Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Liên Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TT-STP ngày 21/02/2017 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trường, Nội Vụ, Tài chính; Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP.UBND tỉnh (NC. KTN);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số: 330/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động phối hợp

1. Kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm.

2. Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả.

3. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp công tác khi thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Việc phối hợp thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Cơ quan chủ trì và Cơ quan phối hợp

1. Sở Tư pháp chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan sau đây có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh:

a. Sở Tài nguyên và Môi trường;

b. Sở Tài chính;

c. Sở Nội vụ;

d. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái;

đ. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

e. Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để triển khai công tác quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm về kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Điều 6. Rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đối chiếu các quy định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để kịp thời phát hiện, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm; đồng thời, thực hiện việc hướng dẫn các Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái, các cơ quan truyền thông tại địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp), Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước triển khai tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ của các tổ chức tín dụng, công chứng viên, công chức của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Điều 8. Kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương về kết quả thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra các Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước:

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung tại Khoản 1 Điều này.

- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành, cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Điều 9. Rà soát, thống kê, báo cáo về tổ chức và hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thuộc quyền quản lý thực hiện việc báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, gửi Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.

Nội dung báo cáo về công tác giao dịch bảo đảm phải đầy đủ các nội dung sau:

- Số liệu và kết quả cụ thể về từng loại việc.

- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đánh giá vai trò của Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái; Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái; Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức tín dụng trong việc triển khai công tác giao dịch bảo đảm.

- Đánh giá kết quả kiểm tra định kỳ về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái; Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

3. Thời gian báo cáo định kỳ thực hiện theo Điều 18 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Điều 6 Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Điều 10. Bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm

1. Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí biên chế công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đối với Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái. Xây dựng dự toán kinh phí về trang bị cơ sở, vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đăng ký giao dịch bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái gửi Sở Tài chính tỉnh thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4. Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để cấp kinh phí phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đăng ký giao dịch bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thuộc cấp mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn.

Điều 11. Hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

1. Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo các Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản bảo đảm. Đồng thời chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm đã được công chứng, chứng thực giữa các tổ chức hành nghề công chứng và Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫn các Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở và các văn bản khác có liên quan; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ chức tín dụng thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; tích cực tra cứu thông tin về giao dịch bảo đảm, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm nhằm giúp các tổ chức và cá nhân ký kết, thực hiện giao dịch bảo đảm an toàn, đúng pháp luật.

Điều 12. Tổ chức họp giao ban

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước định kỳ tổ chức họp giao ban với sự tham gia của đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất, các tổ chức tín dụng nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199