Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 16/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tại Tờ trình số 57/TTr-PTTH ngày 07 tháng 4 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 286/QĐ-UBND-HC ngày 20/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT/Tỉnh ủy, TT/HĐND tỉnh; TT/UBMTTQVN tỉnh;
- CT và PCT/UBND tỉnh;
- Báo ĐT, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX.VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu; trụ sở đặt tại số 16, đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn quy định chung cho các loại hình báo chí tại khoản, 3, Điều 1, Luật số 12/1999/QH10 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình theo định hướng của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên sóng phát thanh, truyền hình, vệ tinh và các kênh thông tin trong môi trường internet; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông trong môi trường internet bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh và truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương; tổ chức sản xuất và phối hợp sản xuất và cộng tác; trao đổi tin, bài để phát sóng trên các Đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử khác phù hợp với pháp luật Việt Nam. Thực hiện tiếp sóng, phát lại chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo qui định; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

7. Tổ chức khai thác, biên dịch các chương trình nước ngoài thu qua vệ tinh để phát sóng và chịu trách nhiệm về nội dung theo qui định của pháp luật.

8. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh cấp huyện.

9. Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền thanh, truyền hình, thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ trên sóng phát thanh, truyền hình; trang thông tin điện tử và các kênh thông tin hợp pháp do Đài khai thác trong môi trường internet tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn kinh phí từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động của Đài theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan có liên quan về mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

14. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác bảo mật thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

16. Tham gia với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định hồ sơ cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong phạm vi tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ về kỹ thuật, thiết bị.

17. Tổ chức khai thác các hệ thống kỹ thuật của Đài; duy trì, bảo quản thiết bị máy móc, thực hiện về quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động, phòng cháy, nổ của hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương.

18. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

19. Quản lý tài chính, tài sản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, vật tư, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

20. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp do Giám đốc lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ của Đài.

Giúp việc Giám đốc có không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc và Phó Giám đốc Đài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Sản xuất chương trình;

- Phòng Chương trình truyền hình;

- Phòng Phát thanh và Thông tin điện tử.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài: Trung tâm Dịch vụ Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp

2. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc trong các phòng, đơn vị của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp do Giám đốc Đài quyết định theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp bố trí, sử dụng viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của pháp luật.

Các Trưởng, Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Đài bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hiện hành và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Với Bộ Thông tin và Truyền thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số và truyền dẫn, phát sóng phát thanh; các hoạt động phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển phát thanh, truyền hình; quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, lộ trình số hóa phát thanh, truyền hình; quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử; thu xem các chương trình truyền hình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có nhiệm vụ liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương về phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam:

Tổ chức thực hiện hướng dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về nghiệp vụ, kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát thanh, truyền hình.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thường xuyên liên lạc với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Trung ương về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh và truyền hình để sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia.

Điều 7. Với Tỉnh ủy:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chịu sự lãnh đạo, kiểm tra của Tỉnh ủy về định hướng phát triển sự nghiệp; định hướng nội dung thông tin tuyên truyền (trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Điều 8. Với Hội đồng nhân dân tỉnh:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khi có yêu cầu, Giám đốc Đài có trách nhiệm cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 9. Với Ủy ban nhân dân tỉnh:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình ở địa phương; thường xuyên báo cáo, thỉnh thị Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết các mặt công tác theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Với Sở Thông tin và Truyền thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông đối với hoạt động báo chí, truyền dẫn phát sóng.

Điều 11. Với các Sở, Ban, Ngành tỉnh:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước của các Sở chuyên ngành; thường xuyên phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan trong việc thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, của ngành trên sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch được duyệt về phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình.

Điều 12. Với Cấp ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Cấp ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo nội dung thông tin tuyên truyền; phối hợp trong công tác đào tạo nghiệp vụ và phát triển hệ thống truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và cơ sở.

Điều 13. Với Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố:

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm hướng dẫn Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố về chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp nội dung thông tin tuyên truyền, quản lý kỹ thuật nghiệp vụ, quy hoạch, phát triển sự nghiệp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm thi hành:

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị theo quy định của pháp luật./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113