).

I. Chức năng:

Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện) là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm chịu sự quản lý, điều hành của Chi cục Kiểm lâm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của UBND huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để giao dịch.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

2. Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ trên địa bàn:

a) Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn huyện;

b) Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn;

c) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng;

d) Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng;

đ) Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Hạt Kiểm lâm vùng giáp ranh trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn huyện do cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ:

a) Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Bố trí, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện;

c) Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Trạm Kiểm lâm;

d) Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

đ) Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác;

e) Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện yêu cầu.

4. Tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm:

Hạt Kiểm lâm huyện có Hạt trưởng và các Phó Hạt trưởng:

- Hạt trưởng là người đứng đầu Hạt Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Hạt;

- Phó Hạt trưởng là người giúp việc cho Hạt trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Hạt trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

Hạt trưởng, các Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và Quyết định số: 15/2007/QĐUB ngày 19/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam.

b) Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

- Bộ phận Quản lý, bảo vệ rừng;

- Bộ phận Thanh tra, pháp chế;

- Bộ phận Bảo tồn thiên nhiên;

- Bộ phận Hành chính, tổng hợp;

- Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng;

- Trạm Kiểm lâm cửa rừng, Trạm Kiểm lâm địa bàn.

Tuỳ từng địa phương Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và Quyết định bổ nhiệm Trạm trưởng, Phó trạm trưởng theo quy định.

c) Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện phân công, quản lý công chức Kiểm lâm địa bàn xã.

2. Biên chế:

Biên chế của Hạt Kiểm lâm thuộc biên chế hành chính, do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phân bổ trong tổng biên chế của Chi cục Kiểm lâm được UBND tỉnh giao.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm bố trí, quản lý cán bộ ở từng bộ phận, Trạm Kiểm lâm cửa rừng và Kiểm lâm địa bàn phù hợp với từng chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan, ban hành Quy chế làm việc của Hạt.

2. Hạt Kiểm lâm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng cho Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2007/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.590

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155