Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3360/QĐ-BCT năm 2008 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm quan trắc và ứng dụng phát triển công nghệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3360/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3360/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 0788/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường trực thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường công nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường, quản trị thông tin, dữ liệu, báo cáo về môi trường, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Centre for Industrial Environment Monitoring and Technology Development (viết tắt là CEMT).

Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện quan trắc môi trường; xây dựng, cung cấp cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ công tác quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

2. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn giúp Cục trưởng lập báo cáo hiện trạng môi trường; báo cáo diễn biến môi trường trong ngành công thương.

3. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Cục trưởng, bao gồm:

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong ngành công thương;

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án bảo vệ môi trường trong ngành công thương;

c) Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường;

d) Thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp môi trường.

4. Thực hiện dịch vụ tư vấn:

a) Nghiên cứu thiết kế, cung cấp và chuyển giao công nghệ thiết bị xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm; công nghệ sản xuất sạch hơn; công nghệ thân thiện môi trường; công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải, giải pháp quản lý chất thải;

b) Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường, cơ chế phát triển sạch, tiết kiệm năng lượng; báo cáo kiểm toán chất thải và các hồ sơ khác về bảo vệ môi trường;

c) Quan trắc, điều tra môi trường.

5. Phối hợp tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến bảo vệ môi trường cho các tổ chức, đơn vị trong ngành công thương.

6. Phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quan trắc môi trường, dữ liệu, thông tin môi trường theo sự phân công của Cục trưởng.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm có: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Trung tâm, gồm:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Quan trắc và Thông tin môi trường;

c) Phòng Phát triển công nghiệp môi trường.

Việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị thuộc Trung tâm do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp quyết định theo đề nghị của Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn và bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển Công nghệ môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, ATMT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3360/QĐ-BCT năm 2008 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trung tâm quan trắc và ứng dụng phát triển công nghệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.712
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41