Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3317/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 29/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3317/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT TỔNG THỂ, XÁC ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG LUẬT THỦ ĐÔ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CỦA TRUNG ƯƠNG KHI TRIỂN KHAI VÀO THỰC TIỄN CHƯA PHÙ HỢP ĐỂ ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TIẾP TỤC ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƯƠNG CHO PHÉP ÁP DỤNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về cải cách hành chính thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại Tờ trình số 199/TTr-VNC ngày 15 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô”.

Điều 2. Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBTP: Các PCVP;
Các phòng: NC, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, NC(B), VNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

ĐỀ ÁN

“NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT TỔNG THỂ, XÁC ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH TRONG LUẬT THỦ ĐÔ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CỦA TRUNG ƯƠNG KHI TRIỂN KHAI VÀO THỰC TIỄN CHƯA PHÙ HỢP ĐỂ ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TIẾP TỤC ĐỀ XUẤT VỚI TRUNG ƯƠNG CHO PHÉP ÁP DỤNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

Luật Thủ đô được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Luật Thủ đô là văn bản pháp lý đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Hà Nội, trong đó quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Đánh giá cho thấy, việc thực hiện Luật Thủ đô và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết tiếp tục được UBND Thành phố quan tâm, chỉ đạo, triển khai sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng. Luật Thủ đô đã được các tầng lớp nhân dân Thủ đô biết và hưởng ứng, góp phần đưa Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển.

Các cơ chế chính sách được ban hành triển khai toàn diện, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, có tác động tích cực trong việc xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô. Một số cơ chế chính sách đặc thù của Thành phố như: Xây dựng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, chính sách trọng dụng nhân tài, phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, quy định liên quan đến biện pháp bảo đảm quy hoạch, quản lý đất đai, không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị... đã được triển khai và có tác động tích cực. Các ngành, các cấp chính quyền đã quan tâm, tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa quy định trong Danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô, qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của nhân dân Thủ đô. Các cơ chế đặc thù quy định trong Luật bước đầu đã giúp cho thành phố Hà Nội chủ động hơn trong ưu tiên đầu tư thu hút các nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh Thủ đô, vùng Thủ đô.

Tuy nhiên, qua gần bốn năm triển khai thực hiện Luật Thủ đô cho thấy: Hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại chưa cao; công tác thi hành còn có những bất cập, vướng mắc; việc cụ thể hóa Luật còn chậm so với tiến độ; triển khai thực hiện một số nội dung theo yêu cầu Luật còn chưa đáp ứng; một số cơ chế chính sách đặc thù được quy định trong Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai chưa phù hợp với thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Đề án “Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô” là rất cần thiết.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu:

- Đánh giá kết quả thực hiện Luật Thủ đô từ năm 2013 -2017;

- Rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung;

- Đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô;

- Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật Thủ đô.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức rà soát, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung.

- Công tác nghiên cứu, khảo sát được tiến hành khoa học, kết hợp lấy ý kiến các bộ ban ngành Trung ương gắn với khảo sát tình hình thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm với một số Thành phố lớn trong và ngoài nước.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Phạm vi nghiên cứu:

Nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của Trung ương có hiệu lực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Những nội dung quy định cụ thể cần nghiên cứu, rà soát:

- Vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô (Điều 2, Điều 4, Luật Thủ đô).

- Trao tặng Danh hiệu công dân danh dự Thủ đô (Điều 7, Luật Thủ đô).

- Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô (Điều 8, Luật Thủ đô), biện pháp đảm bảo thực hiện quy hoạch (Điều 9, Luật Thủ đô).

- Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan và xây dựng đô thị (Điều 10, Luật Thủ đô).

- Bảo tồn và phát triển văn hóa (Điều 11, Luật Thủ đô).

- Phát triển giáo dục và đào tạo (Điều 12, Luật Thủ đô).

- Phát triển khoa học và công nghệ (Điều 13, Luật Thủ đô).

- Quản lý và bảo vệ môi trường (Điều 14, Luật Thủ đô).

- Quản lý đất đai (Điều 15, Luật Thủ đô).

- Phát triển và quản lý nhà ở (Điều 16, Luật Thủ đô).

- Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Điều 17, Luật Thủ đô).

- Phát triển và quản lý giao thông vận tải (Điều 18, Luật Thủ đô).

- Quản lý dân cư (Điều 19, Luật Thủ đô).

- Bảo vệ và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội (Điều 20, Luật Thủ đô).

- Chính sách, cơ chế về tài chính (Điều 21, Luật Thủ đô).

- Trách nhiệm xây dựng, phát triển và quản lý Thủ đô (Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Luật Thủ đô).

- Các nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến xây dựng và phát triển Thủ đô.

2. Đối tượng thực hiện:

Các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, mời chuyên gia đại diện một số cơ quan Trung ương tham gia nghiên cứu.

3. Các nội dung thực hiện:

- Đánh giá tình hình thực hiện Luật Thủ đô về công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Luật, việc thể chế hóa các văn bản pháp dưới Luật;

- Đánh giá kết quả thực hiện luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết;

- Rà soát Luật Thủ đô trong hệ thống Luật và các văn bản khác có liên quan, nêu những khó khăn, bất cập, hạn chế;

- Bài học kinh nghiệm phát triển một số địa phương trong và ngoài nước; yêu cầu mới trong phát triển Thủ đô;

- Mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn từ nay đến 2030 tầm nhìn 2050;

- Đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô;

- Đề xuất sửa đổi những nội dung quy định trong Luật Thủ đô (nếu có) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp;

- Đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô.

4. Tiến đthực hiện:

TT

Nhiệm vụ, nội dung

Chủ trì thực hiện

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Trình dự thảo Quyết định thành lập Tổ công tác Thành phố chỉ đạo thực hiện Đề án

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Quyết định

5/2017

2

Tổ chức rà soát, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Báo cáo

7/2017

3

Khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số quốc gia phát triển Châu Âu

Viện, các sở, ngành, quận, huyện, các tổ chức, đơn vị; Tổ công tác Thành phố.

Báo cáo

5-9/2017

4

Tổ chức tọa đàm, khảo sát, phỏng vấn sâu, hội thảo

Viện, các sở, ngành, quận, huyện, các tổ chức, đơn vị; Tổ công tác Thành phố.

Biên bản

5-8/2017

5

Viết các Báo cáo nghiên cứu

Các chuyên gia, nhà khoa học

Báo cáo

6-8/2017

6

Báo cáo tổng hợp Đề án

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Báo cáo

8-9/2017

7

Lấy ý kiến góp ý đối với Báo cáo tổng hợp

Viện, các đơn vị, các cơ quan TW, các thành viên Tổ công tác Thành phố

Báo cáo

9-11/2017

8

Trình Thành phố Báo cáo tổng hợp Đề án

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Báo cáo

11-12/2017

4. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố giao cho Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án:

Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, thành phần gồm:

- Tổ trưởng: 01 đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố;

- Tổ phó thường trực: Đồng chí Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội;

- Tổ phó: 01 đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Các thành viên khác: Lãnh đạo các sở: Nội vụ; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND Thành phố.

Trách nhiệm của Tổ công tác:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án.

- Chủ trì, phối hợp làm việc với các Bộ, ban, ngành Trung ương, một Thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương thuộc Vùng Thủ đô về các nội dung rà soát Luật Thủ đô và các văn bản liên quan.

- Chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo tổng hợp, kiến nghị và đề xuất của Đề án.

2. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Đề án;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan khác để triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành;

- Triển khai kế hoạch khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước;

- Xây dựng Dự toán chi tiết, bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí được giao;

- Chịu trách nhiệm về số lượng và nội dung các báo cáo nghiên cứu đảm bảo chất lượng, khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp với các báo cáo khoa học đã được nghiên cứu tại các đề tài có liên quan;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ Đề án;

- Trình UBND Thành phố phê duyệt các kết quả, sản phẩm của Đề án.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp rà soát các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của các ngành, cấp; đề xuất giải pháp thực hiện; các kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

- Phối hợp khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước, đánh giá kết quả thực hiện Luật Thủ đô theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội) để xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3317/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242