Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 3376/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy trình định thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1780/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa việc áp dụng thực thi phương án đơn giản đối với 02 thủ tục hành chính đã được thông qua tại Điều 1 của Quyết định này;

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Sở Nội vụ;
- CVP, PVP KT;
- Trung tâm Tin học - Công báo;

- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3376/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. Thủ tục: Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục (Mã TTHC: BGD-BDI-285355)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục được công bố tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 15 ngày làm việc xuống còn 13 ngày làm việc (giảm 02 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì trong khoảng thời gian 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục là còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận li, giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cắt giảm khoảng thời gian này từ 05 ngày xuống còn 03 ngày.

2. Kiến nghị thực thi

- Điểm a, Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quy định như sau: “Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương”;

Điểm d, Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hot đng giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hot đng giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.”

- Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục I của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Điểm d, Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ như sau: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.”

3. Li ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân ththủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 6.042.160 đồng;

- Chi phí tuân thủ thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 4.120.200 đồng;

- Chi phí tiết kiệm cho cá nhân, tổ chức: 1.921.960 đồng/thủ thủ tục hành chính;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ thủ tục hành chính: 13,4%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 31,8%.

II. Thủ tục: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (Mã TTHC: BGD-BDI-285250)

1. Nội dung đơn giản hóa

- Về thời hạn giải quyết: Đề nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được công bố tại tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ 05 ngày làm việc xuống còn 04 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc).

- Lý do: Qua quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì trong khoảng thời gian 05 ngày, cơ quan có thẩm quyền (trong trường hp này là Sở Giáo dục và Đào tạo) quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là còn dài so với thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cắt giảm khoảng thời gian này từ 05 ngày xuống còn 04 ngày.

2. Kiến nghị thực thi

Điểm b, Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy đnh: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”;

Do đó, theo nội dung tại Điểm 1, Mục II của Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính: nêu trên, đề nghị sửa đổi nội dung Điểm b, Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả li bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.

3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa: 2.785.320 đồng;

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sau khi đơn giản hóa: 2.260.120 đồng;

- Chi phí tiết kiệm: 525.200 đồng/ thủ thủ tục hành chính;

- Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 20%;

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 18,9%./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


44

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182