Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 331/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 331/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 331/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Tổng cục Du lịch là cơ quan của Tổng cục Du lịch, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tổng hợp, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc, hoạt động của cơ quan Tổng cục Du lịch.

Văn phòng có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Du lịch; là đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch theo quy định.

2. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch để báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Tổng cục Du lịch, thông báo nội dung các cuộc họp do Lãnh đạo Tổng cục Du lịch chủ trì; chuẩn bị các báo cáo, bài nói, bài viết theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; tổ chức công tác thư ký phục vụ các hoạt động của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

3. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch là đầu mối trong việc soạn thảo và tham gia soạn thảo các dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến du lịch theo phân công của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Chủ trì xây dựng và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan Tổng cục Du lịch; tham gia soạn thảo các quy chế, quy định khác có liên quan và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định đó.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác hành chính và pháp chế bao gồm: Tiếp nhận, chuyển giao công văn tài liệu đi - đến, quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Tổng cục Du lịch; tham gia thẩm định các hồ sơ cấp phép lữ hành Quốc tế; sao lục các văn bản theo quy định của pháp luật, đảm bảo công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu chung của cơ quan; hướng dẫn, theo dõi thực hiện công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ, bảo mật, bảo quản hồ sơ tài liệu của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện về tài chính, tài sản phục vụ kịp thời các hoạt động của cơ quan Tổng cục Du lịch; làm chủ đầu tư các công trình sửa chữa, cải tạo cơ quan Tổng cục Du lịch; quản lý tài chính tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức phục vụ các hội nghị, hội thảo, họp báo và các sự kiện khác do Tổng cục Du lịch chủ trì; thực hiện công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và quốc tế đến làm việc tại cơ quan theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp công dân.

8. Là đầu mối cung cấp thông tin của Tổng cục Du lịch đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; quản lý mạng lưới thông tin, liên lạc.

9. Tổ chức quản lý hồ sơ về công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật; là Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng cục Du lịch.

10. Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ, an ninh, an toàn; phòng, chống cháy, nổ, bão lụt; vệ sinh môi trường; phối hợp thực hiện công tác dân quân tự vệ của cơ quan Tổng cục Du lịch.

11. Thực hiện công tác đảm bảo về mọi mặt (tài chính, tài sản, phương tiện) cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Tổng cục Du lịch theo quy định của nhà nước, quyết định của Lãnh đạo Tổng cục về việc đi công tác, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, việc hiếu.  

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch và tổng hợp công tác cải cách hành chính của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

13. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

14. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng; quản lý tài sản và các nguồn lực được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

2. Các Phòng chức năng:

2.1. Phòng Hành chính - Pháp chế;

2.2. Phòng Tổng hợp - Thi đua;

2.3. Phòng Quản trị;

2.4. Phòng Kế toán.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và làm việc của Văn phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 392/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng Tổng cục Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 331/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168