Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 34/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 34/2002/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ TANG LỄ SỐ 5 TRẦN THÁNH TÔNG, HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị tại thông báo số 131/TB-TW ngày 07 tháng 11 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sử dụng Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để:

1. Tổ chức lễ tang theo nghi thức Quốc tang;

2. Tổ chức lễ tang theo nghi thức lễ tang Nhà nước;

3. Tổ chức lễ tang đối với các đối tượng nêu tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội do Bộ Quốc phòng quản lý;

2. Ngoài thời gian tổ chức các lễ tang theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông được sử dụng để tổ chức lễ tang đối với cán bộ, sĩ quan quân đội hy sinh, từ trần tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Điều 3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:

1. Ban hành Quy chế sử dụng Nhà tang lễ và các thủ tục, nghi thức cụ thể để tổ chức lễ tang theo đúng quy định, bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm;

2. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Quản lý Nhà tang lễ.

Điều 4. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ Nhà tang lễ được dự toán trong kinh phí thường xuyên hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

CHỨC DANH CÁN BỘ KHI TỪ TRẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC LỄ TANG TẠI NHÀ TANG LỄ SỐ 5 TRẦN THÁNH TÔNG, HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC CHỨC DANH KHI TỪ TRẦN TỔ CHỨC THEO NGHI THỨC LỄ QUỐC TANG:

1. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

2. Chủ tịch nước;

3. Thủ tướng Chính phủ;

4. Chủ tịch Quốc hội.

II. CÁC CHỨC DANH KHI TỪ TRẦN TỔ CHỨC THEO NGHI THỨC LỄ TANG NHÀ NƯỚC:

1. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng;

2. Phó Chủ tịch nước;

3. Phó Thủ tướng Chính phủ;

4. Phó Chủ tịch Quốc hội;

5. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

6. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

7. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

8. Đại tướng, Thượng tướng lực lượng vũ trang.

III. CHỨC DANH CÁN BỘ DO BỘ CHÍNH TRỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ (KỂ CẢ ĐƯƠNG CHỨC HOẶC ĐÃ NGHỈ HƯU):

1. Cơ quan Trung ương:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

- Thành viên Đảng đoàn Quốc hội; thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bí thư Ban Cán sự Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Ban Cán sự Đảng các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Bí thư Đảng đoàn của các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng ban của Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia; Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia.

- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tổng biên tập Báo Nhân dân; Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

3. Quân đội.

- Uỷ viên Đảng ủy Quân sự Trung ương.

- Tổng Tham mưu trưởng.

- Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

- Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng.

- Đô đốc Hải quân.

4. Công an.

- Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương.

IV. CHỨC DANH CÁN BỘ DO BỘ CHÍNH TRỊ ỦY QUYỀN BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG TRỰC TIẾP QUẢN LÝ (KỂ CẢ ĐƯƠNG CHỨC HOẶC ĐÃ NGHỈ HƯU):

1. Cơ quan Trung ương.

- Phó Trưởng Ban của Trung ương; Phó Văn phòng Trung ương; ủy viên ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân; Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

- Phó Bí thư, ủy viên Ban Cán sự Đảng là Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

- Phó Bí thư, ủy viên Ban Cán sự Đảng là Thứ trưởng và chức vụ tương đương ở các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Phó Bí thư, ủy viên Đảng đoàn là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Bí thư Ban Cán sự Đảng các Tổng cục, cơ quan trực thuộc Chính phủ và doanh nghiệp đặc biệt của Nhà nước; Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Trung ương liên minh các hợp tác xã Việt Nam.

- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Nhà nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia; Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Tổng cục trưởng các Tổng cục và tương đương trực thuộc Chính phủ.

- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chủ tịch, Tổng Thư ký liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương liên minh các hợp tác xã Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

3. Quân đội:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng.

- Phó Tổng Tham mưu trưởng.

- Phó Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng.

- Tư lệnh Quân đoàn.

- Viện trưởng và Phó Viện trưởng Học viện Quốc phòng.

- Viện trưởng Học viện Chính trị Quân sự, Viện trưởng Học viện Lục quân, Viện trưởng Học viện Kỹ thuật quân sự.

- Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân.

- Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân.

4. Công an:

- Thứ trưởng.

- Tổng cục trưởng các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an.

- Trung tướng.

- Thiếu tướng.

V. CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, VĂN HOÁ, KHOA HỌC TIÊU BIỂU ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT TRỞ LÊN.

VI. CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG, CÁN BỘ "TIỀN KHỞI NGHĨA", BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2002/QĐ-TTg ngày 20/02/2002 về sử dụng và quản lý nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!