Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 332/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 332/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 332/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tài chính là cơ quan của Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước trong công tác tài chính, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thống kê, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường trong ngành Du lịch theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về tài chính, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, thống kê, khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường trong lĩnh vực du lịch;

1.2. Dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục Du lịch.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển du lịch.

4. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện ngân sách được phân bổ, công tác tài chính, kế toán, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch trọng điểm, khu du lịch quốc gia.

5. Tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê du lịch; tổng hợp báo cáo các thông tin du lịch theo định kỳ và đột xuất.

6. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư về du lịch, quản lý tài chính đối với các dự án quốc tế tài trợ theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch và tài nguyên du lịch theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp hướng dẫn hoặc chủ trì bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng của Vụ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được giao; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển du lịch; tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch.

10. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

11. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

12. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Tài chính có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và banh hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 386/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế hoạch và Tài chính và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 332/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146