Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 335/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 335/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 335/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Tạp chí Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Du lịch là cơ quan thông tin báo chí của Tổng cục Du lịch, thực hiện chức năng thông tin về nghiên cứu lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và sự nghiệp phát triển du lịch. Tạp chí Du lịch hoạt động theo Luật Báo chí, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Du lịch và quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông .

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Tourism Review

Tên viết tắt: VTR

Trụ sở Tạp chí Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Tạp chí Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Du lịch và các ấn phẩm khác của Tạp chí Du lịch, quảng cáo trên Tạp chí Du lịch và các ấn phẩm khác của Tạp chí Du lịch đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định trong giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nghiên cứu lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch.

4. Trao đổi và cung cấp thông tin du lịch về nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về khoa học, công nghệ, môi trường và nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch và những vấn đề liên quan đến du lịch.

5. Tham gia nghiên cứu khoa học để nâng cao về lý luận và cơ sở thực tiễn về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của ngành Du lịch.

6. Hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động xã hội, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Du lịch và quy định của pháp luật.

8. Được cung cấp thông tin hoặc tham dự một số hoạt động của Tổng cục Du lịch ở trong và ở nước ngoài nhằm nâng cao kiến thức về du lịch.

9. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

10. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tạp chí Du lịch; quản lý tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

2. Các đơn vị thuộc Tạp chí Du lịch, gồm:

2.1. Ban Biên tập - Thư ký;

2.2. Ban Biên tập Báo điện tử và Ấn phẩm tiếng nước ngoài;

2.3. Phòng Phóng viên;

2.4. Phòng Phát hành - Tiếp thị;

2.5. Phòng Tổ chức - Trị sự và Khoa học;

2.6. Phòng Kế toán;

2.7.Chi nhánh tại miền Nam;

2.8.Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên;

2.9.Văn phòng đại diện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch có trách nhiệm bố trí viên chức và người lao động của Tạp chí Du lịch đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tạp chí Du lịch.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 395/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Du lịch và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 335/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.081

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174