Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018

Số hiệu: 339/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 09/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 Danh mục

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018 (Mẫu số 03).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018 (Mẫu số 04).

Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố tại Điều 1

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải Quyết định này và 02 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Công báo tỉnh.

2. Sở Tư pháp tổ chức tạo lập bổ sung Hệ cơ sở dữ liệu điện tử văn bản phục vụ rà soát và thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản bằng hình thức văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 


Mẫu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

V/v quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2018

2.

Nghị quyết

248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

3.

Nghị quyết

216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm  học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

24/7/2018

4.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014

V/v điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

5.

Nghị quyết

16/2016/NQ-HĐND ngày 07/7/2016

V/v sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

6.

Nghị quyết

218/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh quản lý

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên.

01/8/2018

7.

Nghị quyết

144/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2018

8.

Nghị quyết

37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 170/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh V/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

9.

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

25/01/2018

10.

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/01/2018

11.

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ- UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh

12.

Quyết định

13/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015

Ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

22/02/2018

13.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

14.

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

V/v quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

15.

Quyết định

18/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007

V/v thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh V/v đổi tên và tổ chức lại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp Hưng Yên

01/4/2018

16.

Quyết định

05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

15/4/2018

17.

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

V/v sửa đổi một số Điều của quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh

18.

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/5/2018

19.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

Điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

20.

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

21.

Quyết định

966/QĐ-UBND ngày 10/6/2011

V/v thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh V/v tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

05/5/2018

22.

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Ban hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/6/2018

23.

Quyết định

694/QĐ-UBND ngày 10/4/2013

Quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh V/v quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/7/2018

24.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

25.

Quyết định

1492/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ chính sách khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

26.

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014

V/v ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/7/2018

27.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015

V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/8/2018

28.

Quyết định

1304/QĐ-UBND ngày 10/5/2017

Về việc áp dụng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất phần diện tích chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh

29.

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

30.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

V/v quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh

20/10/2018

31.

Quyết định

15/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016

Quy định về mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

01/11/2018

32.

Quyết định

17/QĐ-UBND ngày 09/01/2012

V/v kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

15/11/2018

33.

Quyết định

102/1997/QĐ-UBND ngày 25/02/1997

V/v thành lập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

01/01/2019

34.

Quyết định

99/QĐ-UBND ngày 25/02/1997

V/v thành lập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình

35.

Quyết định

2271/QĐ-UBND ngày 08/11/2006

V/v đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em - kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

36.

Quyết định

2591/QĐ-UBND ngày 27/10/2004

V/v thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên

37.

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Ban hành Quy định quản lý công nghệ tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 ban hành Quy định quản lý công nghệ tỉnh

01/01/2019

38.

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010

Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ

01/6/2018

39.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

V/v quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

TỔNG SỐ: 39 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có văn bản nào

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1

Nghị quyết

90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành văn bản này là Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC- BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Mà ngày 30/11/2015 Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC- BTP ngày 12/10/2015 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

2

Nghị quyết

53/1998/NQ-HĐND ngày 24/7/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành là Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND ở mỗi cấp có quy định nội dung về phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001

01/01/2002

3

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

4

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND ngày 01/8/2015

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

5

Nghị quyết

38/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2016

6

Nghị quyết

41/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2016

7

Nghị quyết

11/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2016

8

Nghị quyết

79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2017

9

Nghị quyết

80/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2017

10

Nghị quyết

82/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2017

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2017

11

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 8/3/2013

V/v quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2015

12

Quyết định

246/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Vì căn cứ trực tiếp ban hành là Pháp lệnh Phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Luật Phí và lệ phí năm 2017

01/01/2017

13

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành văn bản này là Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009 về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT- BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Mà ngày 30/11/2015, Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT- BTC-BTP đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

14

Quyết định

23/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

Về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND này là Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Mà Quyết định 25/2013/QĐ-TTg đã bị thay thế bằng Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 30/3/2017

30/3/2017

TỔNG SỐ: 14 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: không có văn bản nào

 

Mẫu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị quyết

Số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, chế độ thu nộp các khoản lệ phí

Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 136/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

01/01/2018

2

Nghị quyết

Số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Mục I, II Phần A - Phân cấp nguồn thu hết hiệu lực toàn bộ Sửa đổi, bổ sung Mục III phần A - Phân cấp nguồn thu

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của HĐND tỉnh

01/8/2018

3

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, miễn, chế độ thu nộp, các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoản 3 Điều 1

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quy định mức thu, miễn, chế độ thu nộp, các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/02/2018

4

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Điều 3, 4, 5 Chương II

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

15/8/2018

5

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

Điểm b, i Khoản 1 Điều 3; Điểm b Khoản 1 Điều 7

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ- UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh

15/11/2018

6

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điều 4, Điều 5, Khoản 2 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ- UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/01/2018

TỔNG SỐ: 06 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có văn bản nào

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: Không có văn bản nào

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 339/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


568

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225