Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 333/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 333/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 333/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thị trường du lịch là cơ quan của Tổng cục Du lịch có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác nghiên cứu hướng dẫn phát triển thị trường, định hướng sản phẩm du lịch và chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch dài hạn, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thị trường, phát triển sản phẩm du lịch và tuyên truyền, xúc tiến du lịch.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân loại, dự báo và định hướng phát triển thị trường, sản phẩm du lịch trong nước và ở nước ngoài; đề xuất cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch; tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng du lịch Việt Nam.

4. Xây dựng hoặc thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển thị trường và xúc tiến du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan chủ trì tổ chức hoặc tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế, xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến du lịch trong nước và ở nước ngoài; điều phối các hoạt động xúc tiến liên vùng, liên địa phương theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Quản lý, hướng dẫn sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và thông tin du lịch; thiết lập, duy trì mối quan hệ, hợp tác với các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và ở nước ngoài, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, xúc tiến du lịch.

7. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức đoàn của các hãng lữ hành, các cơ quan, tổ chức truyền thông quốc tế vào Việt Nam khảo sát, làm việc nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, du lịch của Việt Nam; phối hợp tổ chức đoàn khảo sát cho các hãng lữ hành, các cơ quan liên quan của Việt Nam học hỏi kinh nghiệm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm du lịch của nước ngoài.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các ấn phẩm, vật phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Việt Nam theo phân công, phân cấp.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch liên kết với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế trong công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển thị trường và sản phẩm du lịch.

10. Phối hợp xây dựng và hướng dẫn hoặc chủ trì thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực thị trường, sản phẩm du lịch, tuyên truyền, xúc tiến du lịch.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

13. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

2.1. Phòng Thị trường trong nước;

2.2. Phòng Thị trường ngoài nước.

Vụ trưởng Vụ Thị trường có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ. Các phòng sẽ được tổ chức tuỳ theo khối lượng công việc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 333/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146