Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 337/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 337/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 337/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Viện Nghiên cứu phát triển du lịch;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách quản lý, phát triển du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Tên giao dịch quốc tế: Institute fr Tourism Development Research

Tên viết tắt: ITDR

Trụ sở của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, chiến lược phát triển du lịch;

1.2. Ban hành quy chế và tổ chức nghiên cứu, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; chương trình về bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên du lịch và môi trường du lịch.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm của Viện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển du lịch; các chương trình, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

4. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu du lịch, tuyến du lịch, các dự án về du lịch hoặc liên quan đến du lịch theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

5. Tổ chức nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển du lịch, nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển thị trường và sản phẩm du lịch để phục vụ quản lý và phát triển du lịch.

6. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành du lịch, các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả kinh doanh du lịch.

7. Xây dựng Quy chế quản lý khu du lịch thuộc ranh giới hành chính từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

8. Tổ chức công tác thông tin về khoa học chuyên ngành du lịch; biên tập, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch để phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về du lịch.

9. Tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của ngành du lịch; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn phát triển du lịch; ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án quy hoạch phát triển du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học theo quy định của pháp luật.

10. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia đào tạo đại học và tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch; tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức, viên chức trong ngành theo quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

13. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; quản lý tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, gồm:

2.1. Phòng Kinh tế du lịch;

2.2. Phòng Tài nguyên - Môi trường;

2.3. Phòng Quy hoạch phát triển du lịch;

2.4. Phòng Thị trường - Sản phẩm du lịch;

2.5. Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế;

2.6. Phòng Thông tin - Khoa học - Công nghệ;

2.7. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2.8. Phòng Kế toán;

2.9.Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn phát triển du lịch.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch có trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 393/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Quyết định số 761/QĐ-TCDL ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 337/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211