Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 334/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 334/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 334/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Báo Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Báo Du lịch là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Du lịch, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về du lịch và hoạt động của ngành du lịch, thông tin các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật. Báo Du lịch hoạt động theo Luật Báo chí, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Du lịch và quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Tourist Newspaper

Tên viết tắt: VTN

Trụ sở của Báo Du lịch đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Báo Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của Báo Du lịch; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Báo Du lịch và các ấn phẩm khác của Báo Du lịch, quảng cáo trên Báo Du lịch và các ấn phẩm khác của Báo Du lịch đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định trong giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

3. Thông tin chính xác, khách quan, trung thực, kịp thời về hoạt động du lịch và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội ở trong nước và ở nước ngoài; tổ chức, tham gia tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định và chỉ đạo triển khai của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và những thông tin quốc tế liên quan đến du lịch.

5. Phản ánh và định hướng dư luận xã hội để nâng cao nhận thức về du lịch, là diễn đàn góp phần vào việc bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và về du lịch nói riêng.

6. Phát hiện và biểu dương những gương tốt, nhân tố mới; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác với các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên Báo Du lịch.

9. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động xã hội, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo Du lịch và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Báo Du lịch; quản lý tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch

1. Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

2. Các đơn vị thuộc Báo Du lịch, gồm:

2.1. Ban Thư ký toà soạn;

2.2. Ban Báo điện tử;

2.3. Phòng Trị sự;

2.4. Phòng Bạn đọc - Cộng tác viên;

2.5. Phòng Phóng viên - Biên tập;

2.6. Phòng Phát hành - Quảng cáo;

2.7. Phòng Kế toán;

2.8. Chi nhánh Báo Du lịch tại miền Nam;

2.9. Chi nhánh Báo Du lịch tại miền Trung - Tây Nguyên.

Tổng Biên tập Báo Du lịch có trách nhiệm bố trí viên chức và người lao động của Báo Du lịch đảm bảo hoạt động hiệu quả; xây dựng và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Báo Du lịch.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 396/QĐ-TCDL, ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Biên tập Báo Du lịch và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 334/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104