Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 330/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 330/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Trần Chiến Thắng
Ngày ban hành: 25/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 330/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định:

1.1. Các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch dài hạn, chương trình, dự án, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hợp tác quốc tế theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

1.2. Việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về du lịch; văn bản thoả thuận quốc tế về du lịch nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chương trình, kế hoạch năm năm và hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình về hợp tác quốc tế trong ngành du lịch, tìm hiểu, thu thập thông tin về tình hình hoạt động du lịch của các nước, các tổ chức quốc tế để cung cấp cho Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành cung cấp số liệu, tài liệu hoạt động của ngành và thực hiện việc báo cáo định kỳ cho tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện, chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật; làm đầu mối tham dự các kỳ họp về hợp tác du lịch giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế về du lịch; phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

7. Mở rộng quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, Cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài có quan hệ công tác với Tổng cục Du lịch; tham gia với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thành lập văn phòng đại diện du lịch Việt Nam ở nước ngoài, văn phòng đại diện của cơ quan du lịch của nước ngoài, của tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam và văn phòng, chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

8. Lập kế hoạch cho các đoàn cấp cao của Tổng cục Du lịch đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn cấp cao của các nước, các tổ chức quốc tế đến làm việc với Tổng cục Du lịch.

9. Tổ chức và hướng dẫn công tác lễ tân đón khách nước ngoài đến làm việc với Tổng cục Du lịch theo quy định của Nhà nước; phối hợp với Văn phòng Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Lãnh đạo Tổng cục Du lịch.

10. Phối hợp hướng dẫn hoặc chủ trì thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế về du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

11. Theo dõi việc thực hiện các điều ước quốc tế về du lịch mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; phối hợp theo dõi các chương trình, dự án quốc tế tài trợ về du lịch theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

13. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

14. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 387/QĐ-TCDL ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (để thi hành);
- Bộ trưởng Bộ VHTTDL (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, TCCB (150).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 330/QĐ-TCDL năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.523
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123