Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3348/QĐ-TTCP kế hoạch thanh tra kiểm tra 2016

Số hiệu: 3348/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 10/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3348/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2016 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2337/VPCP-V.I ngày 03/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch thanh tra năm 2016;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ nêu tại Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp căn cứ quyết định này chủ trì, phối hợp với các cục, vụ xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết của các đơn vị trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Điều 3. Các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Cục trưởng, Vụ trưởng có trách nhiệm nghiêm túc tổ chức thực hiện; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TTCP;
-Các Cục I, II, III, IV; Vụ I, II, III;
- Vụ KHTCTH; Vụ GSTĐXLSTT;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, Vụ KHTCTH.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

DANH MỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3348 QĐ/TTCP ngày 10/11/2015)

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Ghi chú

I

K HOCH GIAO VỤ I THC HIN

1

Tập đoàn Dệt may

Thanh tra việc chp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu

Kế hoạch 2015 chuyển sang

2

Tng công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Thanh tra việc chp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu

 

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước và thực hiện quản lý các dự án đê điều

 

4

Bộ Xây dựng

Thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Dự phòng

II

KẾ HOẠCH GIAO VỤ II THỰC HIỆN

1

Tổng cục Hải quan và một số đơn vị trực thuộc

Thanh tra việc chp hành pháp luật trong phòng, chống buôn lậu; thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đầu tư, mua sm tài sản

Kế hoạch 2015 chuyển sang

2

Ngân hàng TMCP Ngoại thương

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật.

 

3

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật

 

4

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật.

Dự phòng

III

KẾ HOẠCH GIAO VỤ III THỰC HIỆN

1

Bộ Giáo dục và một số trường Đại học

Thanh tra việc thực hiện Đán “Củng cvà phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 -2015”

Kế hoạch 2015 chuyển sang

2

Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thanh tra trách nhiệm trong quản lý quản lý tài chính, tài sản được Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015.

 

3

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015

 

4

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Thanh tra trách nhiệm trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015

Dự phòng

IV

KẾ HOẠCH GIAO CỤC I THỰC HIỆN

1

Tỉnh Lào Cai

Việc chp hành chính sách pháp luật trong công tác khai tác, chế biến khoáng sản.

 

2

Tỉnh Bắc Ninh

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

3

Tỉnh Ninh Bình

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

V

KẾ HOẠCH GIAO CỤC II THỰC HIỆN

1

Tỉnh Quảng Bình

Thanh tra việc chp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; mua bán tài sản công.

 

2

Tỉnh Quảng Nam

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

3

Tỉnh Kon Tum

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

4

Tỉnh Quảng Trị

Thanh tra việc chp hành pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng; mua bán tài sản công.

Dự phòng

VI

KẾ HOẠCH GIAO CỤC III THỰC HIỆN

1

Tỉnh Hậu Giang

Thanh tra việc chp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản

 

2

Tỉnh Tây Ninh

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

3

Tỉnh Bình Thuận

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

 

4

Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thanh tra việc chp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản

Dự phòng

VII

KẾ HOẠCH GIAO CỤC IV THỰC HIỆN

1

 

Phi hợp, tham gia các đoàn thanh tra trách nhiệm tại các tỉnh do Cục I, Cục II, Cục III chủ trì, chịu trách nhiệm chính khi tiến hành nội dung thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

2

 

Kiểm tra thực hiện pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và nắm tình hình xử lý tố cáo tham nhũng để đề xuất thanh tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng (làm thường xuyên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3348/QĐ-TTCP ngày 10/11/2015 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 của Thanh tra Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.546

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!